Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

162.600

 

162.600

25.177

187.777

30.932

11.786

12.812

12.677

                   

Uitgaven

162.600

 

162.600

25.177

187.777

30.932

11.786

12.812

12.677

                   

Subsidies

31.529

 

31.529

8.207

39.736

15.006

9.907

10.147

10.148

- subsidies

31.529

 

31.529

8.207

39.736

15.006

9.907

10.147

10.148

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

46.192

 

46.192

904

47.096

904

904

904

904

- kennisopbouw TNO via EZK

43.621

 

43.621

854

44.475

854

854

854

854

- kennisopbouw NLR via EZK

534

 

534

10

544

10

10

10

10

- kennisopbouw MARIN via EZK

1.726

 

1.726

34

1.760

34

34

34

34

- overige bijdragen

311

 

311

6

317

6

6

6

6

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

68.983

 

68.983

‒ 1.529

67.454

1.287

1.368

1.386

1.388

- bijdrage aan de NAVO

53.194

 

53.194

1.042

54.236

1.043

1.064

1.082

1.082

- bijdrage aan internationale samenwerking

5.228

 

5.228

‒ 678

4.550

37

97

97

99

- overige bijdragen

10.561

 

10.561

‒ 1.893

8.668

207

207

207

207

Opdrachten

12.080

 

12.080

‒ 3.320

8.760

‒ 1.428

‒ 556

212

162

- opdrachten beleid

8.531

 

8.531

‒ 1.907

6.624

‒ 943

‒ 626

142

92

- opdrachten milieu beleid

2.033

 

2.033

‒ 1.443

590

‒ 515

40

40

40

- overige opdrachten

1.516

 

1.516

30

1.546

30

30

30

30

Bekostiging

3.816

 

3.816

75

3.891

75

75

75

75

- bekostiging diverse instellingen

3.816

 

3.816

75

3.891

75

75

75

75

Inkomensoverdrachten

     

20.840

20.840

15.088

88

88

 

Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

     

1.300

1.300

88

88

88

 

Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

     

19.540

19.540

15.000

     
                   

Programmaontvangsten

                 

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Het budget van subsidies is met € 8,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van DOSCO ter hoogte van € 1,9 miljoen ten behoeve van het oprichten van de Nederlands Veteraneninstituut (NLVI). Het NLVI voert vanaf heden activiteiten uit die voorheen bij DOSCO belegd waren. Daarnaast is er € 5,7 miljoen overgeheveld van pensioen en uitkeringen naar subsidies voor de zorgcoordinatie van het NLVI.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 1,5 miljoen afgenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt door de jaarlijkse uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force gelden naar andere defensieonderdelen ter hoogte van € 10,0 miljoen en een verhoging van het budget ten behoeve van het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie ter hoogte van € 7,9 miljoen.

Opdrachten

Het budget van opdrachten is met € 3,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een overheveling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress van € 1,0 miljoen, een uitdeling van gelden ten behoeve van proeftuinen in Volkel van € 1,0 miljoen en een overdracht voor het programma energie en omgevingsstrategie van € 1,2 miljoen.

Inkomensoverdrachten

Het budget voor inkomensoverdrachten is met € 20,8 miljoen verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een ophoging van € 19,5 miljoen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad.

Licence