Base description which applies to whole site

3.8. Beleidsartikel 8: Defensie Ondersteuningscommando

Algemene doelstelling

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het DOSCO draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht. Een groot deel van de ondersteuning levert het DOSCO zelf, een deel van de ondersteuning wordt geleverd door organisaties buiten het Ministerie van Defensie. Het DOSCO is daarbij de verbindende schakel tussen vraag en aanbod.

Rol, verantwoordelijkheid en beleidsinformatie

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige ondersteuning van de krijgsmacht.

Beleidswijzigingen

Er zijn geen significante beleidswijzigingen ten opzichte van de begroting 2019. Wel wordt verder ingezet op:

  • investeringen in, met het oog op het verbeteren van de inzetbaarheid, het welzijn van het personeel door het aanbieden van sportprogramma’s, lifestylecoaches en het promoten van gezonde voeding;

  • het weer op orde krijgen van de vastgoedportefeuille, in samenwerking met het RVB, waarvoor een inhaalslag nodig is met een aanpak op de korte en lange termijn (Kamerstuk 33 763, nr. 151 over het strategisch vastgoedplan);

  • modernisering van (medische) infrastructuur, waaronder ingebruikname nieuwbouw gezondheidscentrum Ermelo, tandheelkundig centrum Badhoevedorp en start verbouwing gezondheidscentra Den Helder en Amersfoort;

  • innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van werving, selectie en keuring, opleidingen, re-integratie, transport en het opzetten van gezondheidsmonitoring.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

1.296.628

1.376.821

1.335.147

1.303.381

1.290.734

1.292.737

1.291.969

               

Uitgaven

1.315.775

1.376.821

1.335.147

1.303.381

1.290.734

1.292.737

1.291.969

Waarvan juridisch verplicht

   

53%

       
               

Opdrachten

166

           

– gereedstelling

166

           
               

Personele uitgaven

579.465

767.799

746.130

749.588

747.217

748.757

749.686

– waarvan eigen personeel

540.789

613.055

593.251

594.913

595.206

601.147

600.985

– waarvan externe inhuur

26.107

6.765

3.178

2.678

2.678

2.678

2.678

– waarvan overige personele exploitatie1

 

132.991

137.209

139.505

136.841

132.440

133.531

– waarvan attachés

12.569

14.988

12.492

12.492

12.492

12.492

12.492

Materiële uitgaven

692.752

566.916

551.552

531.588

538.318

538.781

537.084

– waarvan instandhouding infrastructuur

366.914

377.335

254.536

234.372

238.625

241.457

239.901

– waarvan overige materiële exploitatie1

319.927

182.261

287.796

289.932

292.409

290.040

289.899

– waarvan attachés

5.911

7.320

9.220

7.284

7.284

7.284

7.284

Inkomensoverdrachten

43.392

42.106

37.465

22.205

5.199

5.199

5.199

Nationaal Fonds Ereschuld

43.392

42.106

37.465

22.205

5.199

5.199

5.199

               

Apparaatsontvangsten

89.243

80.988

81.355

81.355

81.355

81.355

81.364

1

De uitgaven voor overige personele exploitatie zijn in 2018 verantwoord onder de overige materiële exploitatie

Toelichting op de instrumenten

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2020 en bij inkomensoverdrachten, het nationaal fonds ereschuld volledig verplicht zijn. Voor 2020 is 53% juridisch verplicht t.o.v. het totaal beschikbare budget.

Personele uitgaven

Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van het personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen, internationale verhuizingen en overige personeelsgebonden uitgaven. De salarissen van het attaché personeel worden afzonderlijk gepresenteerd omdat deze uitgaven onder de HGIS uitgaven vallen.

Materiële uitgaven

Onder materiële uitgaven worden de geraamde uitgaven voor instandhouding infrastructuur, overige materiële exploitatie en de attachés weergegeven. De uitgaven voor instandhouding infrastructuur bestaan voornamelijk uit instandhouding en huur van vastgoed en inrichting van ruimten. De uitgaven voor de overige materiële exploitatie bestaan onder andere uit catering, facilitaire dienstverlening, mediadienstverlening, gezondheidszorg, beveiliging, energie en water, schoonmaak en wereldwijd transport van personen en goederen.

Inkomensoverdrachten

De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschulden worden verantwoord bij het DOSCO onder het financieel instrument inkomensoverdrachten. Dit fonds is ingesteld voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. Hierin zijn de budgetten voor schadevergoedingen en regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen ondergebracht.

Licence