Base description which applies to whole site

Artikel 13 Spoorwegen

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2020 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

1.436.876

1.986.295

1.880.706

1.704.940

1.543.314

1.558.075

1.482.977

Uitgaven

2.123.334

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.514.397

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

13.03 Aanleg

457.267

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

382.065

361.625

332.102

262.864

323.526

303.664

222.948

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

57.867

22.257

22.227

54.297

52.841

31.306

15.917

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

16.652

31.216

57.408

102.507

99.849

54.851

51.268

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

683

3.354

19.817

31.749

35.151

9.075

9.075

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

141.680

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

13.07 Rente en aflossing

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

222.780

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

13.09 Ontvangsten

222.780

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2020 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2020.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2033.

Bedragen x € 1.000
   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

13

Spoorwegen

Uitgaven

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

13.03

Aanleg

 

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Spoorwegen

Ontvangsten

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

13.09

Ontvangsten

 

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

(Vervolg) bedragen x € 1.000
   

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019–2033

13

Spoorwegen

Uitgaven

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

26.278.145

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

20.789.908

13.03

Aanleg

 

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

3.435.206

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

0

0

1.903.181

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

149.850

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Spoorwegen

Ontvangsten

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

3.158.852

13.09

Ontvangsten

 

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

3.158.852

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds.

De beheerconcessie geeft invulling aan de beleidsambities uit de Lange Termijn Spooragenda deel 2 (LTSA 2), namelijk scherpere sturing door de concessieverlener. Hiertoe bevat de concessie instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.

Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van het Besluit Infrastructuurfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.

Producten

De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten.

Het Beheerplan 2020 wordt uiterlijk 15 november 2019 door ProRail ingediend en wordt in december 2019, nadat de Minister van IenW daar mee heeft ingestemd, aan de Tweede Kamer toegezonden.

ProRail ontvangt van IenW gemiddeld € 1,4 miljard subsidie per jaar (inclusief btw) ter dekking van de instandhoudingskosten van de hoofdspoorweginfrastructuur. Daarnaast ontvangt ProRail van vervoerders (gebruiksvergoeding) en andere derden (doorbelaste onderhoudskosten) gemiddeld € 0,4 miljard per jaar, waarmee het totale budget voor de jaarlijkse instandhoudingskosten voor ProRail uitkomt op € 1,8 miljard inclusief btw. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 4 Instandhouding.

In de begroting 2020 is ten laste van de investeringsruimte € 151 miljoen toegevoegd aan de beschikbare middelen ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging. Deze toevoeging dekt de opgetreden meerkosten in de periode 2019–2021. Naast deze toevoeging is er € 195 miljoen aan budget uit latere jaren (na 2022) naar de periode 2019–2021 geschoven. Hiermee zijn de budgetbehoefte en de beschikbare kasmiddelen in de huidige periode 2018–2021 in evenwicht gebracht. Voor aanvang van de volgende periode 2022–2025 zal een audit worden uitgevoerd op de subsidieaanvraag van ProRail.

13.03 Aanleg Spoor

IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:

 • door ProRail uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;

 • door IenW uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;

 • voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;

 • uitvoering van deze projecten.

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor

Afgesloten projecten

Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen en halten:

 • Aanlanding Eurostar op Rotterdam Centraal

 • Eindhoven nieuwe Stationspassage (onderdeel punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)

 • Utrecht-Harderwijk: Kort volgen (Beter Benutten)

 • Robuustheid verhogende maatregelen Valleilijn

 • OV SAAL KT (Cluster A en C en transferknelpunten Bussum Zuid en Hilversum mediapark)

 • Geluid: Pre-NoMo

 • Diverse deelprojecten Sporendriehoek Noord Nederland

Overige wijzigingen

Overboekingen naar beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02)

Vanwege areaalgroei zijn diverse middelen overgeboekt vanuit aanleg naar beheer en onderhoud. Dit gaat om onderstaande mutaties:

 • Geluidsanering Spoorwegen: € 1,9 miljoen;

 • Booggeluid: € 1 miljoen;

 • Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations: € 0,9 miljoen;

 • Behandelen en Opstellen: € 0,1 miljoen;

 • Programma aanpak suïcidepreventie: € 4,7 miljoen;

 • Programma Kleine functiewijzigingen;

 • Cameratoezicht op Stations: € 3,8 miljoen;

 • ATB-Vv: € 0,6 miljoen.

