Base description which applies to whole site

4.1 Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

Algemene doelstelling

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiele exploitatie.

Wijzigingen

De bijdragen aan TNO, MARIN en NLR zijn verplaatst naar Niet-beleidsartikel 9 omdat ze minder het karakter van investeringen hebben, maar conform de definitie in de Rijksbegrotingsvoorschriften het karakter van een bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk zijn.

Budgettaire gevolgen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

90.693

107.917

159.397

150.290

148.526

148.672

148.982

               

Uitgaven

89.598

107.917

159.397

150.290

148.526

148.672

148.982

               

Subsidies

31.545

30.830

30.329

30.430

30.496

30.568

30.567

– subsidies

31.545

30.830

30.329

30.430

30.496

30.568

30.567

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

   

44.506

44.506

44.506

44.506

44.506

– kennisopbouw TNO via EZK

   

42.183

42.183

42.183

42.183

42.183

– kennisopbouw NLR via EZK

   

517

517

517

517

517

– kennisopbouw MARIN via EZK

   

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

– overige bijdragen

   

306

306

306

306

306

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

46.198

47.063

58.993

60.021

60.041

60.099

60.002

– bijdrage aan de NAVO

   

43.571

44.435

44.435

44.433

44.435

– bijdrage aan internationale samenwerking

   

4.579

4.729

4.729

4.809

4.711

– overige bijdragen

   

10.843

10.857

10.877

10.857

10.856

Opdrachten

 

18.845

11.390

11.551

9.701

9.717

10.125

– opdrachten beleid

   

4.019

4.432

4.535

4.433

4.536

– opdrachten milieu beleid

   

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

– overige opdrachten

   

5.371

5.119

3.166

3.284

3.589

Bekostiging

 

3.579

3.579

3.782

3.782

3.782

3.782

– bekostiging diverse instellingen

3.579

3.579

3.782

3.782

3.782

3.782

Inkomensoverdrachten

 

7.600

10.600

       

– Reservering Regeling Uitkering chroom-6 Defensie

 

7.600

10.600

       

Overige materiële exploitatie

11.855

           
               

Programmaontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de instrumenten

Subsidies

De subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben en die defensiebeleid voor (een) bijzondere doelgroep(en) uitvoeren, omdat zij hiertoe beter geëquipeerd zijn. De defensiesubsidies zijn er op gericht de exploitatie van stichtingen en daarmee de uitvoering van hun doelen, in stand te houden. De subsidies zijn te verdelen in subsidies voor Veteranenzorg, alsmede voor cultureel erfgoed en tradities. Daarnaast worden er subsidies verstrekt op het gebied van onderwijs, kennis en technologie. Een overzicht van de subsidies is opgenomen in bijlage 7.4.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Defensie gebruikt het centrale budget voor kennis en innovatie om bij MARIN, NLR en TNO een defensiespecifieke kennisbasis in stand te houden. De instandhouding van de kennisbasis krijgt concreet vorm via programmafinanciering. Via vraagsturing wordt jaarlijks een deel van de defensieonderzoeksprogramma’s vernieuwd. De vernieuwing krijgt deels gestalte in de vorm van risicodragend verkennend onderzoek naar nieuwe technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, 3D-printing en bio- en nanotechnologie. Vanuit de opgebouwde kennis laat Defensie zich vervolgens adviseren en ondersteunen bij de beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. Met de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en -projecten krijgt de Strategie-, Kennis- en Innovatieagenda 2016–2020 invulling. Daarnaast voorziet de Defensienota in extra onderzoek op het terrein van cyber, informatiegestuurd optreden, slagkracht in het land-, lucht- en zeedomein en nieuwe technologieën.

De overige bijdragen betreffen de bijdragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Atlantische Commissie.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De bijdragen aan de NAVO hebben betrekking op NAVO-exploitatie uitgaven, waaronder exploitatie uitgaven voor AWACS-vliegtuigen en voor de NAVO-commandostructuur en -programma’s. De Internationale Militaire Samenwerking omvat militaire samenwerkingsactiviteiten die Defensie in internationaal verband uitvoert (bijvoorbeeld VJTF).

Opdrachten

Dit betreft directe bestedingen aan derden ten behoeve van het beleid en rechtspositionele ondersteuning. Overige uitgaven hebben tevens betrekking op de behandeling en uitvoering van schadevergoedingen en de beleidsuitgaven voorafgaand aan energie- en milieuwetgeving van deDefensie organisatie.

Bekostiging

Dit betreft uitgaven voor beleidsuitvoering aan instellingen zoals de Stichting Faciliteiten Centraal Georganiseerd Overleg Militairen, ondersteuning sector defensie en de collectiviteitsregeling Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Inkomstenoverdrachten

Inkomensoverdrachten betreft de uitkeringsregeling voor chroom-6 slachtoffers: de Regeling Uitkering Defensie chroom-6 (zie Kamerstukken vergaderjaar 2018–2019, 35 210 X, nr. 2).

Licence