Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

109.797

974.623

‒ 18.653

95.019

1.050.989

      

Uitgaven

114.297

979.123

‒ 18.653

95.019

1.055.489

      

Subsidies (regelingen)

     

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

10.400

216.895

‒ 209.425

‒ 7.430

40

Woonbedrijf

0

0

3.027

0

3.027

Diverse subsidies

0

1.862

350

‒ 542

1.670

Bestuursakkoord

0

0

253.925

‒ 6.545

247.380

Versterkingsoperatie

0

0

72.397

0

72.397

Tegemoetkoming aan huurders

0

0

2.181

‒ 1.481

700

Nieuwbouwregeling

0

0

1.500

0

1.500

Industrie

0

0

839

‒ 839

0

Opdrachten

     

Werk- en onderzoeksbudget

12.563

68.840

‒ 63.261

‒ 3.496

2.083

Versterkingsoperatie

6.334

334.813

‒ 99.931

79.618

314.500

Woonbedrijf

0

0

0

12

12

Bestuursakkoord

0

0

6.101

2.500

8.601

Industrie

0

0

213

0

213

Inkomensoverdrachten

     

Tegemoetkoming aan huurders

0

1.681

‒ 1.681

0

0

Bijdrage aan ZBO's / RWt's

     

Werk- en onderzoeksbudget

0

81

9

13

103

Bijdrage aan medeoverheden

     

Nationaal Programma Groningen

75.000

126.376

‒ 4.278

32.436

154.534

Compensatie gemeenten en provincie

10.000

228.194

‒ 116.163

563

112.594

Diverse bijdragen

0

2

1.716

10

1.728

Bestuursakkoord

0

0

123.828

0

123.828

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Diverse bijdragen

0

275

0

0

275

Bijdrage aan agentschappen

     

Versterkingsoperatie

0

0

0

0

0

Werk- en onderzoeksbudget

0

104

0

200

304

(Schade)vergoeding

     

Versterkingsoperatie

0

0

10.000

0

10.000

      

Ontvangsten

75.000

362.823

804

‒ 106.136

257.491

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 10 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Woonbedrijf Groningen

Dit betreft een kasschuif voor het Woonbedrijf Groningen. Het verwachte ritme van de uitgaven komt niet overeen met het ritme dat in de begroting van het Ministerie van BZK was opgenomen. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme gezet.

Versterking Industrie Groningen

Sinds 2018 wordt een programma uitgevoerd waarbij industriebedrijven worden beoordeeld op aardbevingsbestendigheid en waar nodig versterkt. De NAM vergoedde de kosten van deze activiteiten aan de bedrijven. Vanaf 2022 wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen van de NAM door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit betreft een overboeking vanaf de begroting van het Ministerie van EZK voor de opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om namens de Minister van EZK diverse werkzaamheden voor de versterking van industrie uit te voeren.

Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces

Dit betreft een reallocatie van middelen van artikel 11 naar artikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.

Zandplaten Zuid Delfzijl

De wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl ligt tegenover Zandplaten Noord. Het noordelijke gedeelte maakt deel uit van de batch 1588 maar het zuidelijke gedeelte niet. Om de verschillen gelijk te trekken tussen deze twee gebieden zijn hiervoor in 2020 meerjarig extra publieke middelen beschikbaar gesteld. Omdat het project nog in de beginfase zit, zijn de middelen niet in 2021 maar pas in latere jaren benodigd. De in 2021 beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2024. In 2022 en 2023 is eveneens € 3,3 mln. beschikbaar.

Btw-afdracht NPG-projecten

De activiteiten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) waarvoor de uitkering wordt verstrekt aan de provincie en gemeenten, zijn activiteiten waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor de projecten uit de periode december 2020 tot en met februari 2021.

Btw-afdracht voorschot gebiedsfonds

Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte)

Bestuursakkoord Groningen 2021

In het Bestuursakkoord Groningen 2021 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van vastgelopen dossiers in Groningen. De NCG en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaan deze aanpak samen uitvoeren. In 2021 is hier € 5 mln. voor beschikbaar en dit budget wordt evenredig verdeeld tussen de twee organisaties.

Vanaf de begroting van het Ministerie van BZK worden er tevens middelen overgeheveld naar verschillende ministeries voor de uitvoering van de Specials in het kader van het Bestuursakkoord Groningen. Deze programma's zijn onder andere bedoeld voor het onderhoud van erfgoedpanden, ondersteuning van boeren in aardbevingsgebied en het toekomstperspectief voor mkb.

Versterkingsoperatie Groningen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar begrotingsartikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.

Ontvangsten

Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte ontvangsten van de NAM en een afrekening van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

Subsidies (regelingen)

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

Dit betreft gereserveerde middelen voor verduurzamingsprojecten in Opwierde en Appingedam. De middelen van circa € 7,4 mln. zullen dit jaar niet volledig worden uitgeput.

