Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.9 Artikel 9

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

1.370

0

1.370

‒ 250

1.120

‒ 252

‒ 254

‒ 256

‒ 257

          

Uitgaven

1.370

0

1.370

‒ 250

1.120

‒ 252

‒ 254

‒ 256

‒ 257

          

Inkomensoverdrachten

         

AWW (Caribisch Nederland)

1.370

0

1.370

‒ 250

1.120

‒ 252

‒ 254

‒ 256

‒ 257

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Inkomensoverdrachten: Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) Caribisch Nederland (CN)

  • De raming van de AWW Caribisch Nederland is naar aanleiding van realisatiegegevens meerjarig naar beneden bijgesteld. Voor 2021 leidt dit tot een mutatie van -/- € 0,3 miljoen.

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancieerd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

317.801

0

317.801

1.158

318.959

382

‒ 198

‒ 1.209

‒ 3.620

          

Uitgaven

317.801

0

317.801

1.158

318.959

382

‒ 198

‒ 1.209

‒ 3.620

          

Inkomensoverdrachten

         

ANW

309.502

0

309.502

813

310.315

‒ 903

‒ 2.481

‒ 3.995

‒ 6.535

Tegemoetkoming ANW

5.456

0

5.456

171

5.627

45

‒ 5

146

‒ 33

ANW nominaal

2.760

0

2.760

172

2.932

1.258

2.281

2.653

2.955

Tegemoetkoming ANW nominaal

83

0

83

2

85

‒ 18

7

‒ 13

‒ 7

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: ANW

  • Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt de raming van de ANW meerjarig bijgesteld. Het aantal aanvragen is in 2020 iets lager uitgevallen dan verwacht, dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de prognose van het aantal gerechtigden voor 2021 en komende jaren. De verwachte gemiddelde uitkering wordt opwaarts bijgesteld. Per saldo leidt dit in 2021 tot een opwaartse bijstelling met € 0,8 miljoen. Voor de prognose vanaf 2022 leiden deze ontwikkelingen tot een neerwaartse bijstelling, in 2025 oplopend tot -/- € 6,5 miljoen.

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

  • Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming bijgesteld, wat voor 2021 leidt tot een mutatie van € 0,2 miljoen.

Nominaal

  • Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,2 miljoen.

Licence