Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

655.858

694.722

‒ 32.862

‒ 4.656

657.204

      

Uitgaven

655.858

694.722

‒ 32.862

‒ 4.656

657.204

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

511.385

537.264

‒ 41.363

‒ 6.935

488.966

Uitvoeringskosten SVB

135.727

145.241

1.985

2.035

149.261

Uitvoeringskosten IB

8.026

11.382

6.501

244

18.127

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Landelijk Clientenraad

720

835

15

0

850

      

Ontvangsten

0

65.892

329

21.318

87.539

      

Ontvangsten

     

Algemeen

0

65.892

329

21.318

87.539

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 37,5 miljoen. Hiervan is ‒ € 32,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 21,6 miljoen. Een bedrag van € 21,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).

 • 2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikkingen tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten ( € 1,5 miljoen).

 • 3. Door het vrijvallen van de reservering voor uitvoeringskosten van de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW) 4 wordt het budget in 2021 neerwaarts bijgesteld met ‒ € 9,4 miljoen.

 • 4. Er is een overboeking naar het ministerie van Financiën voor de bijdrage vereenvoudiging beslagvrije voet ‒ € 0,3 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).

 • 2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (- € 0,3 miljoen).

 • 3. Er is een overboeking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor teruggave teveel ontvangen middelen 2021 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) € 0,1 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten IB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,8 miljoen).

 • 2. Door stopzetting van het project Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) bij het Inlichtingenbureau worden deze middelen ingeleverd (- € 0,5 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. Er is een terugontvangst van de SVB van te hoog toegekend budget in 2020 van Rijksgefinancierde uitvoeringskosten (€ 21,3 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.993.396

1.960.758

‒ 36.663

‒ 23.008

1.901.087

      

Uitgaven

1.993.396

1.960.758

‒ 36.663

‒ 23.008

1.901.087

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

1.811.860

1.785.167

246

‒ 18.508

1.766.905

Uitvoeringskosten SVB

135.407

135.407

3.275

‒ 4.500

134.182

Uitvoeringskosten UWV nominaal

43.759

37.365

‒ 37.365

0

0

Uitvoeringskosten SVB nominaal

2.370

2.819

‒ 2.819

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 59,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 36,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 23,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er zijn drie overboekingen met andere departementen. De grootste overboeking is naar het ministerie van Financiën voor herijking U-toets Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) (- € 0,6 miljoen).

 • 2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,1 miljoen)

 • 3. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (- € 0,7 miljoen).

 • 4. Er is onderbesteding van ‒ € 18,0 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van het UWV. Dit heeft o.a. te maken met vertraging van opdrachten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (- € 0,5 miljoen).

 • 2. Er is onderbesteding van ‒ € 4,0 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van de SVB.

Licence