Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

5.603.099

730.756

6.333.855

467.960

6.801.815

119.190

119.337

100.255

100.644

waarvan garantieverplichtingen

     

‒ 5.274

‒ 5.274

       

waarvan overig

5.603.099

730.756

6.333.855

473.234

6.807.089

119.190

119.337

100.255

100.644

Totale uitgaven

5.552.647

335.983

5.888.630

237.373

6.126.003

232.077

118.046

99.494

100.734

waarvan juridisch verplicht (%)

99,96%

               
                   

Bekostiging

5.521.706

267.600

5.789.306

240.651

6.029.957

232.049

118.090

99.545

100.783

Bekostiging onderwijsdeel1

2.469.913

267.600

2.737.513

103.042

2.840.555

93.486

53.423

43.999

44.703

Bekostiging onderzoeksdeel

2.193.737

 

2.193.737

86.308

2.280.045

86.412

46.140

38.764

38.657

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

707.959

 

707.959

47.966

755.925

47.989

13.196

10.823

10.838

Studievoorschot kwaliteitsafspraken2

150.097

 

150.097

3.335

153.432

4.162

4.396

4.960

5.346

Studievoorschotvouchers

0

 

0

0

0

0

3

67

307

Profilering en zwaartepuntvorming3

0

 

0

0

0

0

932

932

932

Subsidies (regelingen)

25.183

26.683

51.866

‒ 3.532

48.334

‒ 283

‒ 144

‒ 151

‒ 151

Nuffic4

14.419

 

14.419

‒ 427

13.992

‒ 361

‒ 412

‒ 412

‒ 412

Studiekeuze1234

2.504

 

2.504

55

2.559

55

55

55

55

Vluchteling Studenten UAF4

2.457

 

2.457

54

2.511

54

54

54

54

Handicap & Studie4

698

 

698

58

756

58

58

58

58

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)4

249

 

249

6

255

6

6

6

6

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)4

249

 

249

6

255

6

6

6

6

Open en online onderwijs

1.965

 

1.965

36

2.001

43

44

44

44

Sneltesten

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Overige subsidies

2.642

23.683

26.325

‒ 3.320

23.005

‒ 144

45

38

38

Opdrachten

2.949

41.700

44.649

215

44.864

271

60

60

62

Opdrachten

2.949

0

2.949

215

3.164

271

60

60

62

Sneltesten

0

41.700

41.700

0

41.700

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.809

0

2.809

39

2.848

40

40

40

40

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.799

 

1.799

39

1.838

40

40

40

40

United Nations University (UNU)

1.010

 

1.010

0

1.010

0

0

0

0

Nuffic, SK123, UAF, H&S, ISO en LSVb4

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

3

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

4

Tot en met 2020 opgenomen onder bijdragen aan (inter)nationale organisaties, vanaf 2021 ondergebracht bij het instrument subsidies omdat dit de basis is op grond waarvan de instellingen worden bekostigd.

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 468,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 230,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.

  • Bijstelling van de verplichtingenraming omdat middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.

  • Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 240,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

  • de doorverdeling (€ 119,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);

  • de compensatie aan de instellingen (€ 43,8 miljoen) vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken en voorkomen van studievertraging en achterstanden in brede zin (cognitief, sociaal, persoonlijk), met aandacht voor studentenwelzijn, en mede opgelopen door schoolsluiting (en daarmee beperkte stagemogelijkheden) en begeleidingscapaciteit vanuit de praktijk (zie het algemeen deel). Het betreft hier maatregelen ten behoeve van begeleiding studenten, extra hulp in de klas, stage-offensief in het wo en lerarenopleidingen wo;

  • de compensatie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en perspectief gericht op het opvangen van vertraging bij het onderzoek op universiteiten (€ 39,6 miljoen) en op academische ziekenhuizen (€ 34,6 miljoen) (zie het algemeen deel);

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten/-artikelen en andere departementen) die het budget in totaal verhogen met € 3,4 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,5 miljoen verlaagd. Het betreft:

  • een verlaging (€ 3,0 miljoen) in verband met de overheveling van de incidentele middelen voor de pilots sneltesten in het wetenschappelijk onderwijs van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging;

  • de doorverdeling (€ 0,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget in totaal verlagen met € 0,9 miljoen.

Licence