Base description which applies to whole site
+

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

12.255

15.838

0

3.272

19.110

       

Uitgaven

12.255

15.748

0

3.272

19.020

waarvan juridisch verplicht

95,9%

    
       

Subsidies (regelingen)

5.683

7.664

38

‒ 799

6.903

Stichting Ons Erfdeel

185

189

‒ 4

0

185

Stichting Nuffic

807

824

0

1

825

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

2.111

3.957

0

‒ 719

3.238

Internationalisering onderwijs

1.000

1.020

0

0

1.020

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

744

820

0

1

821

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

613

0

1

614

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

126

79

28

0

107

Overige incidentele subsidies

110

162

14

‒ 83

93

Opdrachten

2.224

3.666

0

‒ 3

3.663

Opdrachten

2.224

3.666

0

‒ 3

3.663

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

3.837

3.907

‒ 7

4.074

7.974

Nederlandse Taalunie

3.283

3.342

0

3.981

7.323

Europa College Brugge

30

31

0

0

31

Unesco

50

51

0

0

51

OESO CERI

86

88

0

0

88

Fulbright Center

368

375

‒ 7

93

461

EU-programma's en activiteiten

20

20

0

0

20

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

511

511

‒ 31

0

480

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

511

511

‒ 31

0

480

       

Ontvangsten

99

99

0

0

99

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,3 miljoen verhoogd. Dit betreft twee grote mutaties van Nederlandse Taalunie en Erasmus+.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

De ADR heeft bij de controle van de jaarrekening 2019 van OCW geconstateerd dat de bijdrage aan de Nederlandse Taalunie (NTU) niet op de juiste wijze wordt verantwoord. In overleg met de ADR is er voor gekozen om de gereserveerde middelen voor de NTU (€ 3,9 miljoen) op de artikelen 6 en 7, 14, 15 en 16 bij Najaarsnota 2021 en structureel bij Voorjaarsnota 2022 over te boeken naar artikel 8.

Subsidies

Bij Voorjaarsnota is € 0,7 miljoen extra beschikbaar gesteld op de begroting van OCW voor het Nationaal Agentschap Erasmus+. Het blijkt echter dat het Nationaal Agentschap deze middelen in 2021 niet nodig heeft. Dit komt door:

  • Onderuitputting binnen het Nationaal Agentschap door de gevolgen van COVID-19.

  • De egalisatiereserve is vanwege de gevolgen van COVID-19 in overleg met OCW tijdelijk verhoogd naar 25%.

  • De Europese Commissie heeft op het laatste moment een onverwachte stevige ophoging gedaan van haar uitvoeringsvergoeding.

Licence