Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

122.524

0

122.524

‒ 10.386

112.138

62

‒ 1.613

2.813

1.688

          

Uitgaven

124.755

0

124.755

‒ 10.386

114.369

62

‒ 1.613

2.813

1.688

Waarvan juridisch verplicht

80%

   

80%

    
          

5.1 Ruimtelijke ordening

65.788

0

65.788

336

66.124

‒ 88

‒ 1.763

2.813

1.688

Subsidies

1.613

0

1.613

750

2.363

750

600

600

600

Basisregistraties

380

0

380

450

830

450

300

300

300

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.233

0

1.233

0

1.233

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

0

0

300

300

300

300

300

300

Opdrachten

7.724

0

7.724

75

7.799

‒ 1.627

‒ 609

‒ 576

‒ 426

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

1.369

0

1.369

1.000

2.369

‒ 1.000

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

1.461

0

1.461

‒ 566

895

‒ 292

‒ 276

‒ 276

‒ 126

Programma Ruimtelijk Ontwerp

2.241

0

2.241

‒ 59

2.182

‒ 35

‒ 33

0

0

Ruimtegebruik bodem (diversen)

265

0

265

0

265

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.108

0

2.108

‒ 300

1.808

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

Windenergie op zee

280

0

280

0

280

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

37.706

0

37.706

‒ 4.927

32.779

‒ 417

‒ 267

‒ 300

‒ 300

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

8.443

0

8.443

‒ 5.935

2.508

0

0

0

0

Geo-informatie

2.622

0

2.622

975

3.597

‒ 450

‒ 300

‒ 300

‒ 300

Diverse bijdragen

280

0

280

33

313

33

33

0

0

Kadaster (basisregistraties)

26.361

0

26.361

0

26.361

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

4.510

4.510

980

980

980

980

Ministerie van LNV

0

0

0

260

260

980

980

980

980

Ministerie van IenW

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Ministerie van EZK

0

0

0

4.070

4.070

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

9.498

0

9.498

‒ 198

9.300

100

‒ 2.593

1.983

708

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

188

0

188

6.562

6.750

500

767

5.704

4.429

Projecten Nota Ruimte

5.789

0

5.789

‒ 5.789

0

‒ 400

‒ 3.360

‒ 1.171

‒ 1.171

Gemeenten

3.521

0

3.521

‒ 971

2.550

0

0

‒ 2.550

‒ 2.550

Bijdrage aan agentschappen

9.247

0

9.247

126

9.373

126

126

126

126

RVB

2.413

0

2.413

0

2.413

0

0

0

0

RWS (leefomgeving)

6.384

0

6.384

0

6.384

0

0

0

0

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

450

0

450

0

450

0

0

0

0

RIVM

0

0

0

126

126

126

126

126

126

          

5.2 Omgevingswet

58.967

0

58.967

‒ 10.722

48.245

150

150

0

0

Opdrachten

35.206

0

35.206

‒ 29.121

6.085

150

150

0

0

Eenvoudig beter

840

0

840

302

1.142

0

0

0

0

Aan de Slag

34.366

0

34.366

‒ 29.423

4.943

150

150

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

19.553

0

19.553

3.460

23.013

0

0

0

0

Kadaster

19.053

0

19.053

1.469

20.522

0

0

0

0

Geonovum

500

0

500

591

1.091

0

0

0

0

ICTU

0

0

0

700

700

0

0

0

0

Aan de Slag

0

0

0

700

700

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

4.208

0

4.208

14.359

18.567

0

0

0

0

Aan de Slag

3.608

0

3.608

11.274

14.882

0

0

0

0

RWS (Eenvoudig Beter)

600

0

600

1.755

2.355

0

0

0

0

Diverse Agentschappen

0

0

0

1.330

1.330

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

580

580

0

0

0

0

Aan de Slag

0

0

0

580

580

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.824

0

3.824

0

3.824

0

0

0

0

Toelichting

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies

Basisregistraties

Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) en circa € 0,2 mln. voor Geofort.

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.

Opdrachten

Basisregistratie ondergrond

Gemeenten sluiten sneller aan op het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hiervoor wordt € 1 mln. van 2021 naar 2020 geschoven.

Gebiedsontwikkeling

Er wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK in het kader van de jaaropdracht aan RVO.nl voor de uitvoering van Smart Cities.

Voor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV) ontvangt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.

Bijdrage aan zbo/rwt's

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.

Wageningen University en Research (WUR) verzorgt de implementatie van gegevens uit het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) in het programma BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Middelen van bijdrage aan zbo/rwt's worden daarom naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Geo-informatie

Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van de regeling Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.

Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het SVB-BGT en circa € 0,2 mln. voor Geofort.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van LNV

De WUR verzorgt de implementatie van gegevens uit het BIS in het BRO programma. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van LNV, waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Hiervoor worden middelen van bijdrage aan zbo/rwt's naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Ministerie van IenW

Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Ministerie van EZK

TNO verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage goed te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.

Voor het Kennisplatform EMV ontvangt het RIVM een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

Binnen de projecten ruimtelijke kwaliteit zijn er verschuivingen door aanpassing van de planning van projecten en worden middelen in het juiste kasritme gezet.

Projecten Nota Ruimte

Middelen voor Projecten Nota Ruimte zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.

Gemeenten

Middelen voor gemeenten zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) en de organisatie van bijeenkomsten in het kader van het 10-jarige jubileum van de Chw is circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Artikel 11, Centraal apparaat, naar opdrachten.

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is circa € 27,6 mln. gerealloceerd van opdrachten naar andere instrumenten (€16,9 mln.) en Artikel 11, Centraal apparaat, (€ 10,7 mln.) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Ditzelfde geldt voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels. Hiervoor wordt € 2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Vanuit EZK is een overboeking van circa € 0,2 mln. ontvangen voor de bijdrage aan het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor de periode 2020-2022.

Bijdrage aan zbo/rwt's

Kadaster 

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar het Kadaster om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Geonovum

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Geonovum om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

ICTU

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar de ICT-uitvoeringsorganisatie (ICTU) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 11,3 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

RWS (Eenvoudig Beter)

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt circa € 1,8 mln. gerealloceerd naar Rijkswaterstaat (RWS) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Diverse agentschappen

Er wordt circa € 1,1 mln. grealloceerd naar het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) voor onder meer de werkzaamheden voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingsregeling en de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet.

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt ruim € 0,2 mln. gerealloceerd naar diverste agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Aan de Slag

Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van de DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence