Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

280.737

1.500

282.237

11.750

293.987

6.070

6.056

7.014

5.679

          

Uitgaven

239.028

1.500

240.528

11.775

252.303

6.095

6.031

6.664

5.564

          

Subsidies (regelingen)

8.000

0

8.000

800

8.800

0

0

0

0

Cyber security

0

 

0

800

800

    

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)

3.000

 

3.000

 

3.000

    

EU-cofinanciering Digital Europe

5.000

 

5.000

 

5.000

    
          

Opdrachten

24.964

1.500

26.464

‒ 4.143

22.321

95

‒ 80

‒ 55

‒ 1.155

Onderzoek&opdrachten

1.649

1.500

3.149

‒ 972

2.177

210

60

60

60

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

5.295

 

5.295

117

5.412

    

Digital trust centre

2.532

 

2.532

‒ 1.900

632

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.100

Cyber security

6.526

 

6.526

‒ 1.415

5.111

‒ 465

‒ 490

‒ 465

‒ 115

ICT beleid

7.962

 

7.962

‒ 1.072

6.890

‒ 50

‒ 50

‒ 50

 

CSIRT - DSP

1.000

 

1.000

‒ 650

350

    

Nationaal Groeifonds

0

 

0

1.249

1.249

    

Vervolgprogramma beter aanbesteden

0

 

0

500

500

1.500

1.500

1.500

 
          

Bijdrage aan agentschappen

37.115

0

37.115

7.491

44.606

2.547

2.847

2.847

2.847

Bijdrage RVO.nl

11.232

 

11.232

2.157

13.389

    

Bijdrage Agentschap Telecom

25.883

 

25.883

5.334

31.217

2.547

2.847

2.847

2.847

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

164.983

0

164.983

7.627

172.610

3.453

3.264

3.872

3.872

Bijdrage Metrologie

9.741

 

9.741

6.205

15.946

1.205

1.205

1.205

1.205

Raad voor de Accreditatie

271

 

271

 

271

    

Bijdrage ACM

761

 

761

 

761

    

Bijdrage aan het CBS

154.210

 

154.210

1.422

155.632

2.248

2.059

2.667

2.667

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

3.966

0

3.966

0

3.966

0

0

0

0

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.171

 

1.171

 

1.171

    

Bijdrage aan internationale organisaties

2.795

 

2.795

 

2.795

    
          

Ontvangsten

439.858

0

439.858

0

439.858

0

0

0

0

Ontvangsten ACM

162

 

162

 

162

    

Ontvangsten High Trust

30.200

 

30.200

 

30.200

    

Diverse ontvangsten

409.496

 

409.496

 

409.496

    
Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

280.737

1.500

282.237

11.750

293.987

6.070

6.056

7.014

5.679

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

280.737

1.500

282.237

11.750

293.987

6.070

6.056

7.014

5.679

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht is 92%, 2% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2021. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij o.a. de onderzoeksbudgetten en de subsidie regeling telecom Caribisch Nederland.

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingbudget met € 11,7 mln wordt onder meer veroorzaakt door de bijdrage aan Agentschap Telecom.

  • Voor € 1,9 mln heeft dit te maken met kosten voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, conform de uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Deze wet geeft invulling aan een Europese verordening en belegt meerdere uitvoerende en handhavende taken bij Agentschap Telecom. Deze taken starten in 2021.

  • Tevens is de bijdrage opgehoogd met € 1,6 mln om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdracht.

  • In verband met de aanstaande verhuizing van het Agentschap is de bijdrage met een bedrag van € 1,8 mln verhoogd.

Tevens is de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgehoogd met € 2,2 mln, met name voor de opdrachten Digital Gateway, Wibon en Beter Aanbesteden.

De bijdrage aan VSL (bijdrage Metrologie) is met € 6,2 mln verhoogd, € 5 mln in het kader van het steun- en herstelpakket voor cofinanciering van Horizon Europe partnerschappen en is onder andere bestemd voor de nieuw te bouwen waterfaciliteit van VSL. Tevens is de jaarlijkse bijdrage verhoogd met € 1,2 mln.

Uitgaven

Opdrachten

Nationaal Groeifonds

Voor de ondersteuning van de beoordelingsadviescommissie is er € 1,2 mln overgeheveld vanuit het Nationaal Groeifonds ten behoeve van de inhuur van externe expertise voor de beoordeling van projectvoorstellen, communicatie-activiteiten en de onkostenvergoeding van de commissie

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van het kasbudget met € 7,5 mln is toegelicht onder de verplichtingen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De verhoging van de bijdrage aan het CBS betreft productie van statistische informatie op grond van Europese wetgeving.

Licence