Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Kasbeheer (bedragen x € 1 mln.)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.531

1.531

0

304

1.835

      

Uitgaven

1.531

1.531

0

304

1.835

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

Rente

31

31

0

4

35

Rente kasbeheer

31

31

0

4

35

      

Leningen

1.500

1.500

0

300

1.800

Verstrekte leningen

1.500

1.500

0

300

1.800

      

Ontvangsten

9.142

11.326

‒ 1.618

5.673

15.381

      

Rente

92

96

0

0

95

Rente kasbeheer

92

96

‒ 1

0

95

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

0

0

0

0

      

Leningen

910

938

27

14

979

Ontvangen aflossingen

910

938

27

14

979

      

Mutaties in rekening-courant en deposito's

8.140

10.292

‒ 1.645

5.659

14.306

Mutaties in rekening courant en deposito

8.140

10.292

‒ 1.645

5.659

14.306

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Leningen

Naar verwachting zullen er meer leningen worden verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder werd geraamd (€ 300,0 mln.).

Ontvangsten

Ontvangen aflossingen

Op basis van actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT’s zijn afgesloten, hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd (€ 41,0 mln.).

Mutaties in rekening-courant en deposito's

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de RWT’s, de sociale fondsen en de decentrale overheden (€ 4,0 mld.). De mutaties in rekening-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12 (Kasbeheer). Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.

Licence