Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Op artikel 5 is in 2020 circa € 5,1 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,8 mln. hoger uitgevallen.

Toelichting

De overschrijding op de verplichtingen is het gevolg van het vastleggen van verplichtingen die voortkomen uit de jaaropdrachten 2021 aan uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster en Geonovum.

De hogere uitgaven betreffen een voorschot van € 1,8 mln. aan de VNG voor de extra kosten voor invoerings- en implementatiekosten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiervoor worden middelen gerealloceerd vanaf artikel 11 Centraal Apparaat.

Licence