Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art.13 (bedragen x € 1.000)

13 Bodem en Ondergrond

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

132.326

0

132.326

‒ 65.109

67.217

‒ 4.673

10.188

11.187

10.314

          

Uitgaven

142.656

0

142.656

‒ 60.482

82.174

471

12.188

12.187

11.687

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

58%

    
          

4 Ruimtegebruik bodem

140.696

0

140.696

‒ 60.482

80.214

471

12.188

12.187

11.687

Opdrachten

13.710

0

13.710

3.218

16.928

‒ 31

0

0

0

Bodem en STRONG

11.100

0

11.100

2.166

13.266

‒ 31

0

0

0

RWS Leefomgeving

2.610

0

2.610

1.052

3.662

0

0

0

0

Subsidies

23.194

0

23.194

‒ 7.563

15.631

500

3.386

3.385

2.885

Bedrijvenregeling

13.656

0

13.656

‒ 8.656

5.000

0

2.886

2.885

2.885

Subsidies Caribisch Nederland

9.538

0

9.538

1.093

10.631

500

500

500

0

Bijdragen aan agentschappen

3.736

0

3.736

2

3.738

2

2

2

2

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

3.736

0

3.736

2

3.738

2

2

2

2

Bijdragen aan medeoverheden

100.056

0

100.056

‒ 56.139

43.917

0

8.800

8.800

8.800

Meerjarenprogramma Bodem

100.056

0

100.056

‒ 56.283

43.773

0

8.800

8.800

8.800

Overige Bijdragen medeoverheden

0

0

0

144

144

0

0

0

0

          

5 Eenvoudig Beter

1.960

0

1.960

0

1.960

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.960

0

1.960

0

1.960

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.960

0

1.960

0

1.960

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.000

0

2.000

1.500

3.500

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 65,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4. Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van de budgetten met € 2,2 miljoen op de meerjarenprogrammering Bodem. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een budget overheveling binnen het artikel van Bodem en Strong en het Meerjarenprogramma Bodem naar RWS Leefomgeving onder behoud van het BOA protocol2021.

Subsidies

De laging van het subsidiebudget van € 7,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 8,7 miljoen ten behoeve van de bedrijvenregeling. De afgelopen jaren zat de uitputting op deze regeling rond de € 5 miljoen. Met deze kasschuif wordt het bedrag voor de bedrijvenregeling in 2021 in lijn gebracht met dit verwachte uitputtingsniveau. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1,1 miljoen door een budgetoverheveling vanuit het Deltafonds voor de financiering van de waterzuivering van Bonaire op Caribisch Nederland.

Bijdragen aan (mede)overheden

Per saldo valt het budget bijdragen aan (mede)overheden lager uit met circa € 56,1 miljoen. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van per saldo € 26,4 miljoen voor het financieren van een nieuw bodemconvenant. Het voormalig bodemconvenant liep van 2016 tot 2020. Het nieuwe bodemconvenant zal in 2022 ingaan. Bovendien wordt deze verlaging veroorzaakt door een budgetoverheveling van € 16,8 miljoen naar de begroting van het ministerie van BZK ten behoeve van het Gemeentefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast wordt het budget verlaagd met € 10,1 miljoen door een overboeking naar het ministerie van BZK ten behoeve van het Provinciefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Bovendien wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 2,7 miljoen door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van per saldo € 0,1 miljoen.

Ontvangsten

Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW.

Licence