Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.636.053

987.267

4.623.320

456.109

5.079.429

78.724

81.634

70.393

70.683

waarvan garantieverplichtingen

     

5.610

5.610

       

waarvan overig

3.636.053

987.267

4.623.320

450.499

5.073.819

78.724

81.634

70.393

70.683

Totale uitgaven

3.688.678

427.917

4.116.595

202.523

4.319.118

243.068

81.529

70.727

71.306

waarvan juridisch verplicht (%)

100,00%

               
                   

Bekostiging

3.603.369

392.000

3.995.369

202.248

4.197.617

238.062

79.583

68.775

69.354

Bekostiging onderwijsdeel1

3.261.390

392.000

3.653.390

194.554

3.847.944

228.986

70.142

58.235

57.237

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

87.882

 

87.882

1.984

89.866

1.984

1.958

1.663

1.663

Studievoorschot kwaliteitsafspraken2

246.091

 

246.091

5.554

251.645

6.949

7.327

8.290

8.942

Studievoorschotvouchers

245

 

245

5

250

26

92

547

1.512

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

7.761

 

7.761

151

7.912

117

64

40

 

Subsidies (regelingen)

3.302

35.917

39.219

‒ 5.103

34.116

73

57

57

57

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.500

 

2.500

‒ 2.121

379

56

56

56

56

Sneltesten

0

3.600

3.600

0

3.600

       

Overige subsidies

802

32.317

33.119

‒ 2.982

30.137

17

1

1

1

Bijdrage aan agentschappen

13.174

0

13.174

389

13.563

392

393

399

399

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.174

 

13.174

389

13.563

392

393

399

399

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

68.833

0

68.833

4.989

73.822

4.541

1.496

1.496

1.496

NWO: Praktijkgericht onderzoek

54.213

 

54.213

4.662

58.875

4.213

1.164

1.164

1.164

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.144

 

10.144

227

10.371

227

227

227

227

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.476

 

4.476

100

4.576

101

105

105

105

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

1.213

0

0

0

0

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 456,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 253,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

 • Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.

 • Bijstelling van de verplichtingenraming omdat middelen van het Nationaal Programma Onderwijs voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.

 • Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo € 5,6 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 202,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

 • de doorverdeling (€ 81,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);

 • de compensatie aan de instellingen (€ 123,2 miljoen) vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken en voorkomen van studievertraging en achterstanden in brede zin (cognitief, sociaal, persoonlijk), met aandacht voor studentenwelzijn, en mede opgelopen door schoolsluiting (en daarmee beperkte stagemogelijkheden) en begeleidingscapaciteit vanuit de praktijk (zie het algemeen deel). Het betreft hier maatregelen ten behoeve van inhaal en ondersteuningsonderwijs, begeleiding studenten, extra hulp in de klas, stage-offensief in het hbo en lerarenopleidingen hbo;

 • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 2,3 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 5,1 miljoen verlaagd. Het betreft:

 • een verlaging (€ 2,1 miljoen) op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding in verband met het feit dat er minder beroep op de regeling werd gedaan dan geraamd;

 • een verlaging (€ 3,0 miljoen) in verband met de overheveling van de incidentele middelen voor de pilots sneltesten in het hoger beroepsonderwijs van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het budget voor ZBO's/RWT's wordt met € 5,0 miljoen verhoogd in verband met:

 • de compensatie (€ 3,1 miljoen) vanuit het NPO-steunprogramma voor herstel en perspectief gericht op het opvangen van vertraging bij het praktijkgericht onderzoek op hogescholen;

 • een toevoeging (€ 0,4 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van VWS om samen met het Regieorgaan SIA (onderdeel NWO) een onderzoeksprogramma op te zetten naar interventies in de buitenruimte;

 • de doorverdeling (€ 1,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel.

Licence