Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

11.715.269

‒ 12.016

11.703.253

440.328

12.143.581

476.762

457.807

441.060

464.412

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overig

11.715.269

‒ 12.016

11.703.253

440.328

12.143.581

476.762

457.807

441.060

464.412

Totale uitgaven

11.685.628

‒ 12.016

11.673.612

440.328

12.113.940

476.762

457.807

441.060

464.412

waarvan juridisch verplicht (%)

99,7%

   

99,9%

    
           

Bekostiging

11.006.753

‒ 333

11.006.420

419.865

11.426.285

458.203

449.231

432.809

456.826

Hoofdbekostiging

10.687.914

‒ 333

10.687.581

409.635

11.097.216

447.974

439.002

422.579

446.475

 

Bekostiging Primair Onderwijs

10.669.933

‒ 333

10.669.600

407.155

11.076.755

445.449

436.429

420.189

444.123

 

Bekostiging Caribisch Nederland

17.981

 

17.981

2.480

20.461

2.525

2.573

2.390

2.352

Prestatiebox

296.187

 

296.187

10.230

306.417

10.229

10.229

10.230

10.351

Aanvullende bekostiging

22.652

0

22.652

0

22.652

0

0

0

0

 

Overig

22.652

 

22.652

0

22.652

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

106.512

0

106.512

6.022

112.534

276

‒ 10.495

‒ 10.850

‒ 10.600

Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

 

23.200

0

23.200

0

0

0

0

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

 

12.600

0

12.600

0

0

0

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

12.630

 

12.630

0

12.630

0

0

0

0

Overig

58.082

 

58.082

6.022

64.104

276

‒ 10.495

‒ 10.850

‒ 10.600

Opdrachten

11.296

 

11.296

‒ 8.449

2.847

87

73

213

‒ 317

Bijdrage aan agentschappen

33.145

0

33.145

6.251

39.396

891

893

892

895

Dienst Uitvoering Onderwijs

33.145

 

33.145

6.251

39.396

891

893

892

895

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.734

0

7.734

0

7.734

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.231

 

5.231

0

5.231

0

0

0

0

UWV

2.503

 

2.503

0

2.503

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

508.505

0

508.505

16.639

525.144

17.305

18.105

17.871

17.483

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

492.391

 

492.391

16.793

509.184

16.518

17.006

17.006

17.006

Caribisch Nederland

16.114

 

16.114

‒ 154

15.960

787

1.099

865

477

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

11.683

‒ 11.683

0

0

0

0

0

125

125

Brede scholen

11.683

‒ 11.683

0

0

0

0

0

125

125

Ontvangsten

26.961

0

26.961

0

26.961

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 440,3 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 419,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • een aanpassing op basis van de nieuwe raming van het aantal leerlingen in de referentieraming 2020: € 10,1 miljoen (zie het algemene deel);

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020: € 357,0 miljoen (zie het algemene deel);

  • een ophoging van het budget voor de regeling nieuwkomers met € 21,1 miljoen als gevolg van een toename in het te verwachten aantal nieuwkomers (zie het algemene deel);

  • een toename van de werkdrukmiddelen van € 20,1 miljoen door middel van een kasschuif zoals benoemd in het convenant aanpak lerarentekort.

Bijdrage aan medeoverheden Het budget wordt per saldo met € 16,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2020 op het budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (zie het algemene deel).

Licence