Base description which applies to whole site
+

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

mutatie 2021

Stand 1e suppletoire

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

   

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

676.407

0

676.407

14.778

691.185

207.581

‒ 3.082

4.949

3.068

Garantie verplichtingen

  

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

674.973

0

674.973

‒ 48.084

626.889

229.813

19.650

26.052

5.928

Waarvan juridisch verplicht

42%

   

42%

    

Subsidies

164.658

 

164.658

48.431

213.089

5.866

3.766

2.879

2.610

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

1.061

 

1.061

1.574

2.635

1.574

1.626

545

0

Natuur en Biodiversiteit op land

62.202

 

62.202

18.574

80.776

2.192

1.780

1.734

1.610

Beheer Kroondomeinen

803

 

803

0

803

0

0

0

0

Duurzame visserij

10.792

 

10.792

‒ 3.694

7.098

2.100

360

600

1.000

Regio Deals

89.800

 

89.800

31.977

121.777

0

0

0

0

Leningen

26.345

 

26.345

‒ 2.500

23.845

‒ 3.200

‒ 3.600

‒ 4.200

‒ 4.200

Leningen rente en aflossing

26.345

 

26.345

‒ 2.500

23.845

‒ 3.200

‒ 3.600

‒ 4.200

‒ 4.200

Garanties

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Garanties natuur

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

445.436

 

445.436

‒ 94.540

350.896

226.753

19.090

26.979

7.174

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

21.629

 

21.629

‒ 9.172

12.457

‒ 8.233

‒ 6.250

‒ 6.313

‒ 3.420

Natuur en Biodiversiteit op land

313.455

 

313.455

‒ 70.745

242.710

234.100

23.499

21.301

3.210

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

10.732

 

10.732

2.918

13.650

97

‒ 603

‒ 149

‒ 149

Duurzame visserij

6.495

 

6.495

‒ 617

5.878

‒ 5.050

‒ 3.420

3.870

3.473

Overige stelsel activiteiten

4.492

 

4.492

‒ 489

4.003

1.784

1.994

2.000

1.900

Internationale Samenwerking

3.715

 

3.715

‒ 163

3.552

‒ 81

0

0

0

Caribisch Nederland

3.864

 

3.864

‒ 1.350

2.514

300

1.950

300

0

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

80.304

 

80.304

‒ 14.922

65.382

3.836

1.920

5.970

2.160

Regio Deals

750

 

750

0

750

0

0

0

0

Bijdragen Baten-Lastendiensten

9.076

 

9.076

0

9.076

200

200

200

200

Rijksrederij

9.076

 

9.076

0

9.076

200

200

200

200

Bijdragen aan ZBO / RWT

27.778

 

27.778

160

27.938

160

160

160

110

Staatsbosbeheer/ZBO

27.778

 

27.778

160

27.938

160

160

160

110

Bijdragen aan mede-overheden

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Caribisch Nederland

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Decentralisatieuitkering

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (internationale) organisaties

1.680

 

1.680

365

2.045

34

34

34

34

Internationale Samenwerking

1.680

 

1.680

365

2.045

34

34

34

34

Storting begrotingsreserve

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve visserij

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve stikstof

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

182.499

 

182.499

231.929

414.428

3.500

2.000

‒ 500

‒ 1.000

Landinrichtingsrente

29.478

 

29.478

0

29.478

3.000

2.500

1.500

1.000

Verkoop gronden

12.159

 

12.159

0

12.159

0

0

0

0

Overige ontvangsten natuur

2.319

 

2.319

1.000

2.319

2.500

1.500

0

0

Duurzame visserij

6.993

 

6.993

‒ 200

7.793

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

Onttrekking begrotingsreserve

131.550

 

131.550

231.129

362.679

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 14,8 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die hieronder per categorie worden toegelicht. Het verschil met de mutatie op de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif voor de Regeling versneld natuurherstel van € 68,6 mln., waarbij het verplichtingenbudget niet wordt doorgeschoven.

Subsidies

Natuur en Biodiversiteit op land

Het subsidiebudget wordt met € 18,6 mln. verhoogd. Doordat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, wordt er € 20,1 mln. aan de reserve onttrokken ten behoeve van de Regeling Versneld Natuurherstel en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Daarnaast worden de uitvoeringskosten voor deze regeling van € 2,8 mln. naar latere jaren doorgeschoven. Verder waren er nog diverse kleinere mutaties.

Regio deals

Het budget op dit artikel voor de Regio Deals neemt met € 32 mln. toe, doordat de middelen voor Rotterdam Zuid worden overgeheveld middels een specifieke uitkering. Het totale budget voor Regio Deals blijft onveranderd.

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

Op het budget van ‘Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit’ vinden diverse mutaties plaats, waardoor het budget met € 9,2 mln. wordt verlaagd. Hoofdzakelijk gaat het om budgetoverhevelingen naar artikel 23 voor onderzoek en de bijdrage aan RIVM. Zo wordt er € 4,7 mln. overgeheveld ten behoeve van de bijdrage aan RIVM in verband met de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof. Daarnaast wordt € 4,2 mln. overgeheveld naar artikel 23 voor het onderhoud, beheer, actualisatie en doorontwikkeling van AERIUS. Dit online rekeninstrument ondersteunt de vergunningverlening, monitoring en ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. Verder is in 2020 de Regeling tijdelijke ondersteuning nationale parken opengesteld. In 2021 wordt hiervoor € 1,7 mln. gereserveerd. Deze middelen worden overgeheveld naar het subsidiebudget voor ‘Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit’.

Daarnaast wordt het budget met € 3 mln. naar beneden bijgesteld als gevolg van onder meer een afname van de bijdrage aan het meetnet voor stikstofdepositie en een overheveling van het DG stikstof budget naar artikel 24 voor de bijdrage aan de RVO.

Tot slot wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Onder het voormalige PAS hoefde er geen vergunning aangevraagd te worden voor een project dat tot emissie/stikstofdepositie leidde zolang deze onder een bepaalde drempelwaarde bleef. Initiatiefnemers konden volstaan met een melding. Met het vervallen van het PAS zijn deze projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders.

Natuur en biodiversiteit op land

Dit voorjaar is de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel opengesteld. Voor de regeling (twee tranches) is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura2000-gebied budget aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen met een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2022-2024. Deze kasschuif leidt vervolgens tot een verlaging van het budget met € 68,6 mln.

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) van € 99,5 mln. in de begrotingsreserve stikstof teruggestort. Bij Voorjaarsnota worden deze middelen aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van toegevoegd. Daarnaast zijn de resterende middelen voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden aan de begrotingsreserve onttrokken (€ 110 mln.) en samen met het andere budget voor de tweede en derde tranche met een kasschuif naar 2022 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven. Verder is € 1,5 mln. uit de begrotingsreserve stikstof onttrokken ten behoeve van de Regeling versneld natuurherstel. 

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

De klimaatakkoordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide worden ingezet voor diverse onderzoeken. De uitfinanciering hiervan vindt in meerdere jaren plaats. Met een kasschuif zijn de middelen daarom doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 onder andere met € 14,5 mln. verlaagd.

Toelichting op de ontvangsten

Onttrekking begrotingsreserve

De ontvangsten uit ‘onttrekking begrotingsreserve’ nemen met € 213,1 mln. toe. Deze middelen worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is voor € 99,5 mln. aan budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) gereserveerd. Daarnaast wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve.

Daarnaast nemen de ontvangsten met € 21,6 mln. toe vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten (€ 1,5 mln.).

Licence