Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 22 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

327.912

0

327.912

4.159

332.071

2.954

1.148

1.388

‒ 20

          

Uitgaven

335.315

0

335.315

5.436

340.751

3.206

1.413

1.458

‒ 20

          

1 Personele uitgaven

244.156

0

244.156

9.172

253.328

4.078

3.741

3.879

1.633

Eigen personeel

218.170

0

218.170

3.927

222.097

3.754

3.441

3.566

1.320

Inhuur externen

19.210

0

19.210

5.301

24.511

373

367

370

370

Overige personele uitgaven

6.776

0

6.776

‒ 56

6.720

‒ 49

‒ 67

‒ 57

‒ 57

          

2 Materiële uitgaven

91.159

0

91.159

‒ 3.736

87.423

‒ 872

‒ 2.328

‒ 2.421

‒ 1.653

ICT

24.845

0

24.845

‒ 2.531

22.314

‒ 575

‒ 2.159

‒ 2.177

‒ 1.888

Bijdrage aan SSO's

42.952

0

42.952

1.963

44.915

575

506

612

659

Overige materiële uitgaven

23.362

0

23.362

‒ 3.168

20.194

‒ 872

‒ 675

‒ 856

‒ 424

          

Ontvangsten

8.297

0

8.297

1.390

9.687

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van eerdere verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten (€ 1,3 miljoen)

Uitgaven

1 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel (€ 3,9 miljoen) betreft overwegend:

 • Een verdere afbouw van externe inhuur naar Eigen personeel (€ 0,6 miljoen);

 • Uitgaven door PBL t.b.v. contractonderzoek. De opdrachten komen voornamelijk uit de Europese Commissie (onderzoekprogrammma's CLIMA, COMMIT, CRESCENDO, NAVIGATE, etc.). Voor uitvoering van contractonderzoek worden wetenschappelijke medewerkers op tijdelijke basis aangesteld. Hiertegenover staan ontvangsten (€ 0,4 miljoen);

 • Met de terugkeer van een aantal medewerkers van BZK na het einde van het project Omgevingswet worden de kosten van salaris, personele exploitatie en overhead teruggeboekt naar IenW, conform de maakte afspraken bij de herverkaveling (€ 0,8 miljoen);

 • Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de apparaatskosten opdrachtgevers Unit ERTMS 2021(€ 0,3 miljoen);

 • Voor de extra inzet van 2 fte voor versterking van de strategisch inhoudelijke inzet voor het programma IJsselmeer-gebied vindt een overheveling plaats vanuit artikel 11 (€ 0,5 miljoen);

 • Een overboeking van de reservering Klimaatakkoord vanuit artikel 14 naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit. Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord is hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen (€ 2 miljoen).

 • Op het programmabudget van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM) is behoefte aan expertise. Voor deze expertise wordt voor het aangaan van tijdelijke contracten en detacheringen budget overgeheveld vanuit artikel 97 (€ 0,2 miljoen);

 • Diverse kleine herschikkingen (- € 1,0 miljoen).

De hogere inhuur (€ 5,3 miljoen) is met name het gevolg van:

 • Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Infrastructuufonds en Deltafonds voor inhuur op programma’s Digitale Transport Strategie (€ 0,7 miljoen), Cybersecurity Waterveiligheid (€ 0,8 miljoen), ERTMS (€ 0,2 miljoen) en MIRT verkenning A15 (€ 0,2 miljoen);

 • Bijdragen vanuit de programmabudgetten ingezet voor de inhuur voor o.a. Programma Ons Water, Smart Mobility, World Circular Economy Forum (WCEF), de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV), Intelligente Transportsystemen (ITS), Program Management Office (PMO), Luchtvaartherziening en Luchtvaartveiligheid, Klimaatadaptie en de herstructurering van BOA taken (€ 2,1 miljoen);

 • Inhuur voor dienstverlening t.b.v. de ontwikkeling van de Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen), waar ontvangsten van BUZA tegenover staan;

 • Diverse kleine herschikkingen (€ 0,3 miljoen).

2 Materiële uitgaven

De afname van uitgaven (€ 2,5 miljoen) aan ICT betreft voornamelijk:

 • Herschikking naar materieel voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (- € 0,1 miljoen);

 • Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s m.b.t. de kosten voor Informatie Huishouding (- € 0,8 miljoen);

 • Voor het programma Opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) is een deel van de licenties in 2020 aangeschaft. Als gevolg van de opgelopen vetraging door COVID-19 wordt een ander deel pas in 2022 aangeschaft. Hiervoor is een kasschuif noodzakelijk van 2021 naar 2022 (€ 1,6 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO (€ 2,0 miljoen) zijn overwegend het gevolg van:

 • Een herschikking van de kosten voor Informatie Huishouding van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (€ 0,8 miljoen);

 • Een herschikking vanuit Materieel t.b.v. meerkosten PBL transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (€ 1,1 miljoen).

Lagere uitgaven overig materieel (€ 3,2 miljoen) overwegend als gevolg van:

 • Diverse bijdragen aan BZK in het kader van Bureau ICT Toetsing (BIT), Transitie Digi-inkoop en HRM in inkoopdomein (samen ‒ € 2,3 miljoen);

 • Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s t.b.v. de meerkosten voor PBL van de transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (- € 1,1 miljoen);

 • Herschikking vanuit ICT voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen) zijn het gevolg van een ontvangst van BUZA voor SAP (€ 1,0 miljoen) en een bijdrage aan PBL t.b.v. contractonderzoek (€ 0,4 miljoen).

Licence