Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

141.846

0

141.846

36.686

178.532

225

900

1.000

‒ 9.400

          

Uitgaven

141.846

0

141.846

36.686

178.532

225

900

1.000

‒ 9.400

          

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

76.631

0

76.631

1.040

77.671

225

900

1.000

‒ 9.400

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

16.040

0

16.040

0

16.040

0

0

0

0

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

46.919

0

46.919

720

47.639

225

900

1.000

‒ 9.400

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.245

0

3.245

0

3.245

0

0

0

0

RVB (Bijdrage voor monumenten)

2.870

0

2.870

0

2.870

0

0

0

0

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

7.557

0

7.557

320

7.877

0

0

0

0

          

9.2 Beheer materiële activa

65.215

0

65.215

35.646

100.861

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB

12.156

0

12.156

‒ 130

12.026

0

0

0

0

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.802

0

4.802

31.566

36.368

0

0

0

0

RVB (Zakelijke lasten)

48.257

0

48.257

4.210

52.467

0

0

0

0

          

Ontvangsten

121.574

0

121.574

24.041

145.615

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 95,0% juridisch verplicht.

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat.

Er worden middelen toegevoegd voor de programmakosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Dit betreft € 3 mln. voor capaciteit die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB apart gefinancierd worden, aangezien zij geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten

Ook worden er middelen toegevoegd voor een bijdrage aan het archeologisch onderzoek naar de historische graven onder de voormalig Hofkapel aan het Binnenhof binnen de gestelde randvoorwaarden. Naast deze bijdrage van circa € 0,3 mln. dragen ook het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij aan de kosten.

Daarnaast is het kasritme van deze bijdrage aangepast. Hierdoor kunnen diverse Verzoeken tot Wijziging (VtW’s) van de gebruiker in de tijdelijke huisvesting B67 in uitvoering worden genomen, zoals bijvoorbeeld maatregelen in verband met Covid-19. Tevens worden met de aanpassing van het kasritme ook de aanvullende investeringen van het separate project voor Nieuwspoort en pers, waarvoor de gebruiker een deel van de huisvesting in de tijdelijke huisvesting B67 ter beschikking stelt, gefaciliteerd.

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

Dit betreft activiteiten die in het kader van verschillende beleidsdoelen op het gebied van rijkshuisvesting worden uitgevoerd. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 afgerekend. Dit betreft de afrekening over 2020.

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan het RVB voor de bijbehorende apparaatslasten, en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt deze bijdrage naar beneden bijgesteld met circa € 0,1 mln.

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

In 2021 worden de pachtboerderijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboerderijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan RVB voor de bijbehorende apparaatslasten en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt deze bijdrage naar beneden bijgesteld met circa € 0,6 mln.

RVB (Zakelijke lasten)

Het betreft de betaling van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom bij de Staat voor zover het niet de rijkshuisvesting betreft. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 afgerekend. Dit betreft de afrekening over 2020.

Ontvangsten

In 2021 worden de pachtboerderijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboerderijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan RVB voor de bijbehorende apparaatslasten en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt de raming van de ontvangsten naar beneden bijgesteld met circa € 1,6 mln. De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2020 worden ingezet voor deze bijstelling.

De raming wordt dus enerzijds verhoogd met € 31,1 mln. vanwege de overnamesom die het RVB aan het Ministerie van BZK betaalt voor de pachtboerderijen. Anderzijds is de raming naar beneden bijgesteld met € 17,2 mln. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door minder ontvangsten uit ingebruikgeving van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten en door de juiste toewijzing van de materieel beheerder. Hierdoor verschuiven ontvangsten naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Dit betreft dubbel begrootte ontvangsten. Ten tweede wordt de raming naar beneden bijgesteld door een slinkende voorraad te verkopen BZK-objecten.

Tot slot omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening 2020 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII). Deze worden ingezet voor diverse problematiek binnen begrotingsartikel 9.

Licence