Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

0

1.331.833

0

0

0

0

          

Uitgaven

331.833

0

331.833

0

331.833

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

331.833

0

331.833

0

331.833

0

0

0

0

Onverdeeld pijler 3

331.833

0

331.833

0

331.833

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

0

1.331.833

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

0

1.331.833

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Er zijn op basis van het advies van de beoordelingsadviescommissie vooralsnog geen (voorwaardelijke) toekenningen voor projecten die vallen onder artikel 3 Infrastructuur. Daarmee is 0% van het budget juridisch verplicht.

Toelichting

Reserveringen

Er is op advies van de beoordelingsadviescommissie voor drie projecten voor een totaal bedrag van € 2,5 mld aan NGF-bijdrage gereserveerd. Zie tabel 13.

Tabel 13 Reserveringen Infrastructuur (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

Schaalsprong OV Zuidelijke Randstad

IenW

1.000

Schaalsprong OV MRA

IenW

1.500

Brainport

IenW

30

Totaal reservering Infrastructuur

IenW

2.530

Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds van 09 april 2021 (Kamerstuk 35 570-XIX, nr. I) voor een nadere toelichting.

Licence