Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.753.179

491.230

5.244.409

420.369

5.664.778

327.243

106.804

178.001

299.846

waarvan garantieverplichtingen

     

‒ 5.171

‒ 5.171

       

waarvan overig

4.753.179

491.230

5.244.409

425.540

5.669.949

327.243

106.804

178.001

299.846

Totale uitgaven

4.838.265

371.809

5.210.074

147.785

5.357.859

420.405

104.869

106.922

95.977

waarvan juridisch verplicht (%)

99,7%

     

99,8%

       
                   

Bekostiging

4.347.628

115.800

4.463.428

149.320

4.612.748

273.637

101.159

90.092

85.501

Bekostiging mbo-instellingen

3.700.096

104.000

3.804.096

143.121

3.947.217

252.147

81.929

75.752

75.563

Bekostiging Caribisch Nederland

8.463

1.300

9.763

279

10.042

518

156

‒ 350

‒ 350

Bekostiging vavo

67.365

0

67.365

2.018

69.383

2.518

1.518

1.518

1.518

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

247.215

0

247.215

‒ 1

247.214

5.570

7.939

7.939

7.939

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

206.011

0

206.011

4.641

210.652

0

7.030

2.388

2.388

Regionaal Investeringsfonds

22.425

0

22.425

‒ 1.898

20.527

‒ 276

1.427

976

‒ 3.426

Salarismix Randstadregio's

51.503

0

51.503

1.161

52.664

1.161

1.161

1.161

1.161

Regionaal Programma

30.550

0

30.550

‒ 1

30.549

‒ 1

‒ 1

708

708

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

14.000

10.500

24.500

0

24.500

12.000

0

0

0

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gelijke kansen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

272.024

232.709

504.733

‒ 1.795

502.938

81.511

‒ 1.748

11.936

5.626

Praktijkleren

217.200

76.809

294.009

11.820

305.829

83.158

‒ 695

9.438

4.369

Leven lang ontwikkelen

10.590

0

10.590

‒ 3.474

7.116

‒ 1.031

‒ 634

‒ 236

‒ 507

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

21.360

0

21.360

‒ 23

21.337

333

331

317

268

Loopbaanoriëntatie

2.275

0

2.275

‒ 299

1.976

284

279

29

29

Vakwedstrijden mbo

4.100

0

4.100

91

4.191

91

91

23

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

35.000

35.000

0

35.000

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

104.000

104.000

0

104.000

0

0

0

0

Sneltesten

0

6.900

6.900

‒ 3.000

3.900

0

0

0

0

Overige subsidies

16.499

10.000

26.499

‒ 6.910

19.589

‒ 1.324

‒ 1.120

2.365

1.467

Opdrachten

6.378

22.300

28.678

5.005

33.683

16.215

207

35

‒ 8

Opdrachten

6.378

3.000

9.378

5.005

14.383

16.215

207

35

‒ 8

Sneltesten

0

19.300

19.300

0

19.300

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

19.873

0

19.873

1.722

21.595

1.302

1.294

902

901

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.393

0

16.393

2.630

19.023

1.232

1.232

840

839

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.480

0

3.480

‒ 908

2.572

70

62

62

62

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

69.537

1.000

70.537

‒ 8.705

61.832

6.102

1.319

1.319

1.319

College voor Toetsen en Examens

8.300

0

8.300

‒ 7.515

785

43

43

43

43

Wet SLOA

1.103

0

1.103

‒ 976

127

24

24

24

24

SBB

60.134

1.000

61.134

‒ 214

60.920

6.035

1.252

1.252

1.252

Bijdrage aan medeoverheden

122.825

0

122.825

2.238

125.063

41.638

2.638

2.638

2.638

RMC's

41.451

0

41.451

852

42.303

40.252

1.252

811

811

Educatie

62.174

0

62.174

1.386

63.560

1.386

1.386

1.386

1.386

Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionaal Programma

19.200

0

19.200

0

19.200

0

0

441

441

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden in 2021 met € 420,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 272,6 miljoen) wordt veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming van het onderdeel bekostiging mbo-instellingen. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting) wordt er aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan de mbo-instellingen in de vorm van een ‘corona-enveloppe’. Een gedeelte van deze middelen wordt al in 2021 verplicht gesteld, maar pas in 2022 uitgekeerd.

Daarnaast zijn de garantieverplichtingen met € 5,2 miljoen afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door aflopende leningen aangegaan door instellingen met betrekking tot schatkistbankieren.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 149,3 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 98,0 miljoen;

 • het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting) voor circa € 54,0 miljoen. In het kader van dit programma:

  • zijn er middelen beschikbaar gesteld aan de mbo-instellingen voor het wegwerken en voorkomen van achterstanden. Voor de resterende duur van het programma zijn deze middelen in een op de reguliere bekostiging aanvullende «corona-enveloppe» aan de instellingen ter beschikking gesteld;

  • zijn er tevens middelen beschikbaar gesteld voor de verlenging van de regeling aanpak jeugdwerkloosheid. In 2022 worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de nazorg van studenten in het mbo;

  • zijn er ook devices beschikbaar gesteld voor studenten. Vanwege een noodzakelijke verandering van instrument vindt dit nu plaats via de bekostiging in plaats van via subsidies.

 • diverse overige mutaties van circa ‒ € 2,7 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd in 2021. Deze verlaging wordt veroorzaakt door mutaties bij de onderdelen overige subsidies en praktijkleren en diverse overige mutaties:

 • In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 10,0 miljoen beschikbaar gesteld voor devices voor studenten. Vanwege een verandering van instrument vindt dit nu plaats via de bekostiging in plaats van via subsidies. Hierdoor daalt het budget voor overige subsidies.

 • In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 6,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de activiteiten van de Gelijke Kansen Alliantie ter ondersteuning van gemeenten.

 • In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld om, op basis van de huidige ramingen, het budget voor de subsidieregeling praktijkleren voor de duur van het programma weer naar € 2700 (het maximum) per leerwerkplek te brengen.

 • Diverse overige mutaties van circa ‒ € 4,6 miljoen (met name interne overboekingen voor onder andere sneltesten naar andere beleidsartikelen).

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 5,0 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting). In het kader van dit programma zijn er in 2021 middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, monitoring en uitvoering van het programma. De verhoging van het budget opdrachten in 2022 met € 16,2 miljoen wordt ook hierdoor veroorzaakt.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 2,2 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook algemene toelichting).

De verhoging van het budget bijdragen aan medeoverheden in 2022 met € 41,6 miljoen wordt veroorzaakt door:

 • het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting). In het kader van dit programma is er € 39,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het verlengen van de specifieke uitkering aanpak jeugdwerkloosheid voor RMC's, bijdrage aan de coördinatiemiddelen centrumgemeenten jeugdwerkloosheid en de decentralisatie uitkering voor werk en inkomen.

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranhce 2021 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 2,6 miljoen.

Licence