Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

141.846

178.532

2.916

6.400

187.848

      

Uitgaven

141.846

178.532

2.916

6.400

187.848

      

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

   

Bijdrage aan agentschappen

     

RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)

46.919

47.639

1.010

5.850

54.499

RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

16.040

16.040

345

0

16.385

RVB (Bijdrage voor monumenten)

2.870

2.870

56

0

2.926

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

7.557

7.877

152

0

8.029

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.245

3.245

70

550

3.865

      

9.2 Beheer materiële activa

   

Bijdrage aan agentschappen

     

RVB

12.156

12.026

242

0

12.268

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.802

36.368

96

0

36.464

RVB (Zakelijke lasten)

48.257

52.467

945

0

53.412

      

Ontvangsten

121.574

145.615

12.204

66.900

224.719

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 94,4% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toebedeling van de loon- en prijsbijstelling over 2021.

Ontvangsten

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)

Dit betreft een saldo van twee mutaties. Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Deze kosten zijn ontstaan naar aanleiding van gewijzigde ontwerpen, extra onderzoeken en acties gerelateerd aan de definitieve besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof begin 2021. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Deze toegevoegde middelen worden gedekt uit meer ontvangsten voor incidentele verkopen.

Daarnaast worden er middelen voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) op het Binnenhof gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ).

RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ)

Dit betreft een reallocatie van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ) voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van AZ op het Binnenhof.

Ontvangsten

Dit betreft € 60,5 mln. aan meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen en € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor incidentele verkopen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.

Licence