Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Op artikel 10 is in 2021 circa € 369,4 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 53,9 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 22,7 mln. minder gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

In december is de Kamer geïnformeerd over een verwachte overschrijding op de verplichtingen van € 167,7 mln. op artikel 10 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 101). Bij het opstellen van de veegbrief was uitgegaan van een vrije ruimte van circa € 129 mln. In de praktijk bleek deze ruimte niet beschikbaar te zijn omdat er wel verplichtingen waren aangegaan voor dat bedrag. Daarnaast is per abuis geen inschatting gemaakt van de nog nieuw in te stellen verplichtingen in december 2021 van circa € 73 mln. Dit leidt tot een extra overschrijding van de verplichtingenruimte van totaal € 202 mln. ten opzichte van het gemelde bedrag in de veegbrief.

De onderschrijding op het uitgavenbudget komt voornamelijk doordat de kosten voor de versterkingsoperatie in 2021 lager zijn uitgevallen dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting.

De lagere ontvangsten betreffen de ontvangsten voor de versterkingsoperatie die over het tweede kwartaal van 2021 zijn gefactureerd, maar niet meer in 2021 zijn gerealiseerd.

Licence