Base description which applies to whole site
+

3.5 Artikel 8. Internationaal beleid

Bevorderen van internationale samenwerking en uitwisseling ter ondersteuning en versterking van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap en ter verdere ontwikkeling van internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers.

Stimuleren

Bij het uitvoeren van de algemene doelstelling ligt de nadruk op het zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van instellingen en burgers om zich op een internationale omgeving te oriënteren. Daartoe zorgt de Minister vanuit haar stelselverantwoordelijkheid voor de benodigde internationaal-bestuurlijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over wederzijdse beroepserkenning, kwaliteitszorg en grensverkeer en door de uitwisseling van best practices. De Minister opereert hierbij binnen multilaterale kaders als de Europese Unie, OESO en de Unesco en andere – vaak daarbij aangesloten – organisaties, alsmede via bilaterale contacten, verdragen, Memorandums of Understanding, etcetera. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stimuleringsmaatregelen in de vorm van fondsen en beurzen en worden faciliterende en uitvoerende instanties gefinancierd, zoals Stichting Nuffic, Neth-ER en het Duitsland Instituut Amsterdam. De bevordering van internationale samenwerking is ondersteunend aan de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van OCW. De voorgenomen activiteiten zijn dan ook voor een belangrijk deel opgenomen in de betreffende beleidsartikelen.

Indicatoren/kengetallen

Internationale – ondersteunende – maatregelen laten zich moeilijk vangen in «harde» cijfers en beleidsconclusies. In gevallen waar dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld bij de bevordering van in- en uitgaande studiemobiliteit of bij de bevordering van culturele activiteiten in het buitenland, zijn relevante cijfers te volgen op Onderwijs in Cijfers.

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 44 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

12.426

12.969

11.455

11.212

11.214

10.847

10.847

waarvan garantieverplichtingen

       

waarvan overig

       

Totale uitgaven

12.678

12.989

11.855

11.212

11.212

11.215

11.215

waarvan juridisch verplicht (%)

  

79,5%

    
        

Subsidies (regelingen)

4.833

4.993

5.683

5.043

5.043

5.043

5.043

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

185

185

185

185

Stichting Nuffic

0

0

807

807

807

807

807

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

3.066

3.154

2.111

2.111

2.111

2.111

2.111

Internationalisering onderwijs

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Duitsland Instituut Amsterdam

803

803

744

744

744

744

744

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

600

0

0

0

0

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

114

126

126

126

126

126

126

Overige incidentele subsidies

65

125

110

70

70

70

70

Opdrachten

105

207

2.224

2.222

2.222

2.223

2.223

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.229

7.278

3.437

3.436

3.436

3.438

3.438

Nederlandse Taalunie

2.762

2.850

2.883

2.882

2.882

2.884

2.884

Stichting Nuffic

3.858

3.904

0

0

0

0

0

Europa College Brugge

30

30

30

30

30

30

30

Unesco

130

20

50

50

50

50

50

OESO CERI

81

86

86

86

86

86

86

Fulbright Center

368

368

368

368

368

368

368

EU-programma's en activiteiten

0

20

20

20

20

20

20

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

511

511

511

511

511

511

511

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

511

511

511

511

511

511

511

Ontvangsten

121

99

99

99

99

99

99

Wijzigingen structuur budgettabel

Met ingang van 2021 wijzigt de indeling van deze budgettabel. Er heeft een heroverweging plaatsgevonden van de instrumentkeuze bij de instellingen Stichting Ons Erfdeel, Stichting Nuffic, Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, het Duitsland Instituut Amsterdam en Netherlands house for Education and Research (Neth-ER).

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 8 is voor 2020 79,5 procent juridisch verplicht.

Subsidies

Van het budget voor subsidies is 96,7 procent juridisch verplicht. Het niet verplichte deel bestaat uit gereserveerde middelen voor incidentele subsides.

Opdrachten

Van het budget voor opdrachten is 3,8 procent juridisch verplicht. Het betreft hier de uitvoeringskosten van de regeling Internationalisering Funderend Onderwijs.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Van het budget voor de bijdragen aan (inter)nationale organisaties is 97,0 procent juridisch verplicht. Een deel is verplicht op basis van internationale verdragen. Dit geldt voor de Nederlandse Taalunie en het Fulbright Center.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Het budget voor de bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken is 100 procent juridisch verplicht. De subsidiëring van de periode 2018–2021 vindt plaats via begrotingshoofdstuk V (Buitenlandse Zaken). De middelen worden in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar verplicht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de instrumenten.

