Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

43.267

40.142

6.545

‒ 11.468

35.219

      

Uitgaven

61.815

58.962

7.126

‒ 10.167

55.921

waarvan juridisch verplicht

 

72%

  

87%

      

1. Algemeen waterbeleid

40.382

40.045

6.421

‒ 3.544

42.922

Opdrachten

5.787

5.318

3.063

‒ 3.743

4.638

Klimaat Bestuur

569

807

285

‒ 20

1.072

Risico onvoorzien

2.124

1.471

1.913

‒ 1.489

1.895

Opdrachten CORA (HGIS)

609

803

660

‒ 190

1.273

Overige opdrachten

2.485

2.237

205

‒ 309

2.133

Subsidies

15.133

15.197

2.764

‒ 35

17.926

Plan Water 4 (HGIS)

13.602

13.602

2.764

0

16.366

Blue Deal (HGIS)

1.400

1.400

0

0

1.400

Overige subsidies

131

195

0

‒ 35

160

Bijdragen aan agentschappen

14.751

15.327

340

84

15.751

Bijdrage aan agentschap KNMI

386

1.386

9

0

1.395

Bijdrage aan agentschap RWS

14.365

13.941

331

84

14.356

Bijdragen medeoverheden

4.711

4.203

254

50

4.507

Bijdrage medeoverheden WKB

4.711

4.203

254

50

4.507

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

0

0

0

100

100

      

2. Waterveiligheid

3.348

3.093

156

0

3.249

Opdrachten

3.348

3.093

156

0

3.249

RWS waterveiligheid

2.456

2.600

102

0

2.702

Waarvan overige opdrachten

892

493

54

0

547

      

3. Grote oppervlaktewateren

1.665

1.665

42

0

1.707

Opdrachten

1.665

1.565

42

0

1.607

Bijdragen medeoverheden

0

100

0

0

100

      

4. Waterkwaliteit

16.420

14.159

507

‒ 6.623

8.043

Opdrachten

14.275

11.944

457

‒ 6.749

5.652

RWS WKK opdrachten

2.861

3.450

272

‒ 65

3.657

Noordzee akkoord

9.962

6.962

0

‒ 6.462

500

Overige opdrachten

1.452

1.532

185

‒ 222

1.495

Subsidies

400

400

0

0

400

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.745

1.815

50

126

1.991

      

Ontvangsten

0

434

20

0

454

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 4,9 miljoen. Hiervan is € 6,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3 miljoen. Hiervan is € 7,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 10,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Algemeen waterbeleid

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,7 miljoen naar het ministerie van BZK ten behoeve van het digitaliseren van de regelgeving onder de Omgevingswet. Departementen dragen naar gebruik bij aan de kosten voor het Serviceteam Rijk. Deze overboeking bevat de kosten voor 2021. Daarnaast vindt er een budgetschuif van € 1,4 miljoen plaats tussen risicoreservering onvoorzien op artikel 11 en het meerjarenprogramma bodem. Op het meerjarenprogramma bodem worden bodemsaneringsprojecten in 2021 gefinancierd die eerder aanvangen dan begroot. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,6 miljoen.

De uitgaven op dit artikel hebben ook betrekking op uitgaven op het gebied van Fysieke leefomgeving en de Omgevingswet (FLOW) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 6,8 miljoen is gerelateerd aan een overboeking van € 6,5 miljoen van artikel 11 op de beleidsbegroting naar artikel 15 van het Infrastructuurfonds, ten behoeve van uitvoering van maatregelen inzake medegebruik en doorvaart 's-nachts van windparken op de Noordzee (Noordzeeakkoord). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,3 miljoen.

Licence