Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

449.272

559.692

15.570

10.241

585.503

      

Uitgaven

484.795

591.146

15.570

‒ 6.891

599.825

Personele uitgaven

395.416

478.777

15.658

‒ 6.265

488.170

waarvan eigen personeel

317.891

367.711

16.148

‒ 21.174

362.685

waarvan externe inhuur

74.167

108.308

‒ 599

15.409

123.118

waarvan overige personele uitgaven

3.358

2.758

109

‒ 500

2.367

Materiële uitgaven

89.379

112.369

‒ 88

‒ 626

111.655

waarvan ICT

14.462

19.872

1.401

‒ 3.102

18.171

waarvan bijdrage SSO's

49.510

55.465

‒ 2.124

5.108

58.449

waarvan overige materiële uitgaven

25.407

37.032

635

‒ 2.632

35.035

      

Ontvangsten

8.594

14.619

‒ 3.885

284

11.018

Overige

8.594

14.619

‒ 3.885

284

11.018

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

484.795

591.146

15.570

‒ 6.891

599.825

      

Personele uitgaven kerndepartement

281.234

367.959

11.481

‒ 5.781

373.659

waarvan eigen personeel

205.997

260.054

12.046

‒ 20.762

251.338

waarvan externe inhuur

72.711

105.379

‒ 647

15.481

120.213

waarvan overige personele uitgaven

2.526

2.526

82

‒ 500

2.108

      

Materiële uitgaven kerndepartement

64.662

84.316

‒ 971

1.056

84.401

waarvan ICT

8.690

11.063

908

‒ 1.690

10.281

waarvan bijdrage SSO's

45.161

51.116

‒ 2.124

5.173

54.165

waarvan overige materiële uitgaven

10.811

22.137

245

‒ 2.427

19.955

      

Personele uitgaven inspecties

89.506

85.899

2.998

‒ 1.829

87.068

waarvan eigen personeel

87.598

84.591

2.936

‒ 1.829

85.698

waarvan externe inhuur

1.076

1.076

35

0

1.111

waarvan overige personele uitgaven

832

232

27

0

259

      

Materiële uitgaven inspecties

18.623

19.916

937

‒ 1.000

19.853

waarvan ICT

5.250

6.543

493

‒ 1.000

6.036

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

0

0

3.950

waarvan overige materiële uitgaven

9.423

9.423

444

0

9.867

      

Personele uitgaven SCP en raden

24.676

24.919

1.179

1.345

27.443

waarvan eigen personeel

24.296

23.066

1.166

1.417

25.649

waarvan externe inhuur

380

1.853

13

‒ 72

1.794

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

      

Materiële uitgaven SCP en raden

6.094

8.137

‒ 54

‒ 682

7.401

waarvan ICT

522

2.266

0

‒ 412

1.854

waarvan bijdrage SSO's

399

399

0

‒ 65

334

waarvan overige materiële uitgaven

5.173

5.472

‒ 54

‒ 205

5.213

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden via deze suppletoire begroting met per saldo € 5,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is sprake van een afname van het budget voor eigen personeel met € 8,7 miljoen. Anderzijds is er een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 miljoen. De overige personele uitgaven dalen met € 0,4 miljoen.

De toedeling van de loonbijstelling aan de relevante begrotingsonderdelen binnen de personele uitgaven kerndepartement zorgt voor een bijstelling van € 10,1 miljoen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op eigen personeel, € 1,3 miljoen op externe inhuur en € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor overige personele uitgaven.

Voor de uitvoeringskosten van DUS-I vinden overhevelingen plaats. Tevens worden de apparaatsbudgetten (intern) herschikt naar het artikelonderdeel waar de uitgaven gerealiseerd worden. In totaal wordt met deze suppletoire begroting per saldo € 3,3 miljoen overgeheveld naar de personele budgetten van DUS-I . Door de interne herschikking is sprake van de afname van het budget voor eigen personeel (€ 5,2 miljoen) en een stijging van het budget voor inhuur van externen met € 8,5 miljoen.