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

De ERTMS-pilot is afgerond. Het resterende, niet benodigde budget (€ 1,6 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

Programma Behandelen en Opstellen

De binnen dit programma geraamde scope Opstelterrein Heerhugowaard wordt uitgevoerd binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het hiervoor geraamde budget ad € 3 miljoen is overgeboekt naar PHS. Tevens is € 0,1 miljoen overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ter dekking van de beheer- en onderhoudskosten van de in beheer te nemen programmaonderdelen. Daarnaast is het projectbudget verhoogd met € 1 miljoen vanuit het programma Beter Benutten ten behoeve van de uit te voeren scope Opstellen station Leeuwarden.

Aanleg ATB-Vv (incl. project ATB-Vv op A2 corridor en brabantroute)

Het Programma Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie (ATB-Vv) verhoogt de veiligheid en verbetert de betrouwbaarheid van het spoor door terugdringen van het aantal roodseinpassages. Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s is het projectbudget voor A2 corridor en Brabantroute verlaagd. Naast overboekingen voor beheer en onderhoud, is de vrijval binnen het project ATB-Vv A2 corridor + Brabantroute (€ 1 miljoen) toegevoegd aan het programmabudget.

Programma overwegen

Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).

Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten

Het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten is bijna afgerond. Vanuit het deelproject Zwolle Spoort is € 1,1 miljoen overgeboekt naar het project Zwolle-Herfte ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden rond de energievoorziening. Het deelproject stationspassage Eindhoven is in dienst gesteld waarbij € 1,4 miljoen is overgeboekt naar het MIRT project nazorg gereedgekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

Vleuten-Geldermalsen/Randstadspoor

Binnen het projectbudget was een bedrag gereserveerd van € 12,7 miljoen voor de regio Utrecht. Naar aanleiding van de afspraken in BO MIRT 2018 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78) is dit bedrag ondergebracht op artikelonderdeel 20.03: Gebiedsprogramma Utrecht.

Emplacement Den Haag

In totaal is het projectbudget verhoogd van € 39 miljoen naar € 65 miljoen. In het project worden vele kleinere werkzaamheden meegenomen die vanuit andere doelstellingen (toegankelijkheid, leefbaarheid en lifecyclemanagement) gewenst zijn. Daarom zijn middelen vanuit diverse landelijke programma’s toegevoegd aan het projectbudget:

 • Programma Toegankelijkheid € 1,5 miljoen;

 • Uitvoeringsprogramma Geluid € 3,4 miljoen;

 • Beheer en onderhoud € 4,9 miljoen;

 • Kleine functiewijzigingen € 12,1 miljoen.

Hierna resteerde nog een verschil met de geactualiseerde raming van het project. Vanuit de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) is € 3,2 miljoen aangevuld. (Zie hiervoor ook de brief van 22 november 2018 over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg en de voortgang van het MIRT (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).

Zwolle-Herfte

Er is € 1,1 miljoen toegevoegd vanuit het projectbudget Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (Zwolle Spoort) ten behoeve van resterende werkzaamheden rond de energievoorziening die binnen Zwolle-Herfte.

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

                       
                         

Be- en bijsturing toekomst

15

15

6

3

4

2

0

0

0

0

2019

2019

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

7

9

6

1

0

0

0

0

0

0

2015

2015

Geluidsanering Spoorwegen

609

601

61

15

30

35

53

60

72

284

divers

divers

Programma Behandelen en Opstellen

157

196

5

14

17

27

30

23

7

34

divers

divers

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

27

30

13

0

1

3

3

3

4

0

divers

divers

Verbeteraanpak stations

12

12

3

3

1

1

1

1

1

2

2020

2020

Verbeteraanpak trein

51

50

31

7

5

0

4

4

0

0

2018/2019

2018/2019

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

45

44

0

5

15

6

9

10

0

0

divers

divers

Stations en stationsaanpassingen

                       

