Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 12

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

22.756.024

0

22.756.024

395.427

23.151.451

‒ 947.065

‒ 1.378.544

‒ 1.378.384

‒ 1.380.941

          

Uitgaven

22.756.024

0

22.756.024

395.427

23.151.451

‒ 947.065

‒ 1.378.544

‒ 1.378.384

‒ 1.380.941

          

Bijdrage aan sociale fondsen

         

Kosten heffingskortingen AOW

2.300.400

0

2.300.400

22.100

2.322.500

‒ 3.200

12.200

500

1.700

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

20.197.900

0

20.197.900

363.300

20.561.200

‒ 950.600

‒ 1.399.500

‒ 1.390.500

‒ 1.395.400

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

156.131

0

156.131

2.217

158.348

2.275

2.774

3.625

3.624

Zwangere zelfstandigen

79.623

0

79.623

7.810

87.433

4.460

5.982

7.991

9.135

Transitievergoeding

21.970

0

21.970

0

21.970

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

2.084

2.084

0

0

0

0

          

Ontvangsten

         

Algemeen

0

0

0

2.084

2.084

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 395,4 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 2,1 miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2021) (€ 22,1 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2021 dalen met € 363,3 miljoen ten opzichte van de raming in de MEV.

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 0,4 miljoen).

  • 2. De Rijksbijdrage voor de AO-tegemoetkoming omvat ook de bijbehorende uitvoeringskosten van het UWV. Hiervoor geldt een structurele bevoorschotting van € 1,4 miljoen.

  • 3. In 2020 is er te weinig bevoorschot voor de Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid WGA, dit wordt nu alsnog betaald (€ 0,4 miljoen)

Rijksbijdrage Zwangere Zelfstandigen

  • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van de uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 7,8 miljoen).

Ontvangsten: Algemeen

  • 1. Er is een terugbetaling van € 2,0 miljoen van teveel ontvangen uitvoeringskosten Rijksbijdrage Zwangere Zelfstandigen in 2020.

  • 2. Er is een terugbetaling van € 0,1 miljoen van te veel ontvangen rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2020.

Licence