Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Effectieve Europese samenwerking (Eerste suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

9 871 674

0

9 871 674

163 168

10 034 842

‒ 1 977

‒ 14 885

14 208

13 805

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

10 053 535

0

10 053 535

177 137

10 230 672

‒ 18 052

‒ 135

7 958

11 555

 

waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
           

3.1

Afdrachten aan de Europese Unie

9 813 920

0

9 813 920

189 843

10 003 763

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

BNI-afdrachten

5 352 701

0

5 352 701

185 562

5 538 263

0

0

0

0

 

BTW-afdrachten

977 344

0

977 344

4 281

981 625

0

0

0

0

 

Invoerrechten

3 267 875

0

3 267 875

0

3 267 875

0

0

0

0

 

Plastic-grondslag

216 000

0

216 000

0

216 000

0

0

0

0

           

3.2

Europees Ontwikkelingsfonds

191 123

0

191 123

0

191 123

‒ 9 554

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Europees Ontwikkelingsfonds

191 123

0

191 123

0

191 123

‒ 9 554

0

0

0

           

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

10 500

0

10 500

0

10 500

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Raad van Europa

10 500

0

10 500

0

10 500

0

0

0

0

           

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie

5 892

0

5 892

512

6 404

‒ 675

‒ 404

‒ 404

‒ 404

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

EIPA

348

0

348

0

348

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Europa College beurzenprogamma

190

0

190

190

380

0

0

0

0

 

Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk

1 375

0

1 375

322

1 697

‒ 675

‒ 675

‒ 675

‒ 675

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Benelux bijdrage

3 979

0

3 979

0

3 979

0

271

271

271

           

3.5

Europese Vredesfaciliteit

32 100

0

32 100

‒ 13 218

18 882

‒ 7 823

269

8 362

11 959

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Europese Vredesfaciliteit

32 100

0

32 100

‒ 13 218

18 882

‒ 7 823

269

8 362

11 959

           
           
 

Ontvangsten

817 219

0

817 219

0

817 219

0

0

0

0

           

3.10

Diverse ontvangsten EU

816 969

0

816 969

0

816 969

0

0

0

0

 

Invoerrechten

816 969

0

816 969

0

816 969

0

0

0

0

 

Overige ontvangsten EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

3.30

Restitutie Raad van Europa

250

0

250

0

250

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen muteren mee met de uitgaven, zoals hieronder toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

De betalingen uit de negende- en tiende aanvullende EU-begroting (DAB9 en DAB10 2020) zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer. DAB 9 leidt tot een verhoging van de BNI-afdracht van EUR 36 miljoen als gevolg van de inzet van het Europees Solidariteitsfonds en een verhoging van de BTW-afdracht van EUR 4 miljoen als gevolg van de herberekening van de Britse korting. DAB 10 leidt tot een bijstelling van de BNI-afdracht met EUR 105 miljoen als gevolg van een versnelling van betalingen op de EU-begroting door de COVID-19 crisis. Tenslotte wordt het resultaat van de nacalculatie over de periode 2016-2019 verwerkt. Dit leidt voor Nederland tot een nabetaling van EUR 45 miljoen in 2021. De afdrachten van lidstaten aan de EU-begroting worden jaarlijks bijgesteld op basis van realisaties van het BNI en de BTW. Deze nacalculatie is een herverdeling van afdrachten tussen lidstaten, het gaat dus niet om extra EU-uitgaven.

Artikel 3.2

De Nederlandse afdrachten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2022 zijn neerwaarts bijgesteld, op basis van een geactualiseerde raming van de Europese Commissie.

Artikel 3.5

Het plafond voor de Europese Vredesfaciliteit (EVF) is, net zoals de bedragen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, vastgesteld door de Europese Raad (ER) in vaste prijzen 2018. De Nederlandse bijdrage aan de EVF was per begroting 2021 ook in die vaste prijzen 2018 vastgesteld. Dit wordt nu technisch gecorrigeerd naar lopende prijzen. Het budget wordt daardoor verhoogd. Daarnaast is het kasritme van de uitgaven aangepast op basis van de inmiddels door de Raad vastgestelde jaarplafonds, waardoor budget tussen verschillende jaren is verschoven. Deze verschuivingen zorgen niet voor een verhoging of verlaging van het totaalplafond.

Licence