Eigen personeel

Ten behoeve van de kosten welke samenhangen met de afloopkosten PD-Alt (VWNW-kandidaten) wordt € 1,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen naar het budget voor inhuur externen. Wegens tekort op inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel naar het budget voor inhuur externen van € 5,5 miljoen. Mede vanwege het moeilijker kunnen vervullen van vacatures is er bij een aantal directies binnen de organisatie sprake van een onderuitputting op het personeelsbudget van in totaal € 4,7 miljoen. De verdere toedeling van de middelen voor de versterking van de financiële functie leidt tot een afname van het budget van € 1,5 miljoen. Vanuit de Facilliteitenregeling vindt een overheveling naar de raden plaats van € 1,0 miljoen. Overige bijstellingen en herschikkingen leiden tot een budgetbijstelling van per saldo € 5,0 miljoen.

Externe inhuur

Op het budget van RDO is sprake van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. Deze (COVID)-middelen vloeien terug naar de algemene middelen. Wegens tekort op het inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel van € 5,5 miljoen. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen vanuit het budget van eigen personeel. Voor de verbetering van de financiële functie wordt € 1 miljoen aan het inhuurbudget toegevoegd. De doorverdeling van middelen in het kader van de Informatiehuishouding/POK leidt tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. Een aantal kleinere bijstellingen en herschikking leidt tot een verlaging van het budget voor externe inhuur met € 1,9 miljoen.

Materiele uitgaven kerndepartement

Het budget voor bijdragen aan SSO's wordt met € 3,1 miljoen verhoogd tot € 54,2 miljoen. Vanuit diverse directies van het ministerie van OCW wordt in totaal € 3,05 miljoen ontvangen voor de uitvoering van (subsidie)regelingen door DUS-I. Daarnaast leiden hogere ontvangsten van DUS-I tot een hoger uitgavenbudget voor SSO's (€ 0,3 miljoen). Vanwege de (intern doorbelaste) kosten voor UBR-P wordt € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd. Vanwege de doorbelasting van Zylab-licenties 2022 vindt een budgetverhoging van € 0,52 miljoen plaats.

Vanwege de doorbelasting van kosten door het ministerie van BZK t.b.v. SSO's vindt een overheveling naar dit departement plaats van € 2,3 miljoen. Verder vallen de huisvestingkosten van het kerndepartement lager uit (€ 2 miljoen). Dit budget wordt ingezet ter oplossing van apparaatsknelpunten.

Tenslotte leiden een groot aantal interne herschikkingen en kleinere doorbelastingen per saldo tot een toename van het budget voor SSO's met € 2,9 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Het budget voor personele uitgaven inspecties wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Aan de relevante artikelonderdelen wordt een loonbijstelling toegevoegd van € 2,8 miljoen. Doorbelastingen en overhevelingen ten behoeve van personele kosten leiden tot een mutatie van per saldo € 0,4 miljoen. Als gevolg van openstaande vacatures en de vertraagde werving van personeel voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU) vindt een bijstelling plaats van € 2 miljoen.

Het budget voor uitgaven voor eigen personeel SCP en Raden wordt verhoogd met € 2,6 miljoen. Er is loonbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd, ad € 0,8 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW € 0,3 miljoen ontvangen t.b.v. de Commissie Maatschappelijke Impact Team (MIT). Ten behoeve van de Faciliteitenregeling OR wordt aan meerdere raden een budget van in totaal € 1 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Voor diverse adviestrajecten van de Gezondheidsraad (o.m. fibromyalgie en COVID) wordt vanuit opdrachtgevers € 0,3 miljoen overgeheveld. Diverse kleinere mutaties leiden tot een bijstelling van, per saldo, € 0,2 miljoen.

Ontvangsten

De afname van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 9).

Daarnaast vindt een desaldering plaats van hogere apparaatsontvangsten van DUS-I, ad € 0,3 miljoen. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven.

Licence