Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 12 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

28.094.182

0

28.094.182

3.089.500

31.183.682

530.800

1.930.000

2.941.400

4.223.900

36.811.045

           

Uitgaven

28.094.182

0

28.094.182

3.089.500

31.183.682

530.800

1.930.000

2.941.400

4.223.900

36.811.045

           

Bijdrage aan sociale fondsen

          

Kosten heffingskortingen AOW

3.091.200

0

3.091.200

‒ 27.300

3.063.900

‒ 40.900

‒ 19.500

‒ 12.900

‒ 9.200

3.495.400

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

24.711.200

0

24.711.200

3.116.800

27.828.000

571.700

1.949.500

2.954.300

4.233.100

33.007.700

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

182.923

0

182.923

0

182.923

0

0

0

0

191.077

Zwangere zelfstandigen

108.859

0

108.859

0

108.859

0

0

0

0

116.868

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3.089,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Bijdrage aan sociale fondsen

  • De geraamde uitgaven aan de rijkbijdrage aan het Ouderdomsfonds voor de kosten van heffingskortingen wordt op basis van de CEP-ramingen in 2024 met € 27,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dat komt doordat geraamde omvang van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting iets lager wordt geraamd.

  • De uitgaven aan de rijksbijdragen voor het vermogenstekort van het Ouderdomsfonds wordt voor 2024 met € 3,1 miljard naar boven bijgesteld. Een van de oorzaken voor deze bijstelling is dat er voor het Ouderdomsfonds voor 2024 nu € 1,4 miljard minder premie-ontvangsten worden geraamd. Daarnaast stijgt de rijksbijdrage in 2024 omdat het Ouderdomsfonds het jaar 2023 heeft afgesloten met een vermogenstekort van € 1,5 miljard. Dat tekort wordt in 2024 via de rijksbijdrage weer aangevuld.

Licence