Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2023 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.

Tabel 30 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

2.901.449

3.269.108

2.513.063

11.101.844

1.918.814

1.856.641

1.782.292

Uitgaven

2.543.680

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.945.955

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

13.03 Ontwikkeling

401.363

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

13.03.01 Aanleg personenvervoer

262.400

317.538

342.277

388.574

407.138

371.923

283.019

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

96.396

78.194

78.198

24.120

75.460

27.720

16.936

13.03.03 Optimalisering gebruik

163

5.205

2.666

173

   

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

39.813

74.100

68.085

68.242

57.350

18.589

25.406

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

2.591

26.885

12.793

27.512

62.881

75.850

49.550

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

196.362

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

13.07 Rente en aflossing

   

8.845.000

   

Ontvangsten

231.933

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

13.09 Ontvangsten

231.933

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.

Tabel 31 Geschatte budgetflexibiliteit art.13
 

2024

Juridisch verplicht

97%

Bestuurlijk gebonden

3%

Beleidsmatig gereserveerd

 

Nog niet ingevuld/vrij te besteden

 

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Motivering

Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.

De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten om voor te leggen. Daarnaast bevat deze concessie verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.

Nadat de Minister van IenW heft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.

Tijdens het vorige kabinet waren er al gesprekeken om ProRail om te vormen tot zbo. Deze gesprekken worden momenteel voortgezet en hebben geleid tot een wetsvoorstel die is ingediend op 14 juli 2023.3Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief. Definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht zal worden genomen.

Producten

De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.

Maatregelen

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij de vorige begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. De middelen voor 2026 en verder worden pas verdeeld nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden over het in aanmerking te nemen basiskwaliteitsniveau. Hiertoe zijn in 2022/2023 de financiële reeksen van ProRail herijkt en worden deze in 2023 extern gevalideerd. Het is de bedoeling dat het validatierapport in het voorjaar 2024 aan de Tweede Kamer wordt verstuurd. Op basis daarvan wordt de komende periode het basiskwaliteitsniveau voor Spoor opgesteld. De uitkomst van dit proces wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.

13.03 Ontwikkeling Spoor

IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:

  • door ProRail uit te voeren planningen en studies;

  • door IenW uit te voeren planningen en studies;

  • voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;

  • uitvoering van deze projecten.

13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor

Maatregelen

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

  • 1. Kleine projecten: In verband met de Specifieke Uitkering (SPUK) aan Nijmegen ten behoeve van de herontwikkeling van station Nijmegen is € 5 miljoen toegevoegd aan deze post vanuit de reservering op artikel 11.03 van het MF.

  • 2. Nazorg gereed gekomen lijnen en halten: Bij het project Zwolle-Herfte bleken minder nazorg-werkzaamheden nodig dan eerder aangenomen. De vrijvallende middelen ad € 2,5 miljoen zijn toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (11.04 van het MF).

  • 3. Programma Overwegen: In het BO MIRT 2022 is besloten om € 8,4 miljoen toe te voegen vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 voor het project Guisweg. Na deze overboeking resteert voldoende budget om de overweg Beverwijksestraatweg PHS-proof te maken. Naar aanleiding van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de gemeente aan de gemeente Gilze Rijen ten behoeve van het project Oosterhoutseweg is € 1,93 miljoen in het BTW compensatiefonds gestort.

De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.

Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Aanlegprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

later

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Maatregelenpakket HSL Zuid

173

172

131

20

10

4

4

5

  

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

             

Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)

608

586

106

26

27

63

100

106

69

110

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

171

164

24

9

19

25

29

23

15

27

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

29

28

14

1

2

3

3

3

3

0

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

12

12

4

0

0

1

1

1

1

3

2020

2020

 

Spoorcapaciteit 2030

871

830

56

31

71

102

102

125

127

258

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

22

21

4

2

7

6

3

0

0

0

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

13

12

42

 

6

7

    

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

522

515

363

24

26

16

15

12

12

54

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Programma ATB-Vv

79

76

8

1

2

2

7

9

11

40

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

493

481

223

19

32

41

33

24

24

98

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

260

253

 

55

43

40

43

11

19

50

divers

divers

1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

32

39

 

6

5

7

6

6

2

 

divers

divers

2

Programma Overwegen

938

913

531

77

95

87

60

43

19

25

divers

divers

3

Programma aanpak suïcidepreventie

22

21

9

2

3

3

4

   

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

396

390

270

17

15

15

16

18

15

30

divers

divers

 

Maaslijn

164

157

10

0

12

21

50

52

18

 

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

5

4

 

2

1

1

    

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Stations en Stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

28

27

17

6

5

     

2022

2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Programma Wind in de Zeilen

8

7

1

3

2

2

    

divers

divers

Aangepast

Stations en Stationsaanpassingen

             

Emplacement Den Haag centraal

77

75

17

16

25

14

1

1

4

 

2023-2025

2023-2025

 

Projecten Oost Nederland

             

Traject Oost

222

221

189

2

8

11

8

4

  

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

255

257

255

      

0

2017/2021

2017/2021

 

Projecten Noord Nederland

             

Sporendriehoek Noord-Nederland

151

144

115

32

1

3

    

divers

divers

 

Afrondingen

             

