Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Kasbeheer

Verplichtingen en uitgaven

LeningenHet bedrag aan verstrekte leningen is in totaal € 323,2 mln. lager dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit betreft voor € 181,0 mln. leningen aan agentschappen en voor € 142,2 mln. leningen aan RWT's.

Ontvangsten

Mutaties in rekening-courant en deposito'sPer saldo is er door de sociale fondsen, RWT’s, agentschappen en decentrale overheden gezamenlijk meer geld op de rekening-courant aangehouden dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De toename van het saldo van de rekening-courant van de sociale fondsen is € 1.299,0 mln. hoger uitgevallen. Het saldo van de rekening-courant van de RWT’s en agentschappen is met € 917,7 mln. toegenomen en het saldo van de rekening-courant van decentrale overheden is met € 32,9 mln. toegenomen.

Licence