Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 8

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

26.178

0

26.178

‒ 2.466

23.712

‒ 2.610

‒ 2.783

‒ 2.942

‒ 3.074

          

Uitgaven

26.178

0

26.178

‒ 2.466

23.712

‒ 2.610

‒ 2.783

‒ 2.942

‒ 3.074

          

Inkomensoverdrachten

         

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

25.094

0

25.094

‒ 2.659

22.435

‒ 2.757

‒ 2.858

‒ 2.966

‒ 3.074

Overbruggingsregeling AOW

1.084

0

1.084

193

1.277

147

75

24

0

          

Ontvangsten

0

0

0

64

64

0

0

0

0

          

Ontvangsten

         

Restituties

0

0

0

64

64

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,5 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De raming van de AOV inclusief tegemoetkoming CN is op basis van realisatiegegevens neerwaarts bijgesteld, wat voor 2021 leidt tot een mutatie van -/- € 2,7 miljoen.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW (OBR)

  • 1. De raming van de uitkeringslasten OBR is licht opwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2020. De instroom van personen die recht hebben is in 2020 iets hoger uitgevallen dan verwacht, dit werkt door in de uitkeringslasten van de komende jaren. Voor 2021 leidt dit tot een mutatie van € 0,2 miljoen.

Ontvangsten: algemeen

  • 1. Op basis van het jaarverslag 2020 van het SVB wordt een terugbetaling in 2021 verwacht van teveel ontvangen middelen OBR in 2020 (€ 0,1 miljoen).

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

43.157.013

0

43.157.013

‒ 49.304

43.107.709

‒ 11.976

174.306

236.395

275.003

          

Uitgaven

43.157.013

0

43.157.013

‒ 49.304

43.107.709

‒ 11.976

174.306

236.395

275.003

          

Inkomensoverdrachten

         

AOW

41.181.169

0

41.181.169

‒ 135.272

41.045.897

‒ 112.911

‒ 97.819

‒ 81.270

‒ 66.637

Inkomensondersteuning AOW

1.003.931

0

1.003.931

‒ 2.802

1.001.129

‒ 2.599

‒ 2.261

‒ 1.888

‒ 1.563

AOW nominaal

955.827

0

955.827

88.838

1.044.665

107.748

273.460

322.929

344.485

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

16.086

0

16.086

‒ 68

16.018

‒ 4.214

926

‒ 3.376

‒ 1.282

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 49,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

  • 1. De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met -/- € 135,3 miljoen. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB over 2020, CBS Bevolkingsprognose 2020-2070 en een aanpassing in ramingsmethodiek wordt de raming van de AOW meerjarig naar beneden bijgesteld. De oversterfte vanwege corona leidt tot een lager aantal AOW-gerechtigden. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2021 werd geraamd.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

  • 1. De ramingsbijstelling van de IOAOW wordt vooral verklaard door een licht lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Voor 2021 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 2,8 miljoen.

Nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 88,8 miljoen.

Licence