Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

8.906.351

371.467

9.277.818

1.737.517

11.015.335

301.698

207.981

199.261

195.093

waarvan garantieverplichtingen

     

32.161

32.161

0

0

0

0

waarvan overig

8.906.351

371.467

9.277.818

1.705.356

10.983.174

301.698

207.981

199.261

195.093

Totale uitgaven

8.970.169

371.467

9.341.636

755.871

10.097.507

968.635

290.486

200.069

199.413

waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

     

99,9%

       
                   

Bekostiging

8.772.676

33.217

8.805.893

619.663

9.425.556

842.281

243.255

196.419

195.611

Bekostiging vo-instellingen

8.399.167

259.517

8.658.684

214.657

8.873.341

244.724

188.546

188.764

188.061

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

17.648

 

17.648

409

18.057

409

409

409

409

Bekostiging Caribisch Nederland

17.487

300

17.787

274

18.061

625

‒ 605

‒ 602

‒ 602

Prestatiebox

333.834

‒ 333.834

0

7.743

7.743

7.743

7.743

7.743

7.743

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

0

107.234

107.234

0

107.234

0

0

0

0

Aanvullende regelingen leerlingendaling1

4.540

 

4.540

105

4.645

105

105

105

0

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

0

0

0

396.475

396.475

588.675

47.057

0

0

Subsidies (regelingen)

91.664

215.300

306.964

78.355

385.319

19.780

‒ 403

‒ 405

‒ 338

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.240

300

19.540

426

19.966

426

426

348

348

Pilots lente- en zomerscholen vo

0

9.000

9.000

0

9.000

0

0

0

0

Nieuwe leerweg

12.000

 

12.000

‒ 2.737

9.263

‒ 175

‒ 75

0

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

94.000

94.000

0

94.000

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

 

112.000

112.000

0

112.000

0

0

0

0

Overige subsidies

60.424

 

60.424

80.666

141.090

19.529

‒ 754

‒ 753

‒ 686

Opdrachten

7.095

110.950

118.045

17.116

135.161

38.964

13.893

‒ 284

‒ 193

Opdrachten

7.095

12.400

19.495

17.116

36.611

38.964

13.893

‒ 284

‒ 193

Sneltesten

 

98.550

98.550

0

98.550

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

54.096

10.500

64.596

2.188

66.784

2.200

1.655

1.682

1.676

Dienst Uitvoering Onderwijs

54.096

10.500

64.596

2.188

66.784

2.200

1.655

1.682

1.676

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

44.358

1.500

45.858

10.516

56.374

2.793

2.651

2.651

2.651

College voor Toetsen en Examens

4.380

300

4.680

7.631

12.311

98

98

98

98

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

39.978

1.200

41.178

2.885

44.063

2.695

2.553

2.553

2.553

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

28.027

28.027

62.611

29.429

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

0

0

0

28.027

28.027

62.611

29.429

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

280

 

280

6

286

6

6

6

6

GRAZ (ECML) en PISA

280

 

280

6

286

6

6

6

6

Ontvangsten

7.391

 

7.391

0

7.391

0

0

0

0

1

Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: 'bekostiging vo-instellingen'

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1,7 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de meerjarige verplichtingen voor het Nationaal Programma Onderwijs, die dit jaar worden verplicht. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2022 in het najaar van 2021 al verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 619,7 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering van € 396,5 miljoen voor scholen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast is de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 € 198,5 miljoen (zie het algemene deel) een verklaring voor het verhoogde budget.

Subsidies

Het budget wordt per saldo met € 78,4 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering van € 81,0 miljoen voor een subsidieregeling voor brede- en dakpanbrugklassen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Opdrachten

Het budget wordt per saldo met € 17,1 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering voor monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs van € 10,4 miljoen en uitvoeringskosten voor met name DUO van het Nationaal Programma Onderwijs van € 9,5 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget wordt per saldo met € 10,5 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een overboeking van Artikel 4 (mbo) naar Artikel 3 van € 7,0 miljoen ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE in 2021. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt voor cito, vanwege een kostenstijging.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt per saldo met € 28,0 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een specifieke uitkering aan gemeenten van € 28,0 miljoen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Licence