Base description which applies to whole site
+

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

371.406

65.794

437.200

29.547

466.747

28.788

24.737

20.392

20.392

          

Uitgaven

371.732

65.794

437.526

30.040

467.566

28.788

24.737

20.392

20.392

          

Personele uitgaven

296.101

53.968

350.069

23.853

373.922

19.386

18.252

18.236

18.236

eigen personeel

279.561

29.382

308.943

9.848

318.791

17.765

16.631

16.615

16.615

inhuur externen

13.148

24.586

37.734

14.005

51.739

1.621

1.621

1.621

1.621

overige personele uitgaven

3.392

0

3.392

0

3.392

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

75.631

11.826

87.457

6.187

93.644

9.402

6.485

2.156

2.156

ICT

10.143

28

10.171

5.982

16.153

1.801

401

401

401

bijdrage aan SSO's

42.096

0

42.096

8.125

50.221

6.707

4.690

261

261

overige materiële uitgaven

23.392

11.798

35.190

‒ 7.920

27.270

894

1.394

1.494

1.494

          

Ontvangsten

8.594

0

8.594

1.345

9.939

0

0

0

0

Overige

8.594

0

8.594

1.345

9.939

0

0

0

0

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

          

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

371.732

65.794

437.526

30.040

467.566

28.788

24.737

20.392

20.392

          

Personele uitgaven

187.719

53.968

241.687

22.781

264.468

16.556

15.322

15.306

15.306

eigen personeel

173.404

29.382

202.786

9.434

212.220

14.985

13.751

13.735

13.735

inhuur externen

11.738

24.586

36.324

13.347

49.671

1.571

1.571

1.571

1.571

overige personele uitgaven

2.577

0

2.577

0

2.577

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

51.952

11.826

63.778

1.062

64.840

7.530

4.113

‒ 316

‒ 316

ICT

4.027

28

4.055

2.095

6.150

1.590

190

190

190

bijdrage aan SSO's

37.747

0

37.747

8.125

45.872

6.678

4.661

232

232

overige materiële uitgaven

10.178

11.798

21.976

‒ 9.158

12.818

‒ 738

‒ 738

‒ 738

‒ 738

          

Personele uitgaven inspecties

86.890

0

86.890

271

87.161

271

271

271

271

eigen personeel

85.022

0

85.022

271

85.293

271

271

271

271

inhuur externen

1.053

0

1.053

0

1.053

0

0

0

0

overige personele uitgaven

815

0

815

0

815

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven inspecties

18.687

0

18.687

236

18.923

236

236

236

236

ICT

5.550

0

5.550

0

5.550

0

0

0

0

bijdrage aan SSO's

3.950

0

3.950

0

3.950

0

0

0

0

overige materiële uitgaven

9.187

0

9.187

236

9.423

236

236

236

236

          

Personele uitgaven SCP en raden

21.492

0

21.492

801

22.293

2.559

2.659

2.659

2.659

eigen personeel

21.135

0

21.135

143

21.278

2.509

2.609

2.609

2.609

inhuur externen

357

0

357

658

1.015

50

50

50

50

overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven SCP en raden

4.992

0

4.992

4.889

9.881

1.636

2.136

2.236

2.236

ICT

566

0

566

3.887

4.453

211

211

211

211

bijdrage aan SSO's

399

0

399

0

399

29

29

29

29

overige materiële uitgaven

4.027

 

4.027

1.002

5.029

1.396

1.896

1.996

1.996

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.

De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.

Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.

Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.

Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.

Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.

Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.

Licence