Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 15 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

422.136

625.499

69.304

14.527

709.330

      

Uitgaven

422.136

625.499

69.304

11.186

705.989

      

Personele uitgaven

     

eigen personeel

185.745

328.899

‒ 47.310

1.910

283.499

inhuur externen

11.837

29.171

52.464

9.619

91.254

overige personele uitgaven

12.988

13.218

‒ 314

‒ 7.577

5.327

Materiële uitgaven

     

ICT

200

7.088

3.376

449

10.913

bijdrage aan SSO's

196.917

231.202

57.619

8.465

297.286

overige materiële uitgaven

14.449

15.921

1.829

‒ 1.680

16.070

Bijdrage aan agentschappen

     

Diverse bijdragen

0

0

1.640

0

1.640

      

Ontvangsten

19.040

170.437

417

‒ 36.700

134.154

1

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).

Toelichting

Miljoenennota mutaties

Uitgaven

Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging

Het Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11 zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Omgevingswet

Er worden middelen van begrotingsartikel 5 naar begrotingsartikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Investeringsagenda 2020-2021

Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS, Overige Vormen Machtigen en PLOOI, worden middelen van de Investeringspost op begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Digitalisering

Dit betreft capaciteitsuitgaven onder andere voor versnelde digitalisering, waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor eID, Machtigen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Onafhankelijke ondersteuning versterking

Dit betreft een reallocatie van middelen van begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.

Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden

Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

Bijdrage dienstverlening P-Direkt

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dienstverlening van P-Direkt.

Ontvangsten

Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte apparaat ontvangsten van de NAM. Daarnaast betreft dit een actualisatie van de bijdrage van de agentschappen, die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen voor de dienst­verlening van FMHaaglanden in het kader van de centrale bekostiging.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO)(€ 2,1 mln.) Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanwege de terugkeer van medewerkers en middelen na afronding van het programma Eenvoudig Beter (€ 0,8 mln.)

Daarnaast betreft het diverse technische reallocaties binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gerealloceerd in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van het Ministerie van BZK (€ 0,9 mln.). Ook worden middelen gerealloceerd voor werkzaamheden in het kader van POK Multiproblematiek (€ 0,8 mln.).

Tot slot worden de uitgaven in het kader van detacheringen opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover (€ 1,5 mln.).

Inhuur externen

Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.). Daarnaast worden middelen gerealloceerd van artikel 7 naar artikel 11 voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer bij Doc-Direkt (€ 2,5 mln.).

Daarnaast is eerder dit jaar abusievelijk € 2 mln. teveel overgeheveld vanuit de investeringspost op artikel 6 naar artikel 11. Dit wordt nu gecorrigeerd door € 2 mln. terug te boeken naar artikel 6.

Overige personele uitgaven

Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor ICT kosten van Doc-Direkt.

Daarnaast betreft dit bijdragen van andere departementen aan het Ministerie van BZK voor de dienstverlening van FMHaaglanden (€1 ,8 mln.).

Tevens worden middelen gerealloceerd van artikel 7 naar artikel 11 in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van BZK (€ 1 mln.). Verder wordt de raming van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen met € 1 mln. opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

Tot slot worden er middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).

Overige materiële uitgaven

Er worden middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft meerdere bijstellingen van de ontvangsten. Zo betreft het een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM (€ 43,5 mln.). De raming is naar beneden bijgesteld, omdat de NAM onlangs heeft aangegeven dat zij vooralsnog slechts 60% zal betalen van de facturen voor het derde en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021.

Daarnaast betreft dit meerontvangsten door teruggave van RVO. Het Ministerie van BZK ontvangt een teruggave vanwege een positief resultaat van RVO in 2020 en vanwege de afrekening met RVO over de jaaropdracht 2020.

Verder worden hogere ontvangsten verwacht van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 1 mln.) en van detacheringen (€ 1,5 mln.).

Licence