Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Algemene doelstellingInzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 28 Budgettaire gevolgen artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.682.781

1.545.650

1.627.606

1.613.832

1.581.773

1.554.479

1.509.735

        

Uitgaven

1.675.816

1.546.377

1.627.606

1.613.832

1.581.773

1.554.479

1.509.317

        

Personele uitgaven

1.660.335

1.522.900

1.590.473

1.575.350

1.541.888

1.514.813

1.471.789

- waarvan eigen personeel

198.776

236.825

271.493

277.119

277.515

277.044

277.677

- waarvan externe inhuur

7.986

11.957

970

565

   

- waarvan overige personele exploitatie

14.705

13.582

14.341

14.545

14.645

14.606

14.605

- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.438.868

1.260.536

1.303.669

1.283.121

1.249.728

1.223.163

1.179.507

Materiële uitgaven

15.481

23.477

37.133

38.482

39.885

39.666

37.528

- waarvan overige materiële exploitatie

15.481

23.477

37.133

38.482

39.885

39.666

37.528

        

Apparaatsontvangsten

13.362

8.703

7.728

7.728

7.728

7.728

7.728

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgavenDe personele uitgaven bestaan uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, dienstreizen en overige persoonsge-bonden uitgaven. De post «waarvan uitkeringen» betreft de militaire pensioenen, AOW-gat compensatie, UKW en verstrekking van uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, waaronder het Sociaal Beleidskader en overige regelingen voor voormalig defensiepersoneel.

BestuursstafDe Bestuursstaf (bestaande uit (hoofd)directies, Defensiestaf en bijzondere organisatie eenheden) draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, externe inhuur en overige exploitatie. De Bijzondere Organisatie Eenheden van de Bestuursstaf bestaan uit de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (IGK), Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) die aan het hoofd staat van een Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), de Inspectie Militaire Gezondheid (IMG), de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), het Militair Huis van de Koning (MHK) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Militaire Inlichtingen- en VeiligheidsdienstAls grootste Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) ressorterend onder de Bestuursstaf is de MIVD belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van het leveren van kwalitatief hoogwaardig inlichtingen- en veiligheidsinformatie. Daarmee levert de MIVD een onmisbare bijdrage aan de opbouw, de gereedstelling en de inzet van de krijgsmacht en de informatiepositie van Nederland. De uitgaven die daarmee binnen dit artikel gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven en overige niet gecentraliseerde exploitatie uitgaven.

OverigOm de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden (budgettair vallend onder het kerndepartement, aansturing door CDS) gereed gesteld.

Tabel 29 capaciteiten CDS

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

NLD Commando Speciale Strijdkrachten

Permanent capaciteit t.b.v. aansturen geheime operaties en operaties speciale eenheden

NLD Special Operations Command

Nationaal operationeel hoofdkwartier voor de inzet, aansturing en coördinatie van nationaal en/of internationaal aangestuurde speciale operaties

NLD/BEL/DNK CSOCC (kortdurend)

NLD/BEL/DNK CSOCC

Nederlands deel van een hoofdkwartier (i.s.m. Denemarken en België) voor de inzet van Speciale Operaties

Defensie Cyber Commando

Cybercapaciteit

Cyberteams

Teams voor operationele militaire cybercapaciteit.

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

Tabel 30 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

6.772.293

6.871.491

6.333.838

6.384.266

6.361.897

6.330.581

6.284.674

        

Apparaat Kerndepartement

1.675.816

1.546.377

1.627.606

1.613.832

1.581.773

1.554.479

1.509.317

        

Uitvoeringsorganisaties

5.096.477

5.325.114

4.706.232

4.770.434

4.780.124

4.776.102

4.775.357

        

Koninklijke Marine

729.240

762.266

758.841

771.732

776.398

777.948

774.615

Koninklijke Landmacht

1.255.612

1.278.252

1.305.730

1.347.972

1.356.044

1.356.003

1.358.070

Koninklijke Luchtmacht

594.389

635.449

640.759

649.503

646.510

640.076

640.036

Koninklijke Marechaussee

455.336

484.598

456.214

456.927

459.181

460.179

459.473

Defensie Materieel Organisatie

702.721

685.131

455.262

452.376

451.479

451.824

451.814

Defensie Ondersteuningscommando

1.359.179

1.479.418

1.089.426

1.091.924

1.090.512

1.090.072

1.091.349

        

Totaal apparaatsuitgaven

6.772.293

6.871.491

6.333.838

6.384.266

6.361.897

6.330.581

6.284.674

Licence