Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

122.524

112.138

‒ 3.613

12.087

120.612

      

Uitgaven

124.755

114.369

‒ 3.613

12.087

122.843

Waarvan juridisch verplicht

 

80%

  

82%

      

5.1 Ruimtelijke ordening

65.788

66.124

‒ 3.381

‒ 2.565

60.178

Subsidies(regelingen)

1.613

2.363

69

‒ 488

1.944

Basisregistraties

380

830

50

‒ 70

810

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.233

1.233

0

‒ 418

815

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

300

‒ 20

0

280

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

0

0

39

0

39

Opdrachten

7.724

7.799

145

‒ 667

7.277

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

1.369

2.369

‒ 31

‒ 416

1.922

Gebiedsontwikkeling

1.461

895

121

92

1.108

Programma Ruimtelijk Ontwerp

2.241

2.182

64

207

2.453

Ruimtegebruik bodem (diversen)

265

265

5

‒ 198

72

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.108

1.808

‒ 53

‒ 83

1.672

Geo-informatie

0

0

34

16

50

Windenergie op zee

280

280

5

‒ 285

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

37.706

32.779

635

‒ 226

33.188

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

8.443

2.508

‒ 2.508

0

0

Geo-informatie

2.622

3.597

1.366

‒ 448

4.515

Diverse bijdragen

280

313

2.767

‒ 178

2.902

Kadaster (Basisregistraties)

26.361

26.361

‒ 990

400

25.771

Bijdrage aan medeoverheden

9.498

9.300

90

‒ 1.522

7.868

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

188

6.750

0

‒ 1.550

5.200

Diverse bijdragen

0

0

90

0

90

Gebiedsontwikkeling

0

0

0

28

28

Projecten Nota Ruimte

5.789

0

0

0

0

Gemeenten

3.521

2.550

0

0

2.550

Bijdrage aan agentschappen

9.247

9.373

184

344

9.901

RVB

2.413

2.413

83

587

3.083

RWS (Leefomgeving)

6.384

6.384

45

‒ 218

6.211

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

450

450

0

0

450

RIVM

0

126

56

‒ 25

157

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

4.5101

‒ 4.504

‒ 6

0

Economische Zaken (H13)

0

4.0702

‒ 4.070

0

0

Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (H14)

0

2602

‒ 254

‒ 6

0

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

0

1802

‒ 180

0

0

      

5.2 Omgevingswet

58.967

48.245

‒ 232

14.652

62.665

Subsidies (regelingen)

0

0

0

912

912

Eenvoudig Beter

0

0

0

912

912

Opdrachten

35.206

6.085

‒ 1.600

‒ 1.736

2.749

Eenvoudig Beter

840

1.142

‒ 400

0

742

Aan de Slag

34.366

4.943

‒ 1.200

‒ 1.736

2.007

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

19.553

23.013

1.128

7.523

31.664

Kadaster

19.053

20.522

‒ 69

5.872

26.325

Geonovum

500

1.091

596

1.689

3.376

ICTU

0

700

113

0

813

Aan de Slag

0

700

88

‒ 38

750

Diverse bijdragen

0

0

400

0

400

Bijdrage aan medeoverheden

0

580

‒ 119

‒ 306

155

Aan de Slag

0

580

‒ 274

‒ 306

0

Eenvoudig Beter

0

0

155

0

155

Bijdrage aan agentschappen

4.208

18.567

359

8.259

27.185

Aan de Slag

3.608

14.882

359

8.259

23.500

RWS (Eenvoudig beter)

600

2.355

545

0

2.900

Diverse agentschappen

0

1.330

‒ 545

0

785

      

Ontvangsten

3.824

3.824

4.455

5.350

13.629

1

Per abuis is bij eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35 450-VII, nr. 1) niet gecommuniceerd dat er middelen zijn gezet op dit instrument terwijl dit wel gedaan is. Vandaar dat de hier gecommuniceerde standen afwijken van eerste suppletoire begroting.

2

Per abuis is bij eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35 450-VII, nr. 1) niet gecommuniceerd dat er middelen zijn gezet op deze regeling terwijl dit wel gedaan is. Vandaar dat de hier gecommuniceerde standen afwijken van eerste suppletoire begroting.

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Kasschuif Omgevingswet

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Dit vraagt extra tijd, de Kamer is daarover in het voorjaar 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/2020, 33118, nr. 139). Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een uitstelperiode van één jaar (Kamerstukken II 2019/2020, 33118, nr. 145), wat inhoudt dat de nieuwe ingangsdatum 1 januari 2022 wordt. Een deel van de beschikbare middelen komt niet dit jaar tot uitputting en wordt middels een kaschuif meegenomen naar 2021.

Basisregistratie Ondergrond

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontvangt een bijdrage voor TNO. TNO verzorgt het kader van de implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de realisatie van de Landelijke Voorziening inclusief BRO-loket.

