Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

34.264

0

34.264

58.069

92.333

150.730

149.518

124.530

124.548

          

Uitgaven

34.264

0

34.264

58.069

92.333

150.730

149.518

124.530

124.548

          

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

26.355

0

26.355

58.069

84.424

150.730

149.518

124.530

124.548

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

638

0

638

0

638

0

0

0

0

Overlegstelsel

2.751

0

2.751

‒ 753

1.998

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

0

205

250

455

0

0

0

0

Kwaliteit management rijksdienst

25

0

25

0

25

0

0

0

0

Opdrachten

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

5.426

0

5.426

1.258

6.684

1.706

‒ 499

‒ 487

‒ 469

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.773

0

2.773

0

2.773

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

1.864

0

1.864

‒ 20

1.844

‒ 87

‒ 37

‒ 37

‒ 37

Informatiehuishouding

0

0

0

52.890

52.890

148.000

149.000

124.000

124.000

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

0

0

615

615

57

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

1.018

1.018

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Werkgeversbeleid

0

0

0

37

37

37

37

37

37

Bijdrage aan agentschappen

         

UBR (Arbeidsmarktcommunicatie)

8.376

0

8.376

0

8.376

0

0

0

0

I-Functie Rijk

0

0

0

46

46

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

275

0

275

1.122

1.397

1.017

1.017

1.017

1.017

Werkgeversbeleid

2.097

0

2.097

1.047

3.144

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Bedrijfsvoeringsbeleid

225

0

225

559

784

0

0

0

0

          

7.2 Pensioenen en uitkeringen

7.909

0

7.909

0

7.909

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.909

0

7.909

0

7.909

0

0

0

0

          

Ontvangsten

64

0

64

0

64

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 89,7% juridisch verplicht.

7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Deze mutatie van circa € 1,3 mln. betreft het saldo van een aantal reallocaties om uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden. De voornaamste is een reallocatie van circa € 0,7 mln. voor de Nationale Cryptostrategie in 2021. Daarnaast betreft het overboekingen en reallocaties voor onder andere Datawarehouse, het programma Transitie Digi Inkoop en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Informatiehuishouding

Het Ministerie van BZK ontvangt middelen van de Aanvullende Post voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking. Het betreft € 101 mln. in 2021, oplopend naar € 149 mln. in 2023. Hiervan is in totaal circa € 48,1 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK en overgeboekt naar andere departementen en uitvoeringsorganisaties. Per saldo bedraagt de mutatie in 2021 derhalve circa € 52,9 mln. Die middelen zijn bestemd voor de implementatie van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Rijksoverheid (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft reallocaties van circa € 0,8 mln. om bijdragen aan ICTU voor het Datawarehouse en het Individueel Klanttevredenheidsonderzoek op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt een aantal bijdragen (€ 0,3 mln.) uit 2020 vanwege vertragingen als gevolg van Covid-19 doorgeschoven naar 2021.

Bijdrage aan agentschappen

Bedrijfsvoeringsbeleid

Het Ministerie van BZK ontvangt diverse bijdragen van andere departmenten voor het programma HRM Inkoop. Een deel van de bijdragen voor HRM in het inkoopdomein wordt verantwoord op de instrumenten Subsidies (regelingen) en Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, voor bijdragen aan de Ministeries van EZK en Financiën.

Daarnaast wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd om de bijdragen aan UBR en RVO voor respectievelijk transitie DigiInkoop en PIANOo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Werkgeversbeleid

Het betreft een reallocatie van € 0,5 mln. om de bijdragen voor Grenzeloos Samenwerken op het juiste instrument te verantwoorden en een reallocatie van circa € 0,3 mln. om diverse bijdragen aan RVO, SSC-ICT en Dictu voor onder andere banenafspraak en integriteit op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt aantal bijdragen (€ 0,3 mln.) uit 2020 vanwege vertragingen als gevolg van Covid-19 doorgeschoven naar 2021.

Licence