Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

11.855

400

12.255

3.583

15.838

2.556

2.556

2.756

2.556

waarvan garantieverplichtingen

                 

waarvan overig

11.855

400

12.255

3.583

15.838

2.556

2.556

2.756

2.556

Totale uitgaven

11.855

400

12.255

3.493

15.748

2.556

2.556

2.756

2.556

waarvan juridisch verplicht (%)

79,5%

     

91,5%

       
                   

Subsidies (regelingen)

5.683

0

5.683

1.981

7.664

1.907

1.907

1.907

1.907

Stichting Ons Erfdeel

185

0

185

4

189

4

4

4

4

Stichting Nuffic

807

0

807

17

824

17

17

17

17

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

2.111

0

2.111

1.846

3.957

1.846

1.846

1.846

1.846

Internationalisering onderwijs

1.000

0

1.000

20

1.020

20

20

20

20

Duitsland Instituut Amsterdam

744

0

744

76

820

16

16

16

16

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

0

600

13

613

0

0

0

0

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

126

0

126

‒ 47

79

3

3

3

3

Overige incidentele subsidies

110

0

110

52

162

1

1

1

1

Opdrachten

2.224

0

2.224

1.442

3.666

579

579

779

579

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.437

400

3.837

70

3.907

70

70

70

70

Nederlandse Taalunie

2.883

400

3.283

59

3.342

59

59

59

59

Stichting Nuffic

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Europa College Brugge

30

0

30

1

31

1

1

1

1

Unesco

50

0

50

1

51

1

1

1

1

OESO CERI

86

0

86

2

88

2

2

2

2

Fulbright Center

368

0

368

7

375

7

7

7

7

EU-programma's en activiteiten

20

0

20

0

20

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

511

0

511

0

511

0

0

0

0

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

511

0

511

0

511

0

0

0

0

Ontvangsten

99

0

99

0

99

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,6 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 3,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

  • Een ophoging van € 1,8 miljoen voor de verplichte cofinanciering van het Europese programma Erasmus+.

  • Een ophoging van € 1,4 miljoen in verband met een aanbesteding op het gebied van Internationalisering gegund aan stichting Nuffic.

  • De doorverdeling (€ 0,2 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel).

Licence