Base description which applies to whole site

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2021

2021

2021

2021

2021

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

32 396

57 358

‒ 650

7 536

64 244

 

waarvan garantieverplichtingen

102 461

99 211

  

99 211

 

waarvan overige verplichtingen

‒ 70 065

‒ 41 853

  

‒ 34 967

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

322 151

291 104

17 078

‒ 42 591

265 591

 

waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

       

5.1

Multilaterale samenwerking

171 654

191 824

0

2 248

194 072

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

UNIDO

1 950

1 950

0

‒ 419

1 531

 

UNDP

30 000

30 000

0

10 000

40 000

 

UNICEF

33 000

30 854

0

2 146

33 000

 

Speciale multilaterale activiteiten

11 077

11 077

0

0

11 077

 

Assistent deskundigenprogramma

9 000

8 188

0

‒ 1 061

7 127

 

Internationale Financiële Instellingen

18 324

35 490

0

300

35 790

 

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

67 789

67 789

0

‒ 8 895

58 894

 

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6 476

6 476

0

177

6 653

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

‒ 5 962

0

0

0

0

       

5.2

Overig armoedebeleid

81 277

97 482

‒ 650

‒ 25 621

71 211

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

7 870

7 880

‒ 650

‒ 611

6 619

 

Nationale SDG Implementatie

0

800

0

0

800

       
 

Opdrachten

     
 

Nationale SDG Implementatie

0

50

0

0

50

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

UNESCO

4 400

4 400

0

‒ 504

3 896

 

Diverse ondersteunende activiteiten

12 791

29 685

0

‒ 24 245

5 440

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

2 445

2 435

0

‒ 86

2 349

 

Schuldverlichting

53 521

51 982

0

0

51 982

 

Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking

250

250

0

‒ 175

75

       
       

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

69 220

1 798

17 728

‒ 19 218

308

       
       
       
       
       
 

Ontvangsten

50 397

47 967

‒ 2 123

‒ 815

45 029

       

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

29 221

26 791

‒ 2 123

‒ 815

23 853

       

5.21

Ontvangsten OS

21 176

21 176

0

0

21 176

       

5.22

Koersverschillen OS

pm

pm

pm

0

pm

       

5.23

Diverse ontvangsten non-ODA

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo wordt het verplichtingenbudget van artikel 5 verhoogd met EUR 7,5 miljoen.

De belangrijkse verhogingen zijn toe te schrijven aan middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen vanwege het overstappen naar een ander betaalschema en aan een verhoging voor speciale multilaterale activiteiten vanwege het doorschuiven van een verplichting van vorig jaar naar dit jaar voor de VN hervormingsagenda.

Verlagingen zijn er op de verplichtingenbudgetten voor Internationale Financiële Instellingen en schuldverlichting zodat deze beter overeenkomen met de daadwerkelijke verplichtingen.

Uitgaven

Miljoenennota mutaties

Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

Vanwege de positieve economische ontwikkeling volgens de op Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV) wordt het verdeelartikel voor 2021 naar boven bijgesteld.

Overige mutatiesTweede suppletoire begroting 2021

Artikel 5.1 Multilaterale samenwerking

Er zijn twee ontwikkelingen: Een overheveling binnen het artikel naar UNICEF/UNDP en een aanpassing van het budget voor de Asian Development Bank (AsDB). De overheveling betreft een toevoeging van middelen aan de instrumenten voor UNDP en UNICEF nog als uitvloeisel van de eerder in 2020 doorgevoerde BNI-mutaties. De overheveling gebeurt binnen het artikel vanuit de instrumenten voor het Assistent Deskundigen programma en Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen. Voor de AsDB is een verhoging van de middelenaanvulling voorzien vanwege een aangepast betaalschema.

Artikelonderdeel 5.2 Overig armoedebeleid

Het budget op artikelonderdeel artikel 5.2 Overig armoedebeleid wordt per saldo neerwaarts bijgesteld. Dit is vooral toe te schrijven aan een overheveling de Verdragsmiddelen voor Suriname naar het verdeelartikel 5.4. De Verdragsmiddelen komen in 2021 niet meer tot een uitgave. Deze middelen blijven, conform de uitvoering van het verdrag, de komende jaren wel beschikbaar. Verder worden er non-ODA middelen overgeheveld naar artikel 1.3 voor de financiering van enkele programma’s voor internationaal ondernemen en worden middelen overgeheveld naar het instrument Noodhulp non-ODA op artikel 4.1 in verband met de bestrijding van bosbranden in Albanië.

Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

Per saldo neemt de stand van het verdeelartikel 5.4 af. De belangrijkste oorzaak is een tegenvaller in de raming van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen (EUR -38,2 miljoen). Hiertegenover staat een overheveling vanuit artikel 5.2 vanwege de Verdragsmiddelen voor Suriname. Deze middelen blijven, conform de uitvoering van het verdrag, de komende jaren wel beschikbaar. Ten slotte vloeit er een beperkt bedrag terug vanuit de begroting van Buitenlandse Zaken vanwege onderbesteding op ODA-programma's.

Licence