Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 23 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

99 Nog onverdeeld

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

0

0

0

251.330

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

          

Uitgaven

0

0

0

251.330

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

1 Nominaal en onvoorzien

0

0

0

251.330

251.330

231.294

261.608

251.691

251.092

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

1 Nominaal en onvoorzien

Per saldo is het budget op nominaal en onvoorzien met € 251,3 miljoen toegenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:

  • Bij de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijsteling tranche 2021 toegevoegd aan de beleidsbegroting hoofdstuk XII en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 224,4 miljoen voor de drie IenW-begrotingen in totaal.

  • Ook de eindejaarsmarge 2020 wordt toegevoegd aan de beleidsbegroting en geplaatst op artikel 99. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.

  • Daarnaast worden in deze eerste suppletoire begroting 2021 middelen voor «Open overheid» toegevoegd aan de IenW-begroting en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. In 2021 gaat het om € 1,8 miljoen.

De loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begrotingen hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

De eindejaarsmarge en de middelen voor «open overheid» worden bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begroting hoofdstuk XII.

Licence