Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

1.627.606

 

1.627.606

‒ 26.855

1.600.751

‒ 27.471

4.223

25.969

6.380

                   

Uitgaven

1.627.606

 

1.627.606

‒ 26.855

1.600.751

‒ 27.471

4.223

25.969

6.380

                   

Personele uitgaven

1.590.473

 

1.590.473

‒ 26.645

1.563.828

‒ 19.806

11.862

33.693

13.675

- waarvan eigen personeel

271.493

 

271.493

2.473

273.966

11.086

11.184

11.451

11.451

- waarvan externe inhuur

970

 

970

10.001

10.971

       

- waarvan overige personele exploitatie

14.341

 

14.341

‒ 779

13.562

1.143

1.213

1.277

1.277

- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.303.669

 

1.303.669

‒ 38.340

1.265.329

‒ 32.035

‒ 535

20.965

947

Materiële uitgaven

37.133

 

37.133

‒ 210

36.923

‒ 7.665

‒ 7.639

‒ 7.724

‒ 7.295

- waarvan overige materiële exploitatie

37.133

 

37.133

‒ 210

36.923

‒ 7.665

‒ 7.639

‒ 7.724

‒ 7.295

                   

Apparaatsontvangsten

7.728

 

7.728

1.638

9.366

1.268

1.268

1.268

1.268

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget van personele uitgaven is met € 26,6 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door het verhogen van het inhuurbudget aan de verwachte realisatie voor het jaar 2021 ter hoogte van € 10,0 miljoen. Het budget op uikeringen is met € 38,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een afname van het budget op uitkeringen met € 17,5 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord. Dit is deels ingezet voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme op uitkeringen budget naar latere jaren geschoven. Het budget is hiermee met € 22,0 miljoen afgenomen in 2021. Verder is er budget overgeheveld ter hoogte van € 5,7 miljoen van uitkeringen naar artikel 9 subsidies voor de zorgcoördinatie van het Nederlands Veteraneninstituut. Tot slot is het budget met € 3,7 miljoen toegenomen door de uitdeling voor het afdragen van premies met betrekking tot sociale lasten.

Licence