Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en ondergrond (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

132.326

67.217

3.376

10.533

81.126

      

Uitgaven

142.656

82.174

‒ 624

‒ 1.595

79.955

waarvan juridisch verplicht

 

58%

  

63%

      

4. Ruimtegebruik bodem

140.696

80.214

‒ 662

‒ 1.595

77.957

Opdrachten

13.710

16.928

‒ 1.217

‒ 7.686

8.025

Bodem en STRONG

11.100

13.266

‒ 1.351

‒ 7.686

4.229

RWS Leefomgeving

2.610

3.662

134

0

3.796

Subsidies

23.194

15.631

0

‒ 1.760

13.871

Bedrijvenregeling

13.656

5.000

0

‒ 1.000

4.000

Subsidies Carabisch Nederland

9.538

10.631

0

‒ 760

9.871

Bijdragen aan agentschappen

3.736

3.738

87

0

3.825

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.736

3.738

87

0

3.825

Bijdragen medeoverheden

100.056

43.917

408

7.851

52.176

Meerjarenprogramma Bodem

100.056

43.773

408

7.851

52.032

Waarvan overige bijdragen aan medeoverheden

0

144

0

0

144

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

60

0

60

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

60

0

60

5. Eenvoudig beter

1.960

1.960

38

0

1.998

Bijdragen aan agentschappen

1.960

1.960

38

0

1.998

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.960

1.960

38

0

1.998

      

Ontvangsten

2.000

3.500

0

‒ 3.500

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 13,9 miljoen. Hiervan is € 3,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 10,5 miljoen wordt in afwijking van de hieronder benoemde kasmutaties voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee verplichtingen mutaties. Er vindt een verplichtingen schuif plaats van € 7,5 miljoen in verband met bodemsaneringsprojecten die al eerder worden aangegaan dan geraamd. Verplichtingenbudget uit latere jaren worden hiervoor naar voren gehaald. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: sanering Cindu-terrein Uithoorn in de provincie Noord-Holland en Olasfa en Blekerweg in de provincie Overijssel. Daarnaast vind er een verplichtingenschuif van € 3,6 miljoen plaats voor het aangaan van noodzakelijke meerjarige verplichtingen ten behoeve van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk (EMK-terrein). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 2,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 1,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4. Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van circa € 7,7 miljoen is voornamelijk gerelateerd aan de twee volgende mutaties. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk is het opdrachtenbudget Bodem en het Meerjarenprogramma Bodem met € 3,5 miljoen aangepast. Tevens wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 3,5 miljoen door een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein. De gemeente Krimpen ad IJssel draagt € 2 miljoen euro bij aan de bodemsaneringsopgave van het EMK Stormpolderdijk terrein. Daarnaast draagt de provincie Zuid Holland € 1,5 miljoen bij. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,7 miljoen.

Bijdragen aan (mede)overheden

Het budget bijdragen aan (mede)overheden wordt verhoogd met circa € 7,9 miljoen. Voor € 3,5 miljoen wordt binnen het artikelonderdeel geschoven met middelen. Dit ten behoeve van bodemsaneringsprojecten die eerder worden aangegaan dan geraamd. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: sanering Cindu-terrein Uithoorn in de provincie Noord-Holland, en Olasfa en Blekerweg in de provincie Overijssel. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 4,4 miljoen.

Ontvangsten

De verlaging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen betreft een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein. Deze desaldering hangt samen met de verlaging van het opdrachtenbudget onder artikelonderdeel 4 Ruimtegebruik Bodem. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zullen de bijdragen niet in 2021 maar in 2022 worden overgeboekt naar IenW.

Licence