Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 9 Nabestaanden

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.370

1.120

0

0

1.120

      

Uitgaven

1.370

1.120

0

0

1.120

      

Inkomensoverdrachten

     

AWW (Caribisch Nederland)

1.370

1.120

0

0

1.120

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Miljoenennota en op de Najaarsnota.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

317.801

318.959

‒ 750

‒ 3.033

315.176

      

Uitgaven

317.801

318.959

‒ 750

‒ 3.033

315.176

      

Inkomensoverdrachten

     

ANW

309.502

310.315

2.388

‒ 3.098

309.605

Tegemoetkoming ANW

5.456

5.627

‒ 121

65

5.571

ANW nominaal

2.760

2.932

‒ 2.932

0

0

Tegemoetkoming ANW nominaal

83

85

‒ 85

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,8 miljoen. Hiervan is ‒ € 0,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 3,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2 suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW

  • Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 iets naar boven bijgesteld (+ € 3,4 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal Anw-gerechtigden hoger uitkomt, door een iets lagere uitstroom dan verwacht. Daarnaast heeft er een technische aanpassing in het ramingsmodel plaatsgevonden die er toe leidt dat de gemiddelde Anw-uitkering beter in het model is verwerkt, dit heeft geleidt tot een neerwaartse bijstelling van de raming (- € 6,4 miljoen). Per saldo worden de uitkeringslasten met € 3,1 miljoen naar beneden bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: tegoemoetkoming ANW

  • Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 licht naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door een licht opwaartse bijstelling van het aantal ANW-gerechtigden.

Licence