Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

9.277.818

11.164.828

‒ 124.775

6.933

11.046.986

       

Uitgaven

9.341.636

10.247.000

‒ 27.863

‒ 6.655

10.212.482

waarvan juridisch verplicht

99,9%

99,9%

  

100%

       

Bekostiging

8.805.893

9.656.049

‒ 9.170

3.599

9.650.478

Bekostiging vo-instellingen

8.658.684

8.807.717

6.253

3.646

8.817.616

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

17.648

18.057

‒ 409

‒ 500

17.148

Bekosting Caribisch Nederland

17.787

19.999

359

1.023

21.381

Prestatiebox

0

7.743

‒ 7.743

0

0

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

107.234

107.234

2.697

0

109.931

Aanvullende regelingen leerlingendaling1

4.540

4.645

‒ 105

0

4.540

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

0

690.654

‒ 10.222

‒ 570

679.862

Subsidies (regelingen)

306.964

304.319

‒ 9.081

‒ 11.486

283.752

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.540

19.966

1.392

‒ 118

21.240

Pilots lente- en zomerscholen vo

9.000

9.000

0

‒ 4.078

4.922

Nieuwe leerweg

12.000

9.263

‒ 275

0

8.988

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

94.000

94.000

‒ 24.129

0

69.871

Extra hulp voor de klas

112.000

112.000

0

0

112.000

Overige subsidies

60.424

60.090

13.931

‒ 7.290

66.731

Opdrachten

118.045

135.161

‒ 11.377

1.430

125.214

Opdrachten

19.495

36.611

‒ 11.377

1.319

26.553

Sneltesten

98.550

98.550

0

111

98.661

Bijdrage aan agentschappen

64.596

66.784

1.915

35

68.734

Dienst Uitvoering Onderwijs

64.596

66.784

1.915

35

68.734

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

 

45.858

56.374

‒ 150

‒ 233

55.991

ZBO: College voor Toetsen en Examens

4.680

12.311

‒ 51

257

12.517

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)

41.178

44.063

‒ 99

‒ 490

43.474

Bijdrage aan medeoverheden

0

28.027

0

0

28.027

Nationaal Programma Onderwijs

0

28.027

0

0

28.027

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

280

286

0

0

286

GRAZ (ECML) en PISA

280

286

0

0

286

       

Ontvangsten

7.391

7.391

0

0

7.391

1

Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: 'bekostiging vo-instellingen'

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

9.277.818

11.164.828

‒ 124.775

6.933

11.046.986

waarvan garantieverplichtingen

0

32.161

‒ 2.434

13.588

43.315

waarvan overig

9.277.818

11.132.667

‒ 122.341

‒ 6.655

11.003.671

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 117,9 miljoen verlaagd. Voor het uitkeren van bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage is het verplichtingenbudget met € 105,2 miljoen verschoven van 2021 naar 2022. Niet alleen in 2021 maar ook in 2022 ontvangt een deel van de scholen beschikkingen voor respectievelijk de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Daarnaast wordt de regeling brede brugklassen volledig in 2022 verplicht. Dit zorgt een verlaging van de verplichtingenstand in 2021 van € 21,0 miljoen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 5,6 miljoen verlaagd.

Er is incidentele loonruimte in 2021 voor zowel onderwijs CAO’s als de CAO Rijk beschikbaar gekomen. Het betreft 0,16% extra bovenop de al uitgekeerde LPO. Op artikel 3 is ruim € 12,1 miljoen toegevoegd op de daarvoor bestemde budgetten. Omdat de middelen pas in 2022 tot uitbetaling komen, zijn de middelen via een overlopende verplichting overgeheveld naar 2022 en daardoor niet zichtbaar in deze begroting over 2021.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 20,6 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door onder meer een meevaller van € 24,1 miljoen op de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's en een overlopende verplichting naar 2022 van € 4,0 miljoen op de regeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven.

.

Licence