Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

26.178

23.712

16

0

23.728

      

Uitgaven

26.178

23.712

16

0

23.728

      

Inkomensoverdrachten

     

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

25.094

22.435

0

0

22.435

Overbruggingsregeling AOW

1.084

1.277

16

0

1.293

      

Ontvangsten

0

64

0

‒ 14

50

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

64

0

‒ 14

50

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16.000. Hiervan is € 16.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 14.000, dit bedrag heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder wordt de mutatie van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Ontvangsten

  • De werkelijke terugontvangsten m.b.t. de overbruggingsregeling AOW over 2020 zijn lager uitgevallen dan in het voorjaar werd verwacht (- € 14.000).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

43.157.013

43.107.709

‒ 85.738

‒ 41.970

42.980.001

      

Uitgaven

43.157.013

43.107.709

‒ 85.738

‒ 41.970

42.980.001

      

Inkomensoverdrachten

     

AOW

41.181.169

41.045.897

961.112

‒ 39.009

41.968.000

Inkomensondersteuning AOW

1.003.931

1.001.129

13.833

‒ 2.961

1.012.001

AOW nominaal

955.827

1.044.665

‒ 1.044.665

0

0

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

16.086

16.018

‒ 16.018

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 127,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 85,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 42,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW

  • Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 39,0 miljoen). De neerwaartse bijstelling van de verwachte uitgaven wordt hoofdzakelijk verklaard doordat het verwachte aantal AOW-gerechtigden in 2021 lager ligt dan eerder geraamd. Deze bijstelling in het aantal AOW-gerechtigden komt door hogere sterfte onder AOW-gerechtigden en een lagere instroom in het buitenland dan eerder verwacht.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW

  • Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 3,0 miljoen). De neerwaartse bijstelling hangt samen met een lager aantal AOW-gerechtigden.

Licence