Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

11.703.253

12.428.047

‒ 141.357

332.007

12.618.697

garantieverplichtingen

0

0

‒ 450

5.080

4.630

overige verplichtingen

11.703.253

12.421.031

‒ 140.907

326.927

12.607.051

       

Uitgaven

11.673.612

12.398.406

‒ 140.907

‒ 29.014

12.228.485

waarvan juridisch verplicht

99,7%

 

99,9%

 

99,9%

       

Bekostiging

11.006.420

11.460.885

‒ 8.673

‒ 30.985

11.421.227

Hoofdbekostiging

10.687.581

11.108.216

‒ 8.673

‒ 28.135

11.071.408

 

Bekostiging Primair Onderwijs

10.669.600

11.087.755

‒ 8.300

‒ 28.818

11.050.637

 

Bekostiging Caribisch Nederland

17.981

20.461

‒ 373

683

20.771

Prestatiebox

296.187

306.417

  

306.417

Aanvullende bekostiging

22.652

46.252

0

‒ 2.850

43.402

 

Aanpak lerarentekort G5

0

26.700

  

26.700

 

Overig

22.652

19.552

 

‒ 2.850

16.702

Subsidies (regelingen)

106.512

360.350

‒ 132.312

‒ 2.675

225.363

Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

23.200

  

23.200

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

12.600

  

12.600

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

12.630

12.630

 

436

13.066

Inhaal- en ondersteunings-programma’s

0

249.016

‒ 133.000

 

116.016

Overig

58.082

62.904

688

‒ 3.111

60.481

Opdrachten

11.296

4.897

‒ 638

1.134

5.393

Bijdrage aan agentschappen

33.145

39.396

343

0

39.739

Dienst Uitvoering Onderwijs

33.145

39.396

343

 

39.739

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.734

7.734

0

8.845

16.579

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.231

5.231

 

9.745

14.976

UWV

2.503

2.503

 

‒ 900

1.603

Bijdrage aan medeoverheden

508.505

525.144

373

‒ 5.333

520.184

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

492.391

509.184

  

509.184

Caribisch Nederland

16.114

15.960

373

‒ 5.333

11.000

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

Brede scholen

0

0

  

0

       

Ontvangsten

26.961

26.961

0

10.274

37.235

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 190,7 miljoen verhoogd. Het verschil wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 4,6 miljoen) en door een gesaldeerde verhoging van de overige verplichtingen (€ 186,0 miljoen). Deze laatste wordt met name voorzaakt door de extra investeringen in de aanpak van de lerarentekorten in de G5 en de doorberekening van de loon- en prijsbijstelling voor schooljaar 2020/2021.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 39,7 miljoen verlaagd. De verlaging wordt met name veroorzaakt door: minder uitgaven dan begroot binnen de bekostiging Primair Onderwijs (-/- € 21,0 miljoen); de actualisatie van de nieuwkomersregeling, omdat een deel van de extra middelen in 2021 wordt uitbetaald (-/- € 8,3 miljoen); en een terugbetaling aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (-/- € 7,6 miljoen). Door een dalend aantal plaatsingen in justitële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs in deze instellingen. Het teveel ontvangen voorschot wordt door het Ministerie van OCW terugbetaald aan DJI.

Subsidies

Het budget wordt per saldo met € 135,0 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door een technische mutatie waarmee een deel van de budgetten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's naar de artikelen 3 (Voortgezet Onderwijs) en 4 (Middelbaar Beroepsonderwijs) zijn overgeboekt (-/- € 133 miljoen).

Ontvangsten

Het budget wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. Het gaat om uitkeringen die rechtmatig zijn toegekend door het UWV en de bovenwettelijke uitvoerder en namens de schoolbesturen zijn voorgefinancierd door het Participatiefonds. Uiteindelijk is op basis van het reglement van het fonds vastgesteld dat deze kosten niet ten laste van het Participatiefonds hadden moeten komen, maar ten laste van het schoolbestuur. Dit is budgetneutraal, omdat deze ontvangsten ook weer worden overgeboekt naar het fonds.

Licence