Bijdrage IPO voor beheer DSO-LV

Op 18 december 2018 hebben de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk de beheeroverkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet - Landelijke Voorziening (DSO-LV) ondertekend. De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het DSO-LV. Op grond van de beheerovereenkomst DSO-LV draagt het IPO vanaf 1 januari 2020 jaarlijks circa € 1,6 mln. bij aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Er wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd naar het juiste instrument voor een onderzoek van het CBS voor het bestand Bodemgebruik 2017 en overige ruimtelijke statistieken 2020.

Opdrachten

Basisregistraties Ondergrond

Over het structurele beheer van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen/Standaard Officiële Publicaties (LVBB/STOP) moet nog besloten worden. Als tijdelijke oplossing wordt het beheer van de LVBB/STOP binnen de Omgevingswet incidenteel van dekking voorzien, hiervoor wordt € 0,4 mln. naar artikel 5.2 gerealloceerd.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Geo-informatie

Voor de financiering voor het grootgebruik voor diensten via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) wordt € 0,4 mln. gerealloceerd naar de juiste regeling.

Kadaster (Basisregistraties)

Voor de financiering voor het grootgebruik voor diensten via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) wordt € 0,4 mln. gerealloceerd naar de juiste regeling.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

Over het structurele beheer van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen/Standaard Officiële Publicaties (LVBB/STOP) moet nog besloten worden. Als tijdelijke oplossing wordt het beheer van de LVBB/STOP binnen de Omgevingswet incidenteel van dekking voorzien, hiervoor wordt circa € 1,6 mln. naar artikel 5.2 gerealloceerd.

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Het College van Rijksadviseurs (Cra) ontvangt een bijdrage van circa € 0,5 mln. voor het werkbudget en de ondersteuning van de Rijksadviseurs. De bijdrage aan het werkbudget is overeengekomen in de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.

5.2 Omgevingswet

Subsidies (regelingen)

Eenvoudig Beter

Om de afrekening met betrekking tot de stimuleringssubsidie Omgevingswet aan de Unie van Waterschappen (UvW) op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd.

Opdrachten

Aan de Slag

De activiteiten voor de diverse ondersteuningswerkzaamheden worden uitgevoerd door koepelpartners zoals Kadaster en Geonovum. Om deze uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd.

Om de afrekening met betrekking tot de stimuleringssubsidie Omgevingswet aan de UvW op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, wordt circa € 0,6 mln. gerealloceerd.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Het Kadaster heeft als tactisch beheer organisatie een aantal werkzaamheden met betrekking tot het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) overgenomen. Hiervoor werd dit gedaan door extern ingehuurd personeel. Voor de bijdrage aan het Kadaster wordt € 4,5 mln. gerealloceerd vanaf artikel 11 Centraal apparaat.

De activiteiten voor de diverse ondersteuningswerkzaamheden worden uitgevoerd door diverse koepelpartners zoals Kadaster en Geonovum. Om deze uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd.

Geonovum

Op grond van de beheerovereenkomst Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV) gaat het Rijk vanaf 1 januari 2020 jaarlijks € 5 miljoen (excl. Indexering) bijdragen aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet. In de Stuurgroep Omgevingswet van 26 april 2019 is besloten deze beheerskosten van het DSO-LV te verdelen, in een beperkt aantal categorieën over de beleidsverantwoordelijke departementen. Hiervoor wordt in 2020 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) circa € 1,2 mln. overgeheveld en door het Ministerie van Defensie circa € 0,2 mln.

De activiteiten voor de diverse ondersteuningswerkzaamheden worden uitgevoerd door koepelpartners zoals Kadaster en Geonovum. Om deze uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

In 2019 is vertraging opgelopen waardoor een deel van de ontwikkel- en beheerkosten voor de omgevingswet in 2020 zijn gemaakt door Rijkswaterstaat (RWS). De afrekening 2019 met RWS van circa € 4,2 mln. wordt ingezet ter dekking van deze vertraagde kosten.

Over het structurele beheer van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen/Standaard Officiële Publicaties (LVBB/STOP) moet nog besloten worden. Als tijdelijke oplossing wordt het beheer van de LVBB/STOP binnen de Omgevingswet incidenteel van dekking voorzien. Hiervoor wordt een afrekening 2018 en 2019 met RWS (circa € 1 mln.) ingezet en wordt circa € 2 mln. vanuit artikel 5.1 gerealloceerd.

Op grond van de beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV) gaat het Rijk vanaf 1 januari 2020 jaarlijks € 5 mln. (excl. indexering) bijdragen aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet. In de Stuurgroep Omgevingswet van 26 april 2019 is besloten deze beheerskosten van het DSO-LV te verdelen, in een beperkt aantal categorieën over de beleidsverantwoordelijke departementen. Hiervoor wordt in 2020 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) circa € 1,1 mln. overgeheveld naar de BZK-begroting.

Ontvangsten

In 2019 is vertraging opgelopen, daardoor zijn een deel van de ontwikkel- en beheerkosten voor de omgevingswet in 2020 zijn gemaakt door RWS. De afrekening 2019 van circa € 4,3 mln. met RWS wordt ingezet ter dekking van deze vertraagde kosten. Daarnaast betreft het een afrekening 2018 en 2019 met RWS (circa € 1 mln.) voor beleidsondersteund advies. Deze wordt ingezet voor de LVBB/STOP.

Licence