Diverse subsidies

Dit betreft diverse subsidiemiddelen voor onder andere het Gronings perspectief (Rijksuniversiteit Groningen) en het kennisplatform aardbevingen waarbij een voorschot is toegekend. Na de verantwoording zullen de restbedragen worden toegekend.

Bestuursakkoord

Dit betreft middelen voor energiebesparende maatregelen (Blok A) die dit jaar niet volledig tot uitputting komen (€ 13,2 mln.). De afspraken uit het Bestuursakkoord houden onverminderd stand.

Daarnaast wordt er op de subsidie verduurzaming en verbetering in 2021 € 4,2 mln. extra uitgegeven. Dit wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar.

Tenslotte wordt er dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven op de knelpuntenpot, waarvan € 2,5 mln. op subsidies. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar.

Tegemoetkoming aan huurders

De verwachte uitgaven van huurderscompensatie blijft momenteel achter bij de prognose, omdat minder aanvragen zijn geweest. Het budget van circa € 1,5 mln. zal niet volledig worden uitgeput dit jaar. Meerjarig blijven dezelfde middelen beschikbaar voor het Bestuursakkoord.

Industrie

Omdat de verwachte uitgaven achterblijven op de versterking van industrie, wordt het bedrag van € 0,8 mln. teruggeboekt van de begroting van het Ministerie van BZK (VII) naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op deze manier kunnen de ontvangsten van de NAM (circa € 0,8 mln.), die samenhangen met deze uitgaven, worden opgevangen op de begroting van Ministerie van EZK.

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

Op het werk- en onderzoeksbudget van NCG en PDG is de verwachting dat dit jaar middelen over blijven. Voor NCG is dat circa € 1,5 mln. en heeft de onderuitputting vooral te maken met de vertragingen bij de uitvoering van onder andere herstart van het Kennisplatform Bouw en Versterken en de daaruit voortkomende onderzoekstudies (€ 0,6 mln.), het schuiven van geplande Impactstudies en de betreffende communicatie (€ 0,4 mln.) en middelen voor juridisch beroep en bezwaar (€ 0,2 mln.). Voor PDG is de verwachting dat dit jaar circa € 0,3 mln. overblijft.

Daarnaast betreft dit een bijdrage van circa. € 0,5 mln. aan het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) naar aanleiding van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken.

Budget is ook bestemd voor de regeling herbeoordeling en betreft circa € 0,9 mln. Volgend jaar is dit budget benodigd om adviseurs te betalen die bewoners bijstaan en adviseren.

Versterkingsoperatie

De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 à € 20 mln. Daarnaast is voor de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.

Voor wat betreft NCG-budget voor het niet bouwkundig versterken van woningen (anderszins op norm brengen) worden de middelen van circa € 7,2 mln. in 2021 niet volledig uitgeput.

Tot slot blijven de verwachte uitgaven van de huurderscompensatie en nieuwbouwregeling momenteel achter bij de prognose vanwege minder aanvragen. Deze middelen worden daarom niet in rekening gebracht bij NAM en in mindering gebracht op de raming. Voor de huurderscompensatie betreft het circa € 0,5 mln. en voor de nieuwbouwregeling € 1,3 mln.

Bestuursakkoord

Op de knelpuntenpot wordt dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven, waarvan € 2,5 mln. op opdrachten. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op de middelen van 2022.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Dit betreft een totaal van € 34 mln. aan extra middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio. De middelen zijn van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën ontvangen.

Compensatie gemeente en provincie

De activiteiten van het NPG waarvoor de uitkering wordt verstrekt kunnen activiteiten zijn waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Het totale bedrag voor de 5e tranche aan NPG Projecten is circa € 56,3 mln. (incl. btw). Van het totale bedrag gaat circa € 1,6 mln. naar het Btw-compensatiefonds. Dit bedrag is de som van alle projecten die een Btw-component bevatten.

Ontvangsten

De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 à € 20 mln.

Daarnaast wordt er ook een negatieve bijstelling gedaan van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.

Tabel 14 Extracomptabele overzicht apparaatskosten NCG (bedragen x € 1.000)
 

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

Mutaties Miljoenennota

Overige Mutaties

Personele uitgaven

    

Eigen personeel

96.531

‒ 64.333

59

32.257

Inhuur externen

8.469

40.568

8.023

57.060

Overige personele uitgaven

8.923

‒ 485

‒ 8.023

415

Materiële uitgaven

    

Bijdrage SSO's

‒ 178

19.261

19.083

ICT

3.240

3.240

Overige materiële uitgaven

3.188

2.197

252

5.637

     

Ontvangsten

91.477

 

‒ 43.528

47.949

Ontvangsten artikel 11

Afboeking ontvangsten apparaat NAM

Ook op de ontvangstenraming van het apparaat ontstaat een negatieve bijstelling over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 43,5 mln. Deze negatieve bijstelling heeft te maken met de bovenstaande toelichting. De NAM heeft 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen. De negatieve bijstelling wordt verantwoord op artikel 11.

Licence