Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

Tabel 14 Budgettaire gevolgen artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.500

0

4.500

11.837

16.337

32.308

48.447

64.585

64.585

          

Uitgaven

4.500

0

4.500

11.837

16.337

32.308

48.447

64.585

64.585

          

Personele uitgaven

4.500

0

4.500

3.175

7.675

14.971

22.431

29.890

29.890

Personele uitgaven

4.500

0

4.500

‒ 4.327

173

0

0

0

0

Looncompensatie

0

0

0

7.502

7.502

14.971

22.431

29.890

29.890

          

Materiële uitgaven

0

0

0

8.662

8.662

17.337

26.016

34.695

34.695

Prijscompensatie

0

0

0

8.662

8.662

17.337

26.016

34.695

34.695

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Onder de personele uitgaven van € 4,3 mln vallen de kosten van de adviescommissie NGF, de ondersteuning van de adviescommissie en de kosten voor het fondsbeheer. Hieronder vallen:

  • De ondersteuning van de adviescommissie door de stafdirectie voor een bedrag van € 1,6 mln;

  • Het inhuren van expertise ter ondersteuning van de adviescommissie en de onkostenvergoeding voor de adviescommissie voor een bedrag van € 1,1 mln;

  • Inzet van het CPB ter ondersteuning van de adviescommissie voor een bedrag van € 0,2 mln;

  • Inzet van RVO voor de algemene klantcontactfaciliteit voor een bedrag van € 0,06 mln;

  • De kosten van het fondsbeheer voor een bedrag van € 1,3 mln.

Bovenstaande bedragen zijn overgeheveld naar de EZK-begroting (beleidsartikel 1 en artikel 40) waar de verantwoording van de apparaatskosten van het NGF zal plaatsvinden.

Daarnaast is de looncompensatie over het gehele NGF-budget tijdelijk geboekt op het artikel Apparaat. Bij Miljoenennota zal een verdeling plaatsvinden naar de betreffende artikelen van de NGF-begroting.

Materiele uitgaven

De prijscompensatie over het gehele NGF-budget is tijdelijk geboekt op het artikel Apparaat. Bij Miljoenennota zal een verdeling plaatsvinden naar de betreffende artikelen van de NGF-begroting.

Licence