Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 11

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

655.858

0

655.858

38.864

694.722

‒ 184

‒ 12.392

‒ 13.524

‒ 16.860

          

Uitgaven

655.858

0

655.858

38.864

694.722

‒ 184

‒ 12.392

‒ 13.524

‒ 16.860

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Uitvoeringskosten UWV

511.385

0

511.385

25.879

537.264

‒ 1.531

‒ 12.351

‒ 13.360

‒ 16.344

Uitvoeringskosten SVB

135.727

0

135.727

9.514

145.241

‒ 737

‒ 1.600

‒ 1.723

‒ 2.075

Uitvoeringskosten IB

8.026

0

8.026

3.356

11.382

1.984

1.459

1.459

1.459

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Landelijk Clientenraad

720

0

720

115

835

100

100

100

100

          

Ontvangsten

0

0

0

65.892

65.892

0

0

0

0

          

Ontvangsten

         

Algemeen

0

0

0

65.892

65.892

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 38,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 65,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,8 miljoen).

 • 2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 2,9 miljoen). Zie ook bij premiegefinancierd.

 • 3. Voor de uitvoeringskosten Wajong (€ 24,8 miljoen) en Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (Tofa) (€ 2,4 miljoen) is in 2020 te weinig bevoorschot. Dit wordt in 2021 nabetaald.

 • 4. Voor de programmakosten van de Belastingdienst voor de vereenvoudiging beslagvrije voet is € 0,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld.

 • 5. Voor het programma stroomlijning ketenbeslag derden wordt voor BKWI € 1,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor incidentele kosten en € 0,6 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het management door ICTU.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

 • 2. Voor de programmakosten voor vereenvoudiging Beslagvrije Voet (vBVV) is € 0,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld.

 • 3. Voor de hogere uitvoeringkosten in 2021 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de indicatie dubbele kinderbijslag is € 0,9 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag zal overgeboekt worden naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 4. Voor de uitvoeringskosten van de herstelactie Wet Kindgebonden Budget (WKB) door de SVB is in 2021 € 1,2 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld.

 • 5. Voor de implementatie Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) bij de SVB is in 2021 € 6,2 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld.

 • 6. Voor het programma stroomlijning ketenbeslag derden wordt € 0,4 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor incidentele kosten.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten IB

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).

 • 2. Voor het programma stroomlijning ketenbeslag derden is € 1,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten.

 • 3. Voor de programmakosten voor de vereenvoudiging beslagvrije voet is € 0,7 miljoen extra ter beschikbaar gesteld.

Bijdrage aan landelijke organisaties: Landelijke Clienten Raad (LCR)

 • 1. De middelen voor de LCR worden structureel verhoogd (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. De SVB realiseert over 2020 een exploitatiesaldo van € 22,0 miljoen. Na dotatie aan de SVB-egalisatiereserve resteert een bedrag circa € 18,0 miljoen. Dit bedrag wordt in 2021 overgeboekt van de SVB naar SZW.

 • 2. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 van het UWV zijn er diverse terugontvangsten in 2021 van uitvoeringskosten die meer bevoorschot zijn dan er daadwerkelijk is uitgegeven, onder andere € 29,0 miljoen re-integratie wajong en € 13,6 miljoen NOW uitvoeringkosten, totale ontvangst € 46,9 miljoen.

 • 3. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 van het IB wordt er in 2021 € 1,0 miljoen terugontvangen. Deze terugontvangst bestaat uit de overschrijding van de egalisatiereserve en van ontvangen projectgelden die pas in 2021 uitgegeven worden.

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

1.980.202

13.194

1.993.396

‒ 32.638

1.960.758

‒ 50.240

‒ 25.190

‒ 8.326

9.705

          

Uitgaven

1.980.202

13.194

1.993.396

‒ 32.638

1.960.758

‒ 50.240

‒ 25.190

‒ 8.326

9.705

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Uitvoeringskosten UWV

1.798.666

13.194

1.811.860

‒ 26.693

1.785.167

‒ 40.606

‒ 18.034

‒ 4.791

11.028

Uitvoeringskosten SVB

135.407

0

135.407

0

135.407

‒ 645

‒ 617

‒ 616

‒ 601

Uitvoeringskosten UWV nominaal

43.759

0

43.759

‒ 6.394

37.365

‒ 9.663

‒ 7.512

‒ 4.137

‒ 1.979

Uitvoeringskosten SVB nominaal

2.370

0

2.370

449

2.819

674

973

1.218

1.257

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 32,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten (€ 2,9 miljoen). Zie ook bij begrotingsgefinancierd.

 • 2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 1,5 miljoen), waaronder een overboeking van -/- € 1,0 miloen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor skills.

 • 3. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd (artikel 96) (-/- € 0,2 miljoen).

 • 4. Er wordt € 0,6 miljoen budget bechikbaar gesteld voor de extra uitvoeringskosten voor lagere regelgeving n.a.v. Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof.

 • 5. Voor de implementatie van Wensouderverlof wordt € 0,7 miljoen budget beschikbaar gesteld.

 • 6. Als gevolg van onderuitputting van de middelen die UWV heeft ontvangen in 2020 voor coronagerelateerde problematiek, wordt het financieel kader voor UWV 2021 bijgesteld met -/- € 29,2 miljoen.

Nominaal

 • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 5,9 miljoen.

Licence