Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 15,3 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het verplichtingenbudget op de bekostiging is per saldo met € 6,1 miljoen toegenomen. Hieronder liggen een tweetal mutaties aan ten grondslag: enerzijds is de verplichting op de hoofdbekostiging met € 21,4 miljoen opgehoogd en anderzijds zijn de verplichtingen op de regelingen hoogbegaafdheid en vervanging schoolleiders reeds eerder aangegaan, waardoor op die regelingen de verplichtingrealisatie € 15,0 miljoen lager is uitgevallen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het verplichtingenbudget op het instrument bijdrage aan medeoverheden is met € 18,9 miljoen omlaag bijgesteld. Dit komt onder andere doordat de uitgaven en verplichtingen op de huisvestingsbudgetten in Caribisch Nederland pas in 2021 worden geboekt.

Uitgaven

Het budget wordt met € 2,2 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het uitgavenbudget op de bekostiging is met € 11,6 miljoen toegenomen. Dit heeft te maken met twee mutaties. Enerzijds is € 25,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot was op de hoofdbekostiging. Dit heeft incidentele en technische oorzaken. Anderzijds is € 11,4 miljoen te weinig uitgekeerd aan de po-instellingen voor de regeling Prestatiebox 2020/21. Deze middelen worden begin 2021 alsnog conform de regeling uitgekeerd aan de po-instellingen.

Subsidies

Het uitgavenbudget op de subsidies is met € 11,3 miljoen verlaagd. Dit heeft diverse incidentele en technische oorzaken, zoals minder aanvragen voor de regelingen bewegingsonderwijs en cultuurbegeleider. Ook is budget dat oorspronkelijk op het instrument subsidies stond uiteindelijk door middel van het instrument opdrachten verstrekt, met een hogere realisatie bij het instrument opdrachten als gevolg.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 10,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt op de ontvangsten van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Op basis van uitvoeringsinformatie van eind november is gebleken dat uitbetalingen aan ontvangsten op GOAB in januari 2021 zullen vallen in plaats van in 2020.

Licence