Cameratoezicht op stations

14

13

12

1

1

0

0

0

 

0

   

Kleine stations

18

17

 

6

0

3

5

5

 

0

divers

divers

Toegankelijkheid stations

496

493

228

38

40

30

26

15

17

101

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

                 

0

   

Aanleg ATBvv

69

67

1

5

3

13

16

15

17

0

divers

divers

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

17

18

17

0

0

0

0

0

 

0

   

Booggeluid

3

4

1

0

0

0

0

2

0

0

divers

divers

Fietsparkeren bij stations

348

344

107

56

61

42

37

24

15

7

divers

divers

Kleine projecten personenvervoer

30

32

6

5

9

5

2

1

1

0

divers

divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

27

14

2

6

9

9

0

0

 

0

divers

divers

Overwegenaanpak

728

683

401

39

52

48

62

36

35

55

divers

divers

Ontsnippering

80

80

50

13

7

8

3

0

0

0

divers

divers

Programma aanpak suïcidepreventie

10

15

1

4

3

2

0

0

0

0

2021

2021

Programma kleine functiewijzigingen

450

460

201

25

28

17

19

19

22

119

divers

divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

176

180

172

1

1

1

0

0

 

0

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

                       

Amsterdam CS, Cuypershal

26

26

17

2

3

2

2

0

0

0

2020

2020

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

413

413

400

6

3

3

0

1

0

0

2016

2016

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

898

911

882

6

3

3

3

0

0

0

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

                       

Emplacement Den Haag Centraal

65

39

10

2

1

3

3

21

21

5

2023 – 2025

2023 – 2025

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

607

607

590

11

4

3

0

0

0

0

2017

2017

Projecten Oost Nederland

                       

Traject Oost

239

237

140

25

22

10

13

18

6

6

divers

divers

Projecten Noord Nederland

                       

Zwolle – Herfte

213

208

51

55

46

36

12

12

   

2021

2021

Sporendriehoek Noord-Nederland

136

134

63

10

25

19

12

7

0

0

divers

divers

Afrondingen

0

0

0

3

– 3

– 3

0

0

– 2

0

   

Totaal ProRail projecten

5.986

5.934

3.477

367

391

328

315

277

216

613

   

Overige (niet ProRail) projecten

                       
                         

Totaal overige (niet ProRail) projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

5.986

5.954

3.477

367

391

328

315

277

216

613

   

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

     

– 7

– 9

– 15

– 41

– 23

– 18

– 17

   

Afrekening voorschotten

27

0

0

27

0

0

0

0

 

0

   

Programma Realisatie

6.013

5.954

3.477

387

382

313

274

254

198

596

   

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

6.013

5.954

3.477

362

332

263

324

304

223

596

   

Overprogrammering (–)

     

– 25

– 50

– 50

50

50

25

     

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor

Afgesloten projecten

Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het projectbudget Nazorg gereedgekomen projecten:

 • Emplacementen op orde: Born brandbeveiligingsmaatregelen

 • Externe veiligheid Drechtsteden: Ontsporingsgeleiding Zwijndrecht-Dordrecht

Overige wijzigingen

Uitvoeringsprogramma Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)

In afstemming met de regio is het deelproject onderdoorgang Kerkweg in de gemeente Rheden vervallen. Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en mogelijke risico’s is besloten het budget voor dit programma bij te stellen. Er is € 4,5 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

Nazorg gereedgekomen projecten

Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s is het budget verlaagd met € 0,8 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05). Verder heeft het project Betuweroute niet langer de status van Groot Project waardoor de uitgaven op het reguliere goederenartikel verantwoord kunnen worden. De eerder op IF 17 geraamde nazorguitgaven voor het project Betuweroute ad € 8,5 miljoen zijn daarom toegevoegd aan deze post Nazorg gereedgekomen projecten.