Subsidies

Stichting Ons Erfdeel

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen, onder meer met behulp van de websites de-lage-landen.com, the-low-countries.com en binnenkort les-pays-bas.com en het tijdschrift Ons Erfdeel.

Stichting Nuffic

De Stichting Nuffic zet zich samen met nationale en internationale partners in voor de versterking van het onderwijs en Nederland als kennisland.

Nationaal Agentschap Erasmus+

Het Agentschap is belast met het beheer en de uitvoering in Nederland van het EU programma Erasmus+. De (financiële) onderhandelingen over het toekomstige EU programma Erasmus+, dat op 1 januari 2021 start, lopen nog. Zodra het budget en de geschatte uitvoeringskosten van het toekomstige programma Erasmus+ bekend zijn, zal het budget voor de verplichte cofinanciering van de uitvoeringskosten aangepast worden. De verwachting is dat de budgetten zullen stijgen.

Internationalisering onderwijs

Dit budget wordt ingezet ten behoeve van de introductie, verankering en verdere ontwikkeling van internationalisering in het instellingsbeleid van scholen in het primair en voortgezet onderwijs middels de subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs.

Duitsland Instituut Amsterdam

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) genereert en verspreidt kennis in Nederland over Duitsland op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het doet dat onder meer met behulp van wetenschappelijk onderzoek, onderwijsprojecten en voorlichtingsactiviteiten (cofinanciering met Universiteit van Amsterdam en Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD)).

Neth-ER

Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie (onder andere TNO, KNAW, VSNU, MBO-Raad, NWO). Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten.

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

Dit betreft middelen gereserveerd voor incidentele activiteiten ter bevordering van de samenwerking op het gebied van cultuur.

Overige incidentele subsidies

Dit betreft middelen gereserveerd voor incidentele activiteiten ter bevordering van internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur of wetenschap.

Opdrachten

Dit betreft middelen voor diverse beleidsgerichte activiteiten en onderzoeken en uitvoeringskosten Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie ondersteunt de betrokken overheden in hun taalbeleid voor het Nederlands en maakt samenwerking, afstemming en uitwisseling mogelijk. Ook verzamelt, ontwikkelt en ontsluit de Nederlandse Taalunie kennis en informatie over het Nederlands, met het oog op advies en dienstverlening aan sectoren, doelgroepen en individuele taalgebruiker. Verder stimuleert de Taalunie de optimale benutting van de hedendaagse (digitale) infrastructuur voor het Nederlands.

Europa College Brugge

Europa College te Brugge is een postuniversitaire opleiding voor onderzoek naar Europese eenwording, gefinancierd door de EU en EU-Lidstaten.

Unesco

Dit betreft middelen gereserveerd voor deelname aan diverse projecten in het kader van Unesco.

OESO CERI

OESO CERI betreft de deelname aan diverse onderwijsprojecten en -onderzoeken in het kader van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI), onderdeel van de OESO.

Fulbright Center

Het Fulbright Center verzorgt voorlichtingsactiviteiten en mobiliteitsprogramma’s voor het hoger onderwijs via beurzen voor uitwisseling met de Verenigde Staten (met bijdragen van de Amerikaanse regering).

Incidentele EU-programma’s en activiteiten

Dit betreft middelen gereserveerd voor incidentele activiteiten en verplichtingen in het kader van de EU en deelname aan EU-programma’s, welke bij het opstellen van de begroting nog niet concreet zijn.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Vlaams-Nederlands Huis De Buren

Het Vlaams-Nederlands Huis De Buren is in 2004 opgericht door de Nederlandse en Vlaamse regering als een culturele organisatie en als ruimte voor debat en reflectie (subsidiëring vindt plaats via begrotingshoofdstuk V (Buitenlandse Zaken)).

Tabel Homogene Groep Internationale Samenwerking

Tabel 45 Homogene Groep Internationale Samenwerking (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)

52.770

54.299

54.299

54.299

54.299

54.299

54.299

Internationaal beleid (artikel 8)

825

822

822

822

822

822

822

Cultuur (artikel 14)

4.617

4.617

4.617

4.617

4.617

4.617

4.617

Onderzoek en wetenschappen (artikel 16)

454

454

454

454

454

454

454

Apparaat kerndepartement (artikel 95)

144

276

401

401

401

148

148

Totaal

61.683

63.341

63.466

63.466

63.466

63.213

63.213

Toelichting

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is sinds 1997 een budgettaire constructie binnen de rijksbegroting. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van het buitenlandbeleid gebundeld, waarmee de onderlinge samenhang geïllustreerd wordt. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming tussen de betrokken ministeries. Bovenstaande tabel geeft een onderverdeling van de HGIS middelen van het Ministerie van OCW per artikel.

Licence