Totaal ProRail projecten

5.551

5.403

2.390

351

         

Totaal overige (niet ProRail) projecten

             

Totaal uitvoeringsprogramma

             

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 199

‒ 214

‒ 84

‒ 34

‒ 31

‒ 24

‒ 6

‒ 8

‒ 3

‒ 10

   

Afrekening voorschotten

90

90

60

30

         

Programma Aanleg

5.440

10.634

2.366

347

385

450

479

434

337

684

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

89

60

7

34

28

11

5

4

     

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

5.529

10.694

2.373

381

413

461

484

438

337

684

   

Overprogrammering (-)

   

‒ 65

‒ 73

‒ 73

‒ 77

‒ 66

‒ 54

408

   

13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor

Maatregelen

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Aanlegprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

later

huidig

vorig

ProRail Projecten

            

Projecten Nationaal

            

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

171

171

159

2

1

1

4

5

  

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

253

199

107

60

68

7

3

8

  

divers

divers

Kleine projecten goederenvervoer

23

22

 

12

5

5

0

 

1

 

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

          

divers

divers

Calandbrug

186

183

118

20

2

4

17

16

8

 

2020/2025

2020/2025

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

22

22

20

0

2

     

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

249

240

73

2

8

12

75

36

29

13

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

            

Projecten Oost Nederland

            

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

144

143

116

3

3

9

10

1

2

 

divers

divers

Overige projecten

            

Nazorg gereedgekomen projecten

8

8

 

0

1

1

1

2

2

 

divers

divers

Afrondingen

            

Totaal uitvoeringsprgramma

1.056

988

594

100

89

39

111

68

43

13

  

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 307

‒ 303

‒ 30

‒ 2

‒ 8

‒ 11

‒ 18

‒ 24

‒ 18

‒ 13

  

Afrekening voorschotten

4

4

3

1

0

       

Programma Aanleg

753

689

568

98

81

28

93

44

25

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

89

60

7

34

28

11

5

4

    

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

842

749

575

132

109

39

98

48

25

   

Overprogrammering (-)

            

13.03.03 Optimalisering gebruik

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd.

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

 

Modal shift OVS

8

8

nvt

Totaal Optimalisering gebruik

8

8

 

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

 

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

  • 1. Grensoverschrijdend Spoorvervoer: er is € 36 miljoen toegevoegd aan het programma Grensoverschrijdend vervoer, als bijdrage aan toekomstige verbindingen.

De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.

Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Indienststelling

 

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01

199

214

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

10

 

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

154

113

 

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

70

65

 

divers

 

Regionale knelpunten

16

16

 

divers

 

Reizigersfonds

3

3

 

nvt

 
      

Projecten Zuid-Nederland

     

Knooppunt Den Bosch

1

1

 

divers

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

195

185

 

divers

 
      

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

10

12

 

divers

 
      

Projecten Noordwest-Nederland

     

Oude Lijn

10

9

   

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

21

20

 

2024/2025

 

Multimodale knoop Schiphol

136

130

 

divers

 

Amsterdam Zuid 3e perron

26

25

 

divers

 
      

Projecten Noord Nederland

     

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

37

35

   

HRMK Spoorbrug

79

76

   

Lelylijn

4

3

   
      

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

35

39

   

afrekening voorschotten

20

20

   

Totaal planning en studies personenvervoer

1027

976

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies personenvervoer

‒ 89

‒ 60

   

Begroting (MF 13.03.04)

938

916

   

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

De budgettaire aanpassingen zijn mutaties voor verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Indienststelling

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

307

303

  

Projecten Nationaal

    

Kleine projecten Goederenvervoer

3

4

 

divers

Overige projecten en reserveringen

    

Programma 740 treinen

103

98

  

Afrekening voorschotten

2

2

  

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

415

407

  

Begroting (MF 13.03.05)

415

407

  

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer, inclusief het verrichten van betalingen, wordt uitgevoerd door ProRail, met uitzondering van de rente- en belastingaanpassingen. ProRail ontvangt hiervoor een bijdrage van IenW.

Producten

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Contractduur

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

later

start

einde

Beschikbaarheidsvergoeding

3.998

3.778

2.531

214

217

204

198

197

176

261

2006

2031

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 138

‒ 138

‒ 155

2

2

2

2

2

2

5

  

Totaal

3.860

3.640

2.376

216

219

206

200

199

178

266

  

Begroting (MF 13.04)

3.860

3.640

2.376

216

219

206

200

199

178

266

  

13.07 Rente en aflossing

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en herzienings-btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13). De begrote transitiebedragen zijn gebaseerd op transitie per 1 januari 2025. Na vaststelling van de wet en daarmee de transitiedatum worden deze bedragen herbezien door middel van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst.

Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'.

Producten

13.09 Ontvangsten

Motivering

Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail in de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.

Producten

Concessievergoeding NS

Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.

Bijdragen van derden

Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.

Tabel 38 Ontvangsten artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vergoedingen huidige concessieperiode

231

228

153

   

Vergoedingen volgende concessieperiode

  

203

203

203

203

Terugbetaling voorschotten

47

     

Bijdragen van derden

2

1

    

Totaal Ontvangsten (MF 13.09)

280

229

356

203

203

203

3

Kamerstuk 35 396               

Licence