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

later

huidig

vorig

ProRail Projecten

                       

Projecten Nationaal

                       

Kleine projecten goederenvervoer

5

5

1

2

1

1

           

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

169

169

153

2

1

1

4

1

2

5

divers

divers

PAGE risico reductie

19

19

9

1

0

2

4

1

3

 

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

60

59

5

7

5

5

6

6

6

20

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

                       

Calandbrug

161

160

118

0

0

20

23

     

2020/2021

2020/2021

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

27

27

18

2

2

1

3

     

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

225

222

72

1

5

45

40

18

9

35

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

                       
                         

Projecten Oost Nederland

                       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

136

140

93

4

11

9

3

10

4

2

divers

divers

Overige projecten

                       

Nazorg gereedgekomen projecten

8

2

0

0

0

0

2

4

1

1

divers

divers

Afrondingen

0

0

– 1

0

1

– 1

0

0

 

0

   

Totaal uitvoeringsprgramma

810

803

468

19

26

83

85

40

25

63

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 4

 

– 1

– 4

– 29

– 32

– 9

– 9

– 35

   

Afrekening voorschotten

4

1

 

4

0

0

0

0

 

0

   

Programma Realisatie

810

800

468

22

22

54

53

31

16

28

   

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

810

800

468

22

22

54

53

31

16

28

   

Overprogrammering (–)

                       

Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen. Na openstelling vinden er in de regel nog (na)betalingen plaats, waardoor het project wel opgenomen blijft in bovenstaande tabel.

13.03.04 Planuitwerking personenvervoer spoor

Nieuw opgenomen projecten

Maaslijn

In 2008 zijn eerste afspraken gemaakt om versnellingsmaatregelen te realiseren op de Maaslijn. Later hebben Rijk en regio besloten om de Maaslijn ook te elektrificeren. Het project Maaslijn heeft te maken gehad met diverse wijzigingen die hebben geleid tot vertraging en meerkosten. In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert (Tweede Kamer 35 000 A, vergaderjaar 2018–2019, nr. 90). Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05). De beschikbare middelen bij de regio voor verbetering van de Maaslijn worden op een later moment toegevoegd aan artikelonderdeel 13.03.

Overige wijzigingen

Beter Benutten

Vanuit dit programma is € 1 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen als aanvullende bijdrage aan de scope Opstellen station Leeuwarden (o.a. nodig voor de instelling van de kwartierdienst op Sneek-Leeuwarden, één van de maatregelen in het programma Beter Benutten).

Sporen Schiedam-Rotterdam

Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het PHS project Rijswijk Schiedam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Schiedam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

Studie- en innovatie budget

Voor de transparantie zijn de binnen het programma spoorgoederenvervoer gereserveerde middelen voor onderzoek en verkenning (€ 2,6 miljoen) toegevoegd aan dit budget. Daarnaast is een bedrag van € 0,2 miljoen overgeboekt naar de apparaatsbijdrage RWS als bijdrage aan de studie Veerverbinding Holwerd – Ameland.

Regionale knelpunten

In het BO MIRT van najaar 2018 zijn afspraken gemaakt met de regio over verbetering van het spoor in regio’s met een decentrale spoorconcesssie. In totaal zijn daarbij afspraken gemaakt voor € 11,4 miljoen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000 A, nr. 78). Voor de perronfasering Arnhem is reeds € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen zijn gereserveerd vanuit de door het huidige kabinet beschikbaar gestelde middelen voor een inhaalslag infrastructuur.

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen.)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Indienststelling

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

       

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

14

21

 

divers

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

61

59

 

divers

Kleine projecten Personenvervoer

2

2

 

divers

         

Reizigersfonds

3

3

 

nvt

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

73

72

 

divers

Prestatieverbetering HSL-Zuid

62

     

Regionale Knelpunten

10

61

 

divers

Projecten Zuid-Nederland

       

Maaslijn

10

     

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Sporen Schiedam-Rotterdam

1

25

   

Projecten Oost-Nederland

       

Quick scan decentraal spoor Gelderland

21

20

 

divers

Projecten Noordwest-Nederland

       

Multimodale knoop Schiphol

261

256

 

divers

Overige projecten en reserveringen

       

Studie en innovatiebudget

31

28

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

549

547

   

Begroting (IF 13.03.04)

549

547

   

Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.

Legenda:

PB = Projectbesluit

TB = Tracébesluit

13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Overige wijzigingen

Kleine projecten: Verbetering spooraansluiting Moerdijk

Naar aanleiding van een overbelastverklaring is door ProRail een capaciteitsvergrotingsplan opgesteld. Op basis hiervan is besloten om de zuidzijde van het emplacement Moerdijk uit te breiden met een werkspoor en een opstelspoor. Het hiervoor benodigde budget (€ 7 miljoen) is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen deel Regeerakkoordmiddelen Rutte III (artikelonderdeel 20.05).

Kleine Projecten: Railterminal Valburg

De provincie Gelderland wil een Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg realiseren bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP) aan de Betuweroute. Initiatiefnemers willen een opstappunt maken voor het overslaan van containers tussen weg en spoor. De investering past binnen de ambities van het regeerakkoord en draagt bij aan de in het BO MIRT van 2017 onderschreven doelstellingen. De rijksbijdrage bedraagt maximaal € 12 miljoen en is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen deel Regeerakkoordmiddelen Rutte III (artikelonderdeel 20.05).

Kleine Projecten: Spooraansluiting Born

De provincie Limburg is niet langer van plan een spooraansluiting bij VDL NedCar te Born te realiseren (Tweede Kamer, 29 984, 2018–2019, nr. 858). De hiervoor bij het Rijk gereserveerde € 5 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Kleine projecten: Studies

De binnen het programma spoorgoederenvervoer gereserveerde middelen voor onderzoek en verkenning (€ 2,6 miljoen) zijn toegevoegd aan het Studie- en innovatie budgetbinnen het planuitwerkingsprogramma personenvervoer (artikelonderdeel 13.03.04).

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen.)
 

Budget

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Indienststelling

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

4

4

   

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten Goederenvervoer

26

14

nvt

divers

Overige projecten en reserveringen

       

Projecten in voorbereiding

       

Overige projecten in voorbereiding

       

Gesignaleerde Risico's

       

Totaal programma planuitwerking en verkenning

   

Begroting (IF 13.03.05)

26

14

   

Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.

Legenda:

PB = Projectbesluit

TB = Tracébesluit

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenW.

Producten

Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen.)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

later

Start

Eind

Beschikbaarheidsvergoeding1

3.636

3.632

1.790

155

162

163

164

165

168

869

2006

2031

Rente- en belastingaanpassingen2

– 126

– 139

– 136

– 16

3

3

3

3

3

11

   

Diverse afrekeningen etc.3

83

91

36

23

0

2

3

3

2

14

   

Totaal

3.593

3.584

1.690

162

165

168

170

171

173

894

   

Begroting (IF 13.04)

3.593

3.584

1.690

162

165

168

170

171

173

894

   
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

3

Dit betreft diverse afrekeningen en wijzigingen aan de HSL-Zuid infrastructuur waaronder de aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie), de uitgevoerde pilot geluidsmaatregelen en de zettingen bij Schuilingervliet.

13.07 Rente en Aflossing

Motivering

Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is.

Producten

Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2018 bedraagt nog € 148 miljoen. Hiervan moet ProRail in 2020 € 75 miljoen aflossen en in 2027 € 73 miljoen. In 2020 wordt besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan.

13.08 Investeringsruimte

Bij de begroting 2019 is de investeringsruimte Spoor overgeheveld naar begrotingsartikel 20 naar het onderdeel investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05.02).

13.09 Ontvangsten

Motivering

Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02. Terugbetalingen van subsidievoorschotten door ProRail die betrekking hebben op afgesloten jaren zijn niet gesaldeerd met de uitgaven voor het lopende jaar, maar zijn gedesaldeerd opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.

Concessievergoedingen

Producten

Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009–2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011).

Prestatieboetes NS en ProRail

Dit betreft de boetes die NS en ProRail moeten betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het «reizigersfonds» op artikelonderdeel 13.03.

Terugbetaling voorschotten ProRail

Dit betreffen de terugbetalingen van subsidievoorschotten voor aanlegprojecten en beheer, onderhoud en vervanging over afgesloten begrotingsjaren.

Bijdragen van derden

Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Concessievergoedingen

155.712

181.258

195.378

207.958

212.339

216.430

Prestatieboetes

Terugbetaling voorschotten

32.216

Bijdragen van derden

23.646

500

500

500

1.000

1.000

Ontvangsten spoor